کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ک‍م‍ال‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۵۹-
ع‍ل‍م‍داری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۶۳-
ع‍ل‍م‍داری‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
گ‍ون‍س‍ال‍س‌، راف‍ائ‍ل‌ س‍ی‌.،a01
ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌، ف‍رش‍اد
ف‍ک‍وری‍ک‍ت‍ا، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۴-
اس‍دپ‍ور، وح‍ی‍د
دوک‍ی‌پ‍ات‍ی‌، رائ‍و وی‌.، ۱۹۴۵ - م‌
داس‍ت‍ان‌پ‍ور، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۵۸-
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا، ۱۳۵۷-
س‍ی‍ن‍گ‌، وای‌ .ک‍ران‍ی‌
س‍ی‍گ‍م‍ون‌، ک‍رم‍ی‍ت‌،- ۱۹۹۷م‌
ک‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۶۲-
م‍گ‍راب‌، ادوارد،۱۹۳۸-
ق‍ش‍ون‍چ‍ی‌ ب‍رق‌، ه‍ادی‌، ۱۳۶۲-
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا
ک‍وپ‍ر، ج‍ف‍ری‌، ۱۹۴۰ - م‌،a01
رض‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۸-
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
ع‍اب‍د
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌
آت‍ی‌ن‍گ‍ر، آت‍را
: ع‍اب‍د
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز...
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز و ...
ک‍ت‍اب‌ پ‍دی‍ده‌، ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ت‍ی‍ن‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
واژگ‍ان‌، آص‍ال‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، س‍خ‍ن‍وران‌، م‍ان‍ل‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، ال‍ی‍اس‌، خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتم ژننتیک درMATLAB
کیا، مصطفی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵,نمابر ناشر ; ۶۶۴۰۶۸۳۴,آدرس ناشر :خ انقلاب خ ۱۲ فروردین کوچه نوروز پلاک ۲۷ طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۵‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان MATLAB
سینگ ، وای .کرانی ؛  بابل bتلفن ناشر : ۳۲۶۰۷۷۲-۰۱۱۱,نمابر ناشر ; ۳۲۲۰۶۶۷-۰۱۱۱,آدرس ناشر :بابل : خیابان مدرس ، جنب تأمین اجتماعی ، مجتمع تجاری نیما، واحد۵۴ علوم رایانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌س۹۴‌ب۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی MATLAB 7.3
جمشیدی ، نیما، ۱۳۵۷- ؛  تهران : عابد   ، ،۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ش۲‌ج۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و کاربردهای مهندسی درMatlab 7
مگراب ، ادوارد،۱۹۳۸- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵‬,‭‌م۶۶ر۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات نرم درMATLAB
کیا، مصطفی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66411715نمابر ناشر , ;66411715آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - خ 12 فروردین - کوچه نوروز - پلاک - 27 طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز و ...   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ک۹۳‌م۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام مطلب ۷
سیگمون ، کرمیت ،- ۱۹۹۷م ؛  تهران نشر گستر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌س۹ر۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول بنیادی و مرجع کاربردی شبکه های عصبی (همراه با نمونه های کد به زبان MATLAB وC++)
اسدپور، وحید ؛  تهران bتلفن ناشر , :66565336نمابر ناشر , ;66565337آدرس ناشر :خ جمالزاده جنوبی پلاک 144 واحد5 آتی نگر، آترا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نگرش نوین بر ریاضیات دانشگاهی باMATLAB 7
کوپر، جفری ، ۱۹۴۰ - م ،a01 ؛  تهران واژگان ، آصال   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳/۵‬,‭د۲‌ک۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کاربردهای Simulink در مهندسی
قشونچی برق ، هادی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66572335نمابر ناشر , ;66926578آدرس ناشر :انقلاب -کوی رشتچی -پ 14 واحد 16 پندار پارس ، سخنوران ، مانلی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ش۲،‌ق۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حل مسایل ارتعاشی با استفاده ازMatlab
دوکی پاتی ، رائو وی .، ۱۹۴۵ - م ؛  تهران bتلفن ناشر :22095169 دیباگران تهران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭د۸۶۴‌ح۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی MATLAB 7.6
جمشیدی ، نیما ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ج۸ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز نرم افزارMATLAB Ver. 7.0
فکوریکتا، علی ، ۱۳۴۴- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف۸‌خ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع کاربردی MATLAB
علمداری ، علی اکبر، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر :09123408013 نگارنده دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ع۸‌ک۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و برنامه نویسی درMATLAB
کمالی ، رضا، ۱۳۵۹- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳/۵‬,‭د۲،‌ک۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی ویژه در مهندسی برق و کامپیوتر باMATLAB
علمداری ، علی اکبر ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۲۵۵۹۵،آدرس ناشر :تهران -خ امام خمینی -نرسیده به خ ولی عصر- ک زند نژاد نگارنده دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۲۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی پیشرفته با استفاده از نرم افزارMATLAB
فقیهی ، فرشاد ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف۷‌م۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های عصبی درMATLAB
کیا، مصطفی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵-۶۶۴۱۶۴۴۶،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . ۱۲ فروردین - کوچه نوروز- پ ۲۷ - ط ۳ خدمات نشر کیان رایانه سبز...   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸۷‬,‭‌ک۹‌ش۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پردازش تصاویر دیجیتال درMATLAB
گونسالس ، رافائل سی .،a01 ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵,نمابر ناشر ; ۶۶۴۰۶۸۳۴,آدرس ناشر :خ انقلاب خ ۱۲ فروردین کوچه نوروز پلاک ۲۷ طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز، الیاس ، خلیج فارس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۳۷‬,‭‌گ۹‌پ۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی الگوریتم ژنتیک و فازی در نرم افزارMATLAB
رضایی ، علیرضا، ۱۳۵۸- ؛  تهران کتاب پدیده ، فرهنگ متین   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۵‬,‭ر۶آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کاربردی Simulink در نرم افزارMATLAB
داستان پور، علی اکبر، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵-۶۶۴۱۶۴۴۶،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . ۱۲ فروردین - کوچه نوروز- پ ۲۷ - ط ۳ خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ش۲،د۲۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2