کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍ت‍ح‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۴۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
 
پدیدآور:
ف‍ت‍ح‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۶-
ف‍ت‍ح‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۴۶-
 
ناشر:
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ ، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیش به سوی جامعه اطلاعاتی
فتحیان ، محمد،۱۳۴۶- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭‌ف۲‌پ۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات
فتحیان ، محمد، ۱۳۴۶- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ف۲‌م۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک