کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد، ۱۳۴۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
س‍خ‍ت‌اف‍زار
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا
ن‍ص‍ب‌ و راه‌ان‍دازی‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد، ۱۳۴۸-
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد، ۱۳۴۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد،- ۱۳۴۸
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
پ‍رت‍ون‍گ‍ار
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیاده سازی ، نصب و مدیریت شبکه های کامپیوتری :مشتمل بر ناول x/ ۲،x/ ۳، x/ ۴و سخت افزار مورد نیاز نصب شبکه ها
شهریاری ، شیرزاد، ۱۳۴۸- ؛  مشهد : جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ش۹۴‌پ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرجع علمی - کاربردی سخت افزار
شهریاری ، شیرزاد، ۱۳۴۸- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌ش۹‌م۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرجع آموش نرم افراز PROTEUS: طراحی ، آنالیز، شبیه سازی و برنامه نویسی مدارات میکروکنترلر و الکترونیک
شهریاری ، شیرزاد، ۱۳۴۸- ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ش۸۵‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دیجیتال پایه و طراحی مدارهای واسط
شهریاری ، شیرزاد، ۱۳۴۸- ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ش۹د۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرجع علمی کاربردی میکرو کنترلرهای
شهریاری ، شیرزاد، ۱۳۴۸ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران پرتونگار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ش۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
استاندارد سخت افزار کاربردی
شهریاری ، شیرزاد،- ۱۳۴۸ ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۵‬,‭‌ش۹۳‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک