کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : طراح‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ورق‍ک‍اری‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ات‍ص‍ال‌ه‍ای‌ ج‍وش‌ش‍ده‌ -- آزم‍ای‍ش‌ه‍ا
پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌
ب‍ل‍ب‍ری‍ن‍گ‌ه‍ا
ف‍ل‍زک‍اری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍م‌
دی‍گ‌ ب‍خ‍ار
پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ -- ق‍ال‍ب‍س‍ازی‌ ت‍زری‍ق‍ی‌
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ن‍ی‍روی‌ س‍ی‍الات‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
ب‍رق‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ف‍ولاد -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- آل‍م‍ان‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ -- ق‍ال‍ب‍س‍ازی‌ ت‍زری‍ق‍ی‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
ت‍س‍م‍ه‌ و ت‍س‍م‍ه‌ب‍ن‍دی‌
خ‍لاآ -- ک‍ارب‍رده‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ن‍رم‌اف‍زار ف‍ل‍وئ‍ن‍ت‌
م‍اش‍ی‍ن‌ه‍ای‌ اف‍زار -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
 
پدیدآور:
ب‍اس‍ت‍ی‍ان‌، پ‍ت‍ر
ت‍رن‍ر، ج‍ان‌
ب‍ول‍ی‍ان‍ووی‍چ‌، ووک‍وت‍ا،a01
رض‍اج‍ع‍ف‍ری‌ب‍اس‍م‍ن‍ج‌، اک‍ب‍ر ش‍ی‍رخ‍ورش‍ی‍دی‍ان‌
رح‍ی‍م‍ی‌ اص‍ل‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۵۷- ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ل‍وک‍ن‍س‌ گ‍ارد، اری‍ک‌
ف‍ی‍ش‍ر، اول‍ری‍ش‌
گ‍ان‌، دی‍وی‍د، م‌- ۱۹۱۲
ع‍ل‍ی‌پ‍ن‍اه‌، رض‍ا،
م‍ان‍دال‌، ی‍ن‍س‍ی‍ت‌
رف‍ی‍ع‍ی‌زاده‌، ت‍ی‍م‍ور،- ۱۳۵۶
ق‍ل‍ی‍زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۷-
ول‍ی‌ ن‍ژاد، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ج‍ان‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز، ۱۹۶۹ - م‌
دپ‍رت‌، ورن‍ر، ۱۹۳۵ - م‌
آل‍وارز، وی‍ل‍ی‍ام‌
ک‍ل‍ی‍س‍ت‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌ دی‌.، ۱۹۴۰ - م‌
راج‌، ب‍ال‍دو
م‍ن‍گ‍س‌، گ‍ئ‍ورگ‌، ۱۹۲۳ - م‌
 
ناشر:
: طراح‌
طراح‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی ابزارهای رول فورمینگ
آلوارز، ویلیام ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۵‬,‭آ۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد تستهای غیر مخرب (NDT ) در جوشکاری ...
راج ، بالدو ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۹۲‬,‭‌ف‍لا۲ر۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول ، طراحی و کاربردهای نیوماتیک
دپرت ، ورنر، ۱۹۳۵ - م ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۹‬,‭د۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول نگهداری و تعمیرات نت
قلیزاده ، حسین ، ۱۳۵۷- ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭‌م۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پلاستیکها، فرایندها و قالبها
لوکنس گارد، اریک ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۱۲۰‬,‭‌ل۹‌پ۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پرسکاری ورقها فرآیندها و قالبها
بولیانوویچ ، ووکوتا،a01 ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۵۰‬,‭‌ب۹‌پ۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گام به گام آموزش هیدرولیک مقدماتی درس ، مثال ، حل ( متریک و اینچی )
جانسون ، جیمز، ۱۹۶۹ - م ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۴۴‬,‭‌ج۲‌گ۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تسمه ها و زنجیرها
تهران طراح   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TY‬,‭۱۱۰۰‬,‭‌ت۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی خلاآ
رفیعی زاده ، تیمور،- ۱۳۵۶ ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۴۰‬,‭ر۷‌ت۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی جوشکاری آلومینیم
ماندال ، ینسیت ؛  تهران طراح   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۸۱‬,‭آ۷‌م۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی برق صنعتی
باستیان ، پتر ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌ب۲‌ت۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نرم افزار(Moldflow plastics insight (MPI
علی پناه ، رضا، ؛  تهران : طراح   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۱۵۰‬,‭‌ع۸ر۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی دیگهای بخار صنعتی
گان ، دیوید، م - ۱۹۱۲ ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۳/۵‬,‭‌گ۲‌ت۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سیالات محاسباتی به کمک نرم افزارFLUENT
رحیمی اصل ، روح الله ، ۱۳۵۷- ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ف۸ر۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ، طراحی و کاربرد بلبیرینگها و رولربیرنگها
رضاجعفری باسمنج ، اکبر شیرخورشیدیان ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۰۷۱‬,‭‌ت۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و عملی علم مواد (ترجمه و اقتباس از کتاب لاتین بر اساس سرفصل درس علم مواد)
کلیستر، ویلیام دی .، ۱۹۴۰ - م ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭‌ک۸۴‌ت۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و عملی ابزار دقیق
ترنر، جان ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۵‬,‭‌ت۴‌ت۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و عملی قالبهای تزریق پلاستیک
منگس ، گئورگ ، ۱۹۲۳ - م ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۸‬,‭‌چ۹د۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی
فیشر، اولریش ؛  تهران : طراح   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۱۰‬,‭ر۹‌ج‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جداول و استانداردهای فولاد
ولی نژاد، عبدالله ؛  تهران طراح   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۳۰۱‬,‭و۳۸‌ج۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5