کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ص‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
م‍س‍ی‍ری‍اب‍ه‍ا( ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
س‍رور اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ژوال‌c++ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ پ‍ن‍ت‍ی‍وم‌
وب‌ -- پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
روش‌ ال‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ح‍دود -- داده‌پ‍ردازی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
م‍ای‌ اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌( .م‍ن‍ب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ت‍ی‌ .س‍ی‌ .پ‍ی‌/.آی‌ .پ‍ی‌( پ‍روت‍ک‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
دی‍م‍ارزی‍و، ج‍روم‌
م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، اح‍س‍ان‌
ش‍ع‍ب‍ان‍ع‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ذاک‍رال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۱-
ج‍ی‍م‍ز، ک‍ازی‌
ش‍ی‍راف‍ک‍ن‌، ف‍رش‍ی‍د
ب‍اغ‍وم‍ی‍ان‌، آل‍ن‌
ل‍م‍ی‌، ل‍ورا
ب‍ری‌، ب‍اری‌ب‍ی‌
ول‍ی‍ن‍گ‌، ل‍وک‌
چ‍ی‍س‌، ن‍ی‍ک‍لاس‌
رض‍وان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۴-
ه‍ی‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ه‍ارت‌، ۱۹۲۰-
ب‍ای‍ن‍ز، ج‍ی‍م‌
ری‍زو، ت‍ام‍س‌ ،۱۹۷۲
ان‍دروز، ج‍ی‍ن‌،- ۱۹۴۶
رض‍وان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
رای‍ان‌ک‌ .اس‍ت‍ف‍ان‌
 
ناشر:
ن‍ص‌، ک‍ت‍اب‌ ای‍ران‍ی‍ان‌
ن‍ص‌
: ن‍ص‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی اینترنت
ملکیان ، احسان ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌م۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش SQL در ۲۱ روز
رایان ک .استفان ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۴۶آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام برنامه نویسی پایگاه داده ها در وب
باینز، جیم ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭و۲‌ب۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عملی امکانات جدید برای راهبران و برنامه نویسان SQL Server 2005
ریزو، تامس ،۱۹۷۲ ؛  تهران : نص   ، ،۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۴ر۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور برنامه سازی [Cسی ]
رضوانی ، حسین ، ۱۳۵۴- ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۶د۳۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مهندسی مدار
هیت ، ویلیام هارت ، ۱۹۲۰- ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۹‌ت۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور پاسکال
رضوانی ، حسین ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۵۷۵د۳۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خودآموزIP/] MCSE TCPام .سی .اس .ای تی .سی .پی /.آی .پی ]در ۱۴ روز
جیمز، کازی ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۸۵‬,‭‌خ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [A+ ای ]برای مدیریت ، تعمیر و نگهداری کامپیوترهای شخصی
اندروز، جین ،- ۱۹۴۶ ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌ف‍لا۷۷ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش لینوکس ردهت ۹
باغومیان ، آلن ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ب۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مسیر یابهای سیسکو در ۲۱ روز
دیمارزیو، جروم ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۴۳‬,‭د۹آ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
امنیت داده ها
ذاکرالحسینی ، علی ، ۱۳۴۱- ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۵/۵۹‬,‭ذ۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی برنامه نویسی [ASP 3.0ای اس پی ۰]/ ۳
چیس ، نیکلاس ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌چ۹آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ریزپردازنده های اینتل
بری ، باری بی ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ساختمان داده
رضوانی ، حسین ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۵۷۵د۴۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ذخیره و بازیابی اطلاعات
شیرافکن ، فرشید ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ش۹۸۲ذ۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
برای برنامه نویسان حرفه ای (Visual C++ . NETویژوال سی . ++نت )برای برنامه نویسان حرفه ای
تهران نص   ، [۱۳۸۲] -۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹د۸۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی جاوا :خودآموز سریع در ۲۱ روز
لمی ، لورا ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ل۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل المان محدود به کمک ANSYS 10
شعبانعلی ، محمدرضا ؛  تهران : نص   ، ،۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭ر۹‌ش۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طراحی وب با PHP وMy SQL ]پی اچ .پی ]و[ مای .اس .کیو .ال ]
ولینگ ، لوک ؛  تهران نص ، کتاب ایرانیان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۳‬,‭و۸ط۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3