کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍اب‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
م‍اش‍ی‍ن‌ک‍اری‌
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ن‍رم‌اف‍زار س‍ال‍ی‍دورک‍س‌
ن‍رم‌اف‍زار ک‍ات‍ی‍ا
س‍ی‌ .ج‍ی‌ .آی‌( پ‍روت‍ک‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ات‍وک‍د( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ت‍ری‌ دی‌ اس‌ .م‍ک‍س‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ش‍رک‍ت‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ا
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍ظام‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
ن‍رم‌اف‍زار آدام‍ز
م‍اش‍ی‍ن‌ه‍ای‌ اف‍زار -- ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍ددی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌sloot - enihcaM -- lortnoc laciremuN -- gnimmargorP
طراح‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ گ‍راف‍ی‍ک‍ی‌
ن‍رم‌اف‍زار ان‍س‍ی‍س‌
ک‍ات‍ی‍ا( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍رم‌اف‍زار پ‍اورم‍ی‍ل‌
 
پدیدآور:
س‍ن‍ج‍ری‌، س‍ارا، ۱۳۶۱-
ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۶-
ک‍اظم‍ی‌ لاری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ن‍ظام‍ی‌پ‍ور ، م‍ح‍م‍دج‍واد،۱۳۶۴-
اح‍م‍دی‍ان‌ن‍ژاد، داوود، ۱۳۵۶-
پ‍ره‍ی‍زک‍اری‌، م‍س‍ع‍ود
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا، ۱۳۵۷-
خ‍زائ‍ی‌، ه‍وش‍ی‍ار، ۱۳۵۱-
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا، ۱۳۵۸-
ح‍ق‍ی‌، ج‍لال‌، ۱۳۳۷-
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا، ۱۳۵۴-
رس‍ت‍م‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا
م‍ح‍م‍دی‌، ه‍ان‍ی‌، ۱۳۶۲-
 
ناشر:
ع‍اب‍د. : ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
ع‍اب‍د
ع‍اب‍د، م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
ع‍اب‍د، : ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌، ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
: ع‍اب‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مایکروسافت آفیس پروجکت ۲۰۰۷
احمدیان نژاد، داوود، ۱۳۵۶- ؛  تهران عابد، مهرگان قلم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴،‌ف‍لا۳۲۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اسکریپت های پنهان Cgi در وب
پرهیزکاری ، مسعود ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۶۵‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی MATLAB 7.3
جمشیدی ، نیما، ۱۳۵۷- ؛  تهران : عابد   ، ،۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ش۲‌ج۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی اتوکد۲۰۰۹
جمشیدی ، نیما، ۱۳۵۴- ؛  تهران : عابد   ، ،۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭ر۲۴۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی ماشین های CNC
حقی ، جلال ، ۱۳۳۷- ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۹‬,‭‌ح۷آ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش پیشرفته ساخت و تولید در پاور میل 8، به همراه آموزش طراحی مکانیکی درpower shape
جمشیدی ، نیما، ۱۳۵۷- ؛  تهران bتلفن ناشر :66513321 عابد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۲۳۰‬,‭‌ج۸آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش پیشرفته طراحی ، ساخت و تولید درunigraphics NX
جمشیدی ، نیما، ۱۳۵۸- ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۴‬,‭‌ج۸آ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش حل مسائل دینامیک و دینامیک ماشین یاADAMS
رستمی ، مصطفی ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲/۵‬,‭آ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی Auto Cad 2008 برای طراحان
جمشیدی ، نیما ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭ر۲۴۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پروژه های کاربردی GIS
سنجری ، سارا، ۱۳۶۱- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۵۱۳۳۲۱,آدرس ناشر :تهران خ کارگر شمالی نرسیده به بلوار کشاورز خیابان قدر پلاک ۶ واحد ۱ عابد، مهرگان قلم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭G‬,‭۷۰/۲۱۲‬,‭‌س۹‌پ۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل DSMax۳
محمدی ، هانی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران عابد، : برگ زیتون ، نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌م۳۴‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی بازاریابی بین المللی تحت وب همرا با آموزش عضویت و کاربری سایت [ Alibaba.com شرکت علی بابا]
نظامی پور ، محمدجواد،۱۳۶۴- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66513321نمابر ناشر , ;66515249آدرس ناشر :تهران عابد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۲۶۵‬,‭‌ن۶‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع مدلسازی و تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی باANSYS CFX
کاظمی لاری ، محمدعلی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۵۱۳۳۲۱- ۶۶۵۶۷۶۲۶ - ۶۶۵۶۷۶۲۷ ،آدرس ناشر :تهران - خیابان ستارخان - خیابان حبیب الهی - نبش کوچه جعفریان صادق - پلاک 32 عابد   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ف‍لا۸ر۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول ماشین کاری فلزات
صادقی ، محمدحسین ، ۱۳۳۶- ؛  تهران bتلفن ناشر :02166513321 : عابد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۵‬,‭‌ص۲۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درس و آزمون ساخت و تولید( کاردانی پیوسته )کار دانش - فنی و حرفه ای آزاد، سراسری با پاسخنامه ی کاملا تشریحی
خزائی ، هوشیار، ۱۳۵۱- ؛  تهران عابد. : نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۵۸‬,‭‌خ۴د۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی CATIA V5 در مهندسی مکانیک
جمشیدی ، نیما ؛  تهران : عابد   ، ،۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ک۲‌ج۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی مباحث پیشرفته طراحی ، ساخت و تولید درCatia
جمشیدی ، نیما ؛  تهران عابد، مهرگان قلم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ک۲،آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی MATLAB 7.6
جمشیدی ، نیما ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ج۸ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی Solid Works
جمشیدی ، نیما ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ج۸۳ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش پیشرفته ساخت و تولید درPower Mill 8
جمشیدی ، نیما، ۱۳۵۷- ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۲۳۰‬,‭‌ج۸ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2