کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
غ‍لام‍ی‌، راه‍ب‌
م‍ج‍ذوب‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۶ - ، م‍ت‍رج‍م‌
ک‍ری‍م‍ی‌ لاه‍رودی‌، ع‍زی‍ز،- ۱۳۲۷
گ‍وه‍ری‌ان‍ارک‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ک‍ب‍ی‍ری‍ان‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ج‍وک‍ار، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۶۲-
ف‍ن‍ائ‍ی‌، ن‍ادر، ۱۳۵۶-
ن‍ق‍ی‌پ‍ور، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۳۷-
اس‍دی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۶۵-
ف‍وق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دف‍رخ‌، ۱۳۵۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍رداد
ل‍ی‍م‍وی‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
ن‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ش‍ه‍ب‍ازی‌ ک‍رم‍ی‌، ج‍واد
خ‍زائ‍ی‌، ه‍وش‍ی‍ار،۱۳۵۱-
ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر
ک‍ش‍اورز ح‍داد، ش‍ه‍ری‍ار، ۱۳۵۵-
 
ناشر:
: ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌، : آراد ک‍ت‍اب‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ح‍رک‍ت‌ ن‍و
پ‍ردازش‌
ش‍ه‍رآب‌، آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
آزاده‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍ه‍رآب‌، آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ری‌ ع‍م‍ران‌ ق‍ل‍م‌ داور
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ج‍ه‍ش‌، آوی‍دن‍گ‍ار
ع‍ل‍وم‌ ای‍ران‌
م‍ه‍ر س‍ب‍ح‍ان‌
: م‍ه‍ر س‍ب‍ح‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای مقاومت مصالح :ویژه کارشناسی ارشد
تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌پ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای مقاومت مصالح ( کاردانی به کارشناسی )
کریمی لاهرودی ، عزیز،- ۱۳۲۷ ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ک۴۵‌پ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح مجموعه مهندسی مکانیک همراه با سوالات و پاسخ کنکور۹۰
اسدی ، مسعود، ۱۳۶۵- ؛  تهران bتلفن ناشر : -۸۸۱۰۰۱۱۳-۴- ،آدرس ناشر :تهران ، خ ولیعصر، روبروی قنادی هتل بزرگ تهران جنب بانک ملی پ . 2050ط ۴ مهر سبحان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف۸‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ایستایی ۲( مقاومت مصالح )ویژه ی کلیه رشته ها شامل کنکور سراسری ...
خزائی ، هوشیار،۱۳۵۱- ؛  تهران شهرآب ، آینده سازان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌خ۴۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
کبیریان ، مجتبی ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۲۱۳۶‌م۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح III: قابل استفاده برای رشته های مهندسی ( بویژه رشته مهندسی مکانیک )
مجذوبی ، غلامحسین ، ۱۳۳۶ - ، مترجم ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌م۳‌م۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
نائی ، محمدحسن ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۱۸۴۵، ‌م۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح به همراه ۷۰۰ مسئله حل شده و تست ( برای آمادگی کارشناسی ارشد)
نقی پور، مرتضی ، ۱۳۳۷- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۷۶۶‌م۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مقاومت مصالح
بیر، فردیناند پیر ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۷۲۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و مکانیک ( مقاومت مصالح )
کشاورز حداد، شهریار، ۱۳۵۵- ؛  تهران پردازش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ش۲‌خ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک و مقاومت مصالح کارشناسی ارشد : مجموعه مهندسی مکانیک شامل :شرح - نکته - تست
فوقانی ، محمدفرخ ، ۱۳۵۷ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران : مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف۸۵‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مسائل مقاومت مصالح ( ۱ )گییر و تیموشینکو شامل مسائل همراه با پاسخ تشریحی آنها
جوکار، علیرضا، ۱۳۶۲- ؛  تهران شهرآب ، آینده سازان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ت۹‌م۷۲۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد :مقاومت مصالح
فنائی ، نادر، ۱۳۵۶- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66414374نمابر ناشر , ;66414510آدرس ناشر :تهران - خیابان انقلاب - مابین خیابان فخررازی و دانشگاه - پلاک 1202 آزاده   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف۸۴‍ه۴۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح
غلامی ، راهب ؛  تهران علوم ایران   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب ۹‌م۷۲۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک و مقاومت مصالح (ایستایی )
خلیلی ، مهرداد ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌خ۸‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک جامدات ( مقاومت مصالح :)مجموعه مهندسی مکانیک
گوهری انارکی ، علیرضا ؛  تهران حرکت نو   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌گ۹۴۳‌م۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
تهران سیمای دانش ، موسسه انتشارات سری عمران قلم داور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۱۵۳‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک و مقاومت مصالح ( ایستایی )
شهبازی کرمی ، جواد ؛  تهران : امید انقلاب ، : آراد کتاب   ، ،۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ش۹۷۵۴‍ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خواص مکانیکی مواد
لیمویی ، محمدباقر ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۰۱۷۹۲-۶۶۵۷۲۱۰۰،آدرس ناشر :تهران - میدان انقلاب - نرسیده به جمالزاده شمالی ( ابتدای خ آزادی ) کوچه قایم مقام پلاک 5 واحد3 مرکز نشر جهش ، آویدنگار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ل۹‌خ۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
کبیریان ، مجتبی ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۲۱‌م۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک