کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، اح‍س‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
م‍س‍ی‍ری‍اب‍ه‍ا( ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- س‍ازم‍ان‌
 
پدیدآور:
دی‍م‍ارزی‍و، ج‍روم‌
م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، اح‍س‍ان‌
ذاک‍رال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۱-
ک‍روز، ج‍ی‍م‍ز
پ‍ات‍رس‍ون‌، دی‍وی‍د ا
م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، اح‍س‍ان‌، ۱۳۵۰-
 
ناشر:
ن‍ص‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی اینترنت
ملکیان ، احسان ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌م۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مسیر یابهای سیسکو در ۲۱ روز
دیمارزیو، جروم ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۴۳‬,‭د۹آ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
امنیت داده ها
ذاکرالحسینی ، علی ، ۱۳۴۱- ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۵/۵۹‬,‭ذ۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نفوذگری در شبکه و روشهای مقابله
ملکیان ، احسان ، ۱۳۵۰- ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ج ۵‌ن۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ، معماری و سازمان کامپیوتر
پاترسون ، دیوید ا ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۵۶۷۴،آدرس ناشر :انقلاب . خ . اردیبهشت (شهید منیری جاوید). ک . بن بست مبین . پ . ۶ نص   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲۳،‌پ۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی شبکه های کامپیوتری
ملکیان ، احسان ، ۱۳۵۰- ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۵/۵‬,‭‌م۷۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های کامپیوتری :رویکرد بالا به پایین
کروز، جیمز ؛  تهران نص   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ک۴۶‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک