کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍ولاد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ازه‍ای‌ م‍ع‍دن‌
س‍ن‍گ‌ م‍ع‍دن‌ -- آم‍اده‌س‍ازی‌
س‍ن‍گ‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ -- پ‍ی‌ج‍وئ‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ غ‍ی‍رف‍ل‍زی‌
س‍ن‍گ‍ه‍ا -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
زغ‍ال‌س‍ن‍گ‌ -- م‍ع‍دن‌ و م‍ع‍دن‍ک‍اری‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
زغ‍ال‌س‍ن‍گ‌ -- م‍ع‍دن‌ و م‍ع‍دن‍ک‍اری‌ -- پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‍ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ف‍ولادس‍ازی‌
 
پدیدآور:
ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌، ج‍ان‌
س‍ک‍ل‍ی‌، ج‍ول‍ی‍ان‌، م‌
ش‍روه‌، ه‍ان‍ی‌
اب‍وزی‍د
م‍ری‍ت‌، روی‌
ب‍ارف‍س‍ک‍ی‌,ب‌
م‍دن‍ی‌،ح‍س‍ن‌
گ‍ودم‍ن‌، ری‍چ‍ارد
ج‍ع‍ف‍رزاده‌، اس‍دال‍ل‍ه‌،- ۱۳۲۴
ا.ج‌.وس‍پ‌،ت‌.س‌.اود،
ب‍رزن‍ف‌
رژف‍س‍ک‍ی‌، ولادی‍م‍ی‍ر واس‍ی‍ل‍ی‍ووی‍چ‌
ب‍ج‍ل‍ی‌، پ‍ی‍ت‍ر
گ‍وک‍ه‍ال‍ه‌
ب‍ای‍س‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر ج‍ان‌
راب‍رت‍س‌، آل‍ب‍رت‌،- ۱۹۱۱
ل‍ی‍ن‌، ک‍ن‍ت‌
خ‍رم‍ی‌ ،خ‍س‍رو
اق‍دم‌،ش‍ه‍ری‍ار ب‍ه‍رام‍ی‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ف‍ولاد ای‍ران‌. م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍ولاد
ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ف‍ولاد ای‍ران‌،م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍ولاد
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍ولاد
ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ف‍ولاد ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍ولاد
: ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ف‍ولاد ای‍ران‌,م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍ولاد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشهای زمین شناسی مهندسی
گوکهاله ؛  تهران مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭‌گ۹آ۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشهای کانه آرایی
ابوزید ؛  تهران شرکت ملی فولاد ایران ، مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۵۰۰‬,‭‌ف‍لا۲آ۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انتقال هیدرولیکی مواد معدنی از طریق خطوط لوله تئوری ، طراحی ، تجهیزات
ا.ج .وسپ ،ت .س .اود، ؛  تهران شرکت ملی فولاد ایران ،مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۷۵‬,‭‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بررسیهای اقتصادی معدن
لین ، کنت ؛  تهران مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۹۰۶‬,‭‌ل۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اکتشاف و محاسبه کانه آهن
جعفرزاده ، اسدالله ،- ۱۳۲۴ ؛  تهران مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۷۰‬,‭‌ج۷‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اکتشاف زغال سنگ
مریت ، روی ؛  تهران شرکت ملی فولاد ایران ، مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۸۰۳‬,‭‌م۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ریخته گری پیوسته فولاد =Continuous casting of steel
شروه ، هانی ؛  مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۰‬,‭‌ش۴ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تعیین ضرایب سفره آبها براساس اطلاعات حاصل از پمپاژ
بارفسکی ,ب ؛  تهران : شرکت ملی فولاد ایران ,مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ,۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ب۲ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحلیلی در مهندسی معدن
بایس ، کریستوفر جان ؛  تهران شرکت ملی فولاد ایران ، مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۱۴۵‬,‭‌ب۲ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ساختاری در اکتشاف مواد معدنی
بجلی ، پیتر ؛  شرکت ملی فولاد ایران ، مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۱۰‬,‭‌ب۳ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زمین آمار
مدنی ،حسن ؛  تهران مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۳‬,‭ز۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ژئوتکنیک
رابرتس ، آلبرت ،- ۱۹۱۱ ؛  تهران مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭ر۲ژ۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
متالورژی پاتیلی
سکلی ، جولیان ، م ؛  تهران شرکت ملی فولاد ایران . مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۳۳‬,‭‌س۸‌م۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک سنگ
رژفسکی ، ولادیمیر واسیلیوویچ ؛  تهران شرکت ملی فولاد ایران ، مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۳۱/۵‬,‭ر۴‌ف۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
گازهای معدن
خرمی ،خسرو ؛  تهران شرکت ملی فولاد ایران ، مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۳۰۵‬,‭‌گ۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی بهداشت و ایمنی در معدن زغال سنگ
اقدم ،شهریار بهرامی ؛  تهران شرکت ملی فولاد ایران . مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۹۵‬,‭‌م۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مواد خام غیرفلزی
برزنف ؛  تهران شرکت ملی فولاد ایران ، مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۹۹/۵‬,‭‌ب۴‌م۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی سنگ ( ۱)
فرانکلین ، جان ؛  تهران شرکت ملی فولاد ایران ، مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۶‬,‭‌ف۴‌م۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی سنگ ( ۲)
فرانکلین ، جان ؛  تهران شرکت ملی فولاد ایران ، مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۶‬,‭‌ف۴‌م۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سنگ
گودمن ، ریچارد ؛  تهران شرکت ملی فولاد ایران ، مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۶‬,‭‌گ۹‌م۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2