کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
ل‍ی‍س‍پ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‌
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
 
پدیدآور:
راس‍ل‌، اس‍ت‍وارت‌ ج‍ان‍ات‍ان‌
س‍ه‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا
غ‍ض‍ن‍ف‍ری‌، م‍ه‍دی‌
ب‍ی‍ل‌، راس‍ل‌
ش‍ی‍ل‍د، ه‍رب‍رت‌
راف‍ع‌، رض‍ا، ۱۳۵۳-
ل‍وی‍ن‌، راب‍رت‌ آی‌
ع‍ب‍دی‌پ‍ور، روح‌ال‍ل‍ه‌
ری‍چ‌، ای‍ل‍ی‍ن‌
ب‍راگ‍ا، ن‍ی‍وت‍ن‌،۱۹۴۶ - م‌
ک‍وپ‍ی‍ن‌، ب‍ن‌
ت‍ش‍ن‍ه‌ل‍ب‌، م‍ح‍م‍د
ش‍ادی‌، م‍ه‍دی‍ه‌
ف‍ی‍ل‍ی‌، ه‍ش‍ام‌، ۱۳۵۳-
ب‍رت‍ک‍و، ای‍وان‌
چ‍ال‍ون‍ر، ج‍ک‌
م‍ه‍دی‌ه‍ادی‌، رض‍ا، ۱۳۶۷-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
ع‍ب‍ادی‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍س‍ی‍ج‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، ب‍س‍ی‍ج‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌، م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ آم‍وزش‍ی‌ ن‍ص‍ی‍ر
: دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا ( ع‌)
ک‍ی‍وان‌ ف‍لاح‌م‍ش‍ف‍ق‍ی‌
آزاده‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌
: س‍خ‍ن‌ گ‍س‍ت‍ر
م‍رک‍ز، ک‍ت‍اب‌ م‍ری‍م‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ل‍وه‌
س‍ه‍ادان‍ش‌
: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌(ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌)
زان‍ی‍س‌: ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با شبکه های عصبی
بیل ، راسل ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۵‬,‭‌ب۹آ۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع هوش مصنوعی و سیستمهای خبره به زبان C]سی ]
لوین ، رابرت آی ؛  [تهران ] بهینه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۵‬,‭‌ل۹ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی سیستم های خبره :با فصولی درباره شبکه های عصبی مصنوعی ، تئوری مجموعه های فازی
غضنفری ، مهدی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌خ۲‌غ۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی
شادی ، مهدیه ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ش ۹‌ه۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درس وکنکور هوش مصنوعی ویژه داوطلبان کنکورهای کارشناسی ارشد کامپیوتر شامل :تدریس کامل نکات کنکوری ....
رافع ، رضا، ۱۳۵۳- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66905312نمابر ناشر ;66905316 گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭۳/د۳۳۵ر‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی
چالونر، جک ؛  تهران مرکز، کتاب مریم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌چ۲۵‌ه۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل هوش مصنوعی و برنامه نویسی پرولوگ
برتکو، ایوان ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۶‬,‭‌ب۴‌ه۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی ( رهیافتی نوین )
راسل ، استوارت جاناتان ؛  تهران علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‍ه۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی
کوپین ، بن ؛  مشهد : سخن گستر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌ب۳‌ه۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی
ریچ ، ایلین ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۹‍ه۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی : مفاهیم بنیادی
راسل ، استوارت جاناتان ؛  مشهد : دانشگاه امام رضا ( ع )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲۱‌ه۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی با استفاده از C]سی ]
شیلد، هربرت ؛  تهران کیوان فلاح مشفقی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۶‬,‭‌ش۹‍ه۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
رویکردی نوین در هوش مصنوعی
راسل ، استوارت جاناتان ؛  مشهد : دانشگاه امام رضا ( ع )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‌ه۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روبوتیک ، مکاترونیک و هوش مصنوعی :بلوک های مداری عملی برای طراحان
براگا، نیوتن ،۱۹۴۶ - م ؛  تبریز عبادی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۳/۱۲‬,‭‌ب۴ر۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی رهیافتی نوین
راسل ، استوارت جاناتان ؛  تهران زانیس : شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‍ه۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی هوش مصنوعی باLISP
مهدی هادی ، رضا، ۱۳۶۷- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۵۷۲۳۳۵/ ۶۶۹۲۶۵۷۸ ،آدرس ناشر :انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ ، واحد۱۶ پندار پارس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ل۹۳،‌م۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کمومتریکس و هوش مصنوعی
سهرابی ، محمودرضا ؛  تهران : دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال )   ، ،۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌س۹‌ک۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی
فیلی ، هشام ، ۱۳۵۳- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۷۵۵۱۲۹۶،آدرس ناشر :تهران - خ طالقانی - تقاطع مفتح - مجتمع فرهنگی دانشجویی 13 آبان سازمان بسیج دانشجویی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، بسیج دانشجویی ، مرکز خدمات آموزشی نصیر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌ف۹‌ه۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد هوش مصنوعی
عبدی پور، روح الله ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۵۷۵۳،آدرس ناشر :تهران ، خ .انقلاب ، مقابل دانشگاه تهران ، جنب بانک ملت ، پ ۱۲۰۲ آزاده   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۲۵۶‌ک۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های عصبی و کنترل کننده های عصبی پیشرفته با رویکرد شبکه های عصبی راف
تشنه لب ، محمد ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، انتشارات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۵‬,‭‌ت۴‌ش۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2