کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : م‍ش‍ه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‍ه‍ای‌ ص‍وری‌
ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌
س‍ی‌( ++زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ت‍ورب‍و س‍ی‌( ++ ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍ل‌ س‍ری‌ ۸۰-۸۶ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا
اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ای‍ل‍ره‍ا( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- داده‌ پ‍ردازی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
س‍ی‌ ش‍ارپ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ت‍ورب‍وپ‍اس‍ک‍ال‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ذب‍ی‍ح‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ک‍ورم‍ن‌، ت‍ام‍س‌
اح‍م‍د،پ‍ه‍ل‍وان‌ ت‍ف‍ت‍ی‌
اه‍و، آل‍ف‍رد،- ۱۹۴۱
ه‍ول‍ت‍س‌ ن‍ای‍در، ب‍ی‍ل‌،۱۹۵۶-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
دک‍ت‍ر ق‍درت‌ س‍پ‍ی‍دن‍ام‌
ه‍ورووی‍ت‍س‌، ال‍ی‍س‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌،- ۱۳۴۳
ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌
م‍زی‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد،- ۱۳۳۶
ص‍دی‍ق‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۴-
ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌،
س‍اه‍ن‍ی‌، س‍ارت‍ج‌
دی‍ت‌، س‍ی‌ .ج‌.
م‍ه‍رب‍خ‍ش‌، آرم‍ان‌، ۱۳۵۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌، ب‍اغ‍ان‍ی‌
ن‍م‍ا
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
م‍رن‍دی‍ز
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌
: ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
درخ‍ش‍ش‌
: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر الگوریتم ها
کورمن ، تامس ؛  مشهد درخشش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶‬,‭‌ف‍لا۱۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش موبایل برای همه
صدیقی ، مهدی ، ۱۳۶۴- ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶۵۷۰‬,‭‌ت۸،‌ص۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول سخت افزار، مونتاژ و تعمیر کامپیوترهای شخصی ازXT تا پنتیوم II )شامل استانداردهای فنی و حرفه ای و شاخه کار دانش در سخت افزار)
شهریاری ، شیرزاد،- ۱۳۳۶ ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های بانک اطلاعاتی
دیت ، سی .ج . ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲د۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان ( cمرجع کامل )
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹،‌ج۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با کوییک بیسیک
جعفرنژاد قمی ، عین الله ،- ۱۳۴۳ ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ج۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برنامه سازی ساخت یافته پاسکال و حل مسائل نمونه
کافمن ، الیوت ، ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲،‌ک۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
توربو پاسکال
کافمن ، الیوت ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ک۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پیاده سازی ، نصب و مدیریت شبکه های کامپیوتری :مشتمل بر ناول x/ ۲،x/ ۳، x/ ۴و سخت افزار مورد نیاز نصب شبکه ها
شهریاری ، شیرزاد، ۱۳۴۸- ؛  مشهد : جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ش۹۴‌پ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها به زبان پاسکال
ساهنی ، سارتج ؛  مشهد : انتشارات خراسان   ، ،۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲،‌س۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان اسمبلی ( مرجع کامل )از ۸۰۸۶ تا پنتیوم
جعفرنژاد قمی ، عین الله ،- ۱۳۴۳ ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج ۵‌ب۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کامپایلرها :اصول ، روش ها و ابزارها
اهو، آلفرد،- ۱۹۴۱ ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل ART*Lantis 4.5
ذبیحی ، مرتضی ؛  مشهد امام رضا(ع )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭ذ۲/۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مدیران فناوری اطلاعات
هولتس نایدر، بیل ،۱۹۵۶- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‍ه۹ر۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
زبان اسمبلی :برنامه نویسی کامپیوترهای آی .بی .ام X 86 08 و سازگار با آن
مزیدی ، محمدعلی ، ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ف‍لا۹،‌م۳۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها به زبان C++
هوروویتس ، الیس ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‍ه۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها به زبان C
هوروویتس ، الیس ؛  مشهد انتشارات خراسان ، باغانی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۱‌ه۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مدار منطقی دیجیتال
دکتر قدرت سپیدنام ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ت۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبانها و ماشینها
مهربخش ، آرمان ، ۱۳۵۶ - ، گردآورنده و مترجم ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌م۹‌ن۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل C 2008 شارپ
احمد،پهلوان تفتی ؛  مشهد نما   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹،‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9