کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍رم‌اف‍زار -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌اف‍زار -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ن‍رم‌اف‍زار ک‍ات‍ی‍ا
ن‍رم‌اف‍زار -- ت‍ول‍ی‍د
ات‍ب‍ز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ ن‍رم‌اف‍زار
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
وب‌ -- خ‍دم‍ات‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
روش‌ ال‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ح‍دود -- داده‌پ‍ردازی‌
ک‍ات‍ی‍ا( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
پ‍رس‍م‍ن‌، راج‍ر اس‌.، ۱۹۴۷ - م‌
ت‍ی‍م‍وری‌، پ‍ی‍م‍ان‌، ۱۳۵۸-
ش‍ع‍ب‍ان‍ع‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ه‍دی‌ وک‍ی‍ل‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ن‍وری‍ان‌
پ‍رس‍م‍ن‌، راج‍ر اس‌.، ۱۹۴۷ - ،ج‍ع‍ف‍رن‌زاد
ن‍ج‍وم‍ی‌، ف‍رش‍اد، ۱۳۴۲-
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
پ‍ارس‍ا، س‍ع‍ی‍د
ق‍اس‍م‌پ‍ور ، ن‍ادر ، ۱۳۶۰-
ل‍ی‍چ‌، روت‍ال‍د،a01
م‍دی‍ری‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۴۱-
ع‍ل‍ی‍پ‍ور ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۷-
س‍ام‍روی‍ل‌، ای‍ان‌
پ‍رس‍م‍ن‌، راج‍ر اس‌
م‍ش‍رف‌، ح‍م‍ی‍د،۱۳۴۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
دب‍اغ‌، ع‍ل‍ی‌
س‍ام‍روی‍ل‌، ای‍ان‌، ۱۹۵۱ - م‌
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا
وک‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۶-
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
: ات‍ح‍اد
م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
زان‍ی‍س‌، ن‍اق‍وس‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌
ن‍وآور
: دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
: ع‍اب‍د
: ن‍ص‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌
ادب‍س‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار. : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، واح‍د ت‍ف‍رش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سیستم ها در مهندسی نرم افزار
پارسا، سعید ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌پ۲‌ت۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی نرم افزاری محاسباتی ETABS & SAFE
نجومی ، فرشاد، ۱۳۴۲- ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌ن۳آ۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
UPRساده شده
مشرف ، حمید،۱۳۴۱ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران زانیس ، ناقوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌م۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام مدل سازی در نرم افزارCATIA
مهدی وکیلی ، مرتضی نوریان ؛  تهران : دیباگران تهران   ، ،۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ک۲،آ۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل المان محدود به کمک ANSYS 10
شعبانعلی ، محمدرضا ؛  تهران : نص   ، ،۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭ر۹‌ش۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی نرم افزارCATIA ) تمرینات حل شده )
وکیلی ، مهدی ، ۱۳۵۶- ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۷-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ک۲و۷۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع نرم افزار طراحی مهندسی CATIA
علیپور حقیقی ، محمدرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران نگارنده دانش   ، -۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ک۲،‌ع۸۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار
تیموری ، پیمان ، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۹۲۷۰۴۰ پوران پژوهش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ت۹۱۴‌م۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی نرم افزار کد درس ۱۳۱۹۱۱۲۱
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌ج۱۶‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار
سامرویل ، ایان ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌س۲‌م۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار :رهیافتی برای یک اهل فن
پرسمن ، راجر اس .، ۱۹۴۷ - م ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌پ۴‌م۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار
سامرویل ، ایان ، ۱۹۵۱ - م ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌س۲‌م۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار
پرسمن ، راجر اس ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌پ۴‌م۹‍ف‍لا‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار
پرسمن ، راجر اس .، ۱۹۴۷ - ،جعفرن زاد ؛  تهران دانش نگار. : دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، واحد تفرش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌پ۶‌م۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار :مطابق با سر فصل مطالب درسهای نرم افزار۱ و ۲
لیچ ، روتالد،a01 ؛  تهران : اتحاد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌ل۹‌م۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی وب
پرسمن ، راجر اس .، ۱۹۴۷ - م ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۱۳‬,‭‌پ۴‌م۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه تحلیل ، طراحی و پیاده سازی نرم افزار
مدیری ، ناصر، ۱۳۴۱- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۶۸۹۷۰- ۶۶۹۶۰۷۶۳ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . دانشگاه کوچه آشتیانی ، پ .۲۴ ، واحد۳ مهرگان قلم   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌م۴آ۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش نرم افزارDatamine 3
دباغ ، علی ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۱۵۳‬,‭د۲آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل پایداری زیرزمینی با استفاده از نرم افزارFlac 3D
قاسم پور ، نادر ، ۱۳۶۰- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭‌ق۱۷‌ت۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی CATIA V5 در مهندسی مکانیک
جمشیدی ، نیما ؛  تهران : عابد   ، ،۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ک۲‌ج۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4