کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : وال‍ث‍م‌، آن‍ت‍ون‍ی‌ ک‍لای‍و،- ۱۹۴۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
وال‍ث‍م‌، آن‍ت‍ون‍ی‌ ک‍لای‍و،- ۱۹۴۲
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی زمین شناسی مهندسی
والثم ، آنتونی کلایو،- ۱۹۴۲ ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭و۲ز۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک