کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍اق‍وس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌اف‍زار ادوب‍ی‌ آف‍ت‍ر اف‍ک‍ت‍ز
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ا
ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
روش‌ ال‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ح‍دود -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
اوارک‍ل‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اس‌.س‍ی‌.اس‌.آی‌( گ‍ذرگ‍اه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ش‍خ‍ص‍ی‌ آی‌ .ب‍ی‌ .ام‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ت‍ری‌ دی‌ اس‌ .م‍ک‍س‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
دل‍ف‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ت‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ج‍اوااس‍ک‍ری‍پ‍ت‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
س‍ی‌ ش‍ارپ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ غ‍ن‍چ‍ه‌، س‍ی‍دس‍الار، ۱۳۵۵-
م‍وم‍ن‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌،۱۳۵۱
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ح‍س‍ن‌
س‍ی‍درض‍ی‌، ح‍س‍ن‌،- ۱۳۱۹
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌ ام‌.، ۱۹۴۵-
اش‍م‍ی‍ت‌، ف‍ری‍ده‍ل‍م‌،- ۱۹۵۵
اس‍ک‍ن‍دری‌، م‍ج‍ی‍د
ف‍ل‍دم‍ن‌، ج‍ان‍ات‍ان‌
ت‍ب‍اک‌، دان‍ی‍ل‌،- ۱۹۳۴
ری‍اض‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
وارل‍و، ت‍وم‍اس‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۵۹-
دی‍ت‍ل‌، پ‍ل‌ ج‌.، ۱۹۶۹-
آی‍ت‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۵۵-
دات‍ی‌، ان‍درو، م‌- ۱۹۶۷
م‍رادق‍ل‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،- ۱۳۵۵
پ‍ورم‍ع‍ص‍وم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۶۲-
م‍وم‍ن‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ه‍ارل‍ن‌، رود
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، زان‍ی‍س‌
: ن‍اق‍وس‌، ال‍ی‍اس‌
ن‍اق‍وس‌، اش‍اره‌
ک‍ت‍اب‌ م‍رو، ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
: زان‍ی‍س‌، ن‍اق‍وس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، : ن‍اق‍وس‌، خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، ال‍ی‍اس‌
ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، زان‍ی‍س‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
آسان آموز تمرینی DS MAX 20103
سلیمانی ، روح الله ، ۱۳۵۹- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66411715نمابر ناشر , ;66411715آدرس ناشر :خ انقلاب - خ 12 فروردین - کوچه نوروز - پلاک 27 خدمات نشر کیان رایانه سبز، : ناقوس ، خلیج فارس ، الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌س۸آ۴۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ASP. NETای .اس .پی .نت ]
داتی ، اندرو، م - ۱۹۶۷ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭د۲آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها درC++
علیزاده ، حسن ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ع۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش نرم افزارABAQUS / CAE
پورمعصومی ، علی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران : زانیس ، ناقوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭ر۹‌پ۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [Redhat Linux 8.1رد هت لینوکس ۱]/ ۸
اسکندری ، مجید ؛  تهران ناقوس ، اشاره   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ORACLE developer suite 10g: ORACL 10g: oracle Developer suite 10g...
مومن ، اسماعیل ،۱۳۵۱ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌م۸۴۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
g 01 elcarO [اوراکل ۰۱ جی ]...lp dna LQS elcarO ot noitcudortnI/LQS
مومن ، اسماعیل ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌م۸۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ORACLE 10 g:database administration
مومن ، اسماعیل ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲،‌م۸۴۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول و راهنمای استفاده از گذرگاه SCSI ]اس .سی .اس .آی ]و رابطIDE ]آی .دی .ئی ]
اشمیت ، فریدهلم ،- ۱۹۵۵ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۹۵‬,‭‌گ۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی عیب یابی شبکه های کامپیوتری
فلدمن ، جاناتان ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ف۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با C برنامه نویسی کنیم
دیتل ، هاروی ام .، ۱۹۴۵- ؛  تهران کتاب مرو، شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۵،د۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول برنامه نویسی برای موبایل
آیت ، مجید، ۱۳۵۵- ؛  تهران ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶۵۷۰‬,‭‌ت۸،آ۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زبان ماشین و اسمبلی کاربرد آن در کامپیوترهای شخصی با بیش از ۳۲۰ مثال و تمرین ...
سیدرضی ، حسن ،- ۱۳۱۹ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌س۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مرجع مهندسی تجارت الکترونیک
حسینی غنچه ، سیدسالار، ۱۳۵۵- ؛  تهران bتلفن ناشر :66401798-66417072 ،آدرس ناشر :میدان انقلاب - خ کارگرجنوبی - خ روانمهر- بن بست دولتشاهی - پ 2 ناقوس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‌ح۵‌م۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با Java برنامه نویسی کنیم
دیتل ، پل ج .، ۱۹۶۹- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خیابان کارگرجنوبی - خیابان روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 : ناقوس ، الیاس   ، ،۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲،د۸۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بهترین تکنیکهای جاوااسکریپت
مرادقلی ، حمیدرضا،- ۱۳۵۵ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲۳‌م۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مصور ساخت جلوه های ویژه با[Adobe after effectsادوبی افتر افکتز]
هارلن ، رود ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۵۸‬,‭‍ه۲آ۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع برنامه نویسی برنامه های مقیم در حافظه Memory Resident Programming:
وارلو، توماس ؛  تهران ، موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭آ۹و۲۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
>۲۹۶= دویست و نود و شش [<دویست و نود و شش ]برنامه اجرا شده در دلفی ۶
ریاضی ، حسین ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ریزپردازنده های پیشرفته
تباک ، دانیل ،- ۱۹۳۴ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵‬,‭‍ت۲‌م۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8