کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا--ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ -- ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
وی‍روس‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
داوری‌ دول‍ت‌آب‍ادی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۵۹-
م‍ولان‍اپ‍ور، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۵۰-
غ‍لام‍ی‌، ام‍ی‍د
اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
ذاک‍رال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۱-
م‍ع‍ت‍م‍دی‌ف‍ر، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۱-
خ‍دادادی‌، رح‍ی‍م‍ه‌، ۱۳۶۳-
ت‍وم‍اس‌، ت‍ام‍س‌ ام‌
م‍دی‍ری‌، ن‍اص‍ر
م‍داح‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۵۵-
ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌پ‍ور، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۶۲-
آی‍ک‍وک‌، ج‍ان‌ دان‍ی‍ل‌، ۱۹۷۰ - م‌
اس‍ک‍ودی‍س‌، اد
م‍ان‍دن‍ی‌ خ‍ال‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
ن‍ص‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
: ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، س‍خ‍ن‍وران‌، م‍ان‍ل‍ی‌
ادب‍س‍ت‍ان‌
آص‍ال‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، م‍ان‍ل‍ی‌
س‍ه‍ادان‍ش‌
ن‍اق‍وس‌
ن‍اق‍وس‌:ال‍ی‍اس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
امنیت شبکه ، گام اول
توماس ، تامس ام ؛  تهران bتلفن ناشر , :66494170نمابر ناشر , ;66967013آدرس ناشر :12فروردین -بهشت آیین پ 6 پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ت۸۷‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام هک و ضد هک
اسکودیس ، اد ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ف‍لا۸آ۱۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عملی و کاربردی امنیت Cisco CCNA Security 640-553
حسینقلی پور، مسعود، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵,نمابر ناشر ; ۶۶۴۱۱۷۱۵,آدرس ناشر :خ انقلاب - خ ۱۲ فروردین - کوچه نوروز - پلاک ۲۷ - طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ح۵آ۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
امنیت اطلاعات
مولاناپور، رامین ، ۱۳۵۰- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌م۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
امنیت در اینترنت و اصول زیربنایی آن
ماندنی خالدی ، فاطمه ؛  تهران آصال   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌م۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
امنیت داده ها
ذاکرالحسینی ، علی ، ۱۳۴۱- ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۵/۵۹‬,‭ذ۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
امن سازی DNS Server در سیستم عامل های لینوکس و ویندوز
خدادادی ، رحیمه ، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۵۷۲۳۳۵/ ۶۶۹۲۶۵۷۸ ،آدرس ناشر :انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ ، واحد۱۶ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌خ۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روش پیاده سازی استاندارد امنیت اطلاعات (ISO 27001) در ادارات و سازمانها(ISMS)
معتمدی فر، مرتضی ، ۱۳۵۱- ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۸/۵‬,‭‌م۵۷۴ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS
مداح الحسینی ، مسعود، ۱۳۵۵- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خیابان کارگرجنوبی - خیابان روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 ناقوس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۸/۵‬,‭‌م۳۷آ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی امنیت شبکه ( :کاربردها و استانداردها)
استالینگز، ویلیام ؛  بابل : علوم رایانه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ف‍لا۴۶‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مرجعی بر امنیت مبتنی برcompTIA Security+
داوری دولت آبادی ، مجید، ۱۳۵۹- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66572335نمابر ناشر , ;66926578آدرس ناشر :انقلاب -کوی رشتچی -پ 14 واحد 16 پندار پارس ، سخنوران ، مانلی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭د۲‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ویروس ها و بدافزارهای کامپیوتری
آیکوک ، جان دانیل ، ۱۹۷۰ - م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۳۲۶۰۷۷۲-۳۲۲۰۶۶۷،آدرس ناشر :بابل - خیابان مدرس ، مجتمع تجاری نیما ، واحد۵۴ ناقوس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹،آ۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۹،‌م۸۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی امنیت سایت های کامپیوتری :مرجع برای درس شبکه های کامپیوتری
مدیری ، ناصر ؛  تهران مهرگان قلم   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰/۵۹‬,‭‌م۴‌م۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
[rackCکرک ]و تکنیک های نفوذ به نرم افزار
غلامی ، امید ؛  تهران ناقوس :الیاس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌غ۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک