کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ت‍ل‍م‍ب‍ه‌
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ روغ‍ن‍ی‌
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
آب‍راه‍ه‌ ه‍ا
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
آب‍راه‍ه‌ه‍ا
ه‍وای‌ ف‍ش‍رده‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍وارت‌، ه‍ری‌ ال‌
ب‍ارف‍س‍ک‍ی‌,ب‌
م‍ق‍ص‍ودی‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ه‌
ک‍ری‍س‍ت‌، ت‍وم‍اس‌، ۱۹۱۰ - م‌
ب‍ه‍گ‍و، پ‍روی‍ز
زرات‍ی‌، ام‍ی‍ررض‍ا، ۱۳۴۰-
ب‍ون‍ه‌ف‍ی‌، رن‍ه‌
دلای‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۲-
ح‍س‍ن‌زاده‌، ی‍وس‍ف‌،- ۱۳۲۶
م‍رادی‌، ع‍ل‍ی‌
رس‍ت‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
م‍ش‍ک‍ی‍ن‌ف‍ام‌، ف‍رش‍ی‍د،- ۱۳۵۰
اف‍ق‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۱-
ص‍ال‍ح‌آب‍ادی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
م‍دی‍ن‍ه‌، اح‍م‍د رض‍ا، ۱۳۴۵-
رس‍ت‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،- ۱۳۴۸
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
ات‍ح‍اد
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ذه‍ن‌آوی‍ز
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
طراح‌
زب‍ان‌ ت‍ص‍وی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر ذه‍ن‌ آوی‍ز
: ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ف‍ولاد ای‍ران‌,م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍ولاد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
ک‍ان‍ون‌ پ‍ژوه‍ش‌
ف‍ن‍ی‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، ش‍ه‍رآب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارت هیدرولیک و پنوماتیک
رستمی ، حمیدرضا،- ۱۳۴۸ ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۴۰‬,‭ر۵آ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک به همراه خلاصه ای از مکانیک سیالات
زراتی ، امیررضا، ۱۳۴۰- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۱۱‬,‭ز۴آ۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تعیین ضرایب سفره آبها براساس اطلاعات حاصل از پمپاژ
بارفسکی ,ب ؛  تهران : شرکت ملی فولاد ایران ,مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ,۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ب۲ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و سرویس و نگهداری ماشین ها و سیستمهای هیدرولیک :تعاریف ، تعمیرات پیشگیرانه ، عیب یابی و رفع عیب
مرادی ، علی ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭‌م۴‌ش۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سیستم های هیدرولیک
مشکین فام ، فرشید،- ۱۳۵۰ ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۴۰‬,‭‌م۵ط۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
عیب یابی سیستم های هیدرولیک
تهران نشر ذهن آویز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭‌ه۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و کاربرد انواع پمپ ها
استوارت ، هری ال ؛  تهران فنی حسینیان ، شهرآب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۰۰‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک صنعتی
مدینه ، احمد رضا، ۱۳۴۵- ؛  اصفهان کانون پژوهش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭د۸‌ه۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای آبی
حسن زاده ، یوسف ،- ۱۳۲۶ ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۴۰‬,‭‌ح۵‌م۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هیدروپنیوماتیک پیشرفته
رستمی ، حمیدرضا ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭ر۵‌ه۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک و پنوماتیک
افقی ، مهدی ، ۱۳۵۱- ؛  تهران زبان تصویر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭‌ص۳‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک و پنوماتیک
استوارت ، هری ال ؛  تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ه۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک پایه
تهران نشر ذهن آویز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭‌ه۹۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مسائل هیدرولیک کانال های باز( همراه با خلاصه درس )
صالح آبادی ، ابراهیم ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۷۵‬,‭‌ف‍لا۲‌ه۹۲۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک صنعتی پیشرفته و کنترلهای هیدرولیکی
کریست ، توماس ، ۱۹۱۰ - م ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۴۰‬,‭‌ک۴‍ه۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک در ماشین آلات صنعتی و کشاورزی :آشنایی ، تعمیرات ، رفع عیب
بهگو، پرویز ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۴۳‬,‭‍ه۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک صنعتی :شناسایی و کاربرد
دلایلی ، حسین ، ۱۳۴۲- ؛  اصفهان کانون پژوهش   ، ۱۳۷۷-۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭د۸‍ه۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی کنترل در هیدروپنوماتیک
رستمی ، حمیدرضا ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۴۳/۵‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک کانالها
مقصودی ، نصرت اله ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، -۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۷۵‬,‭‌م۷۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مسائل هیدرولیک عمومی و حل آنها
بونه فی ، رنه ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۵۷/۵‬,‭‌ب۹‌م۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2