کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- )م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ) --آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ت‍ورب‍وپ‍اس‍ک‍ال‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ت‍ن‍ه‍ا، ج‍ع‍ف‍ر
گ‍وت‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌، ۱۹۳۴-
ک‍ری‍م‍ی‌طاری‌، ک‍ورش‌، ۱۳۴۷-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۳ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ب‍ل‍ف‍ورد، ج‍ن‍وا
ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌
ع‍ادل‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۰-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۹-
ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌،
ع‍ام‍ل‍ی‌، ک‍ی‍وان‌،- ۱۳۴۱
س‍اه‍ن‍ی‌، س‍ارت‍ج‌
رض‍وان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
اوب‍رای‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌،
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ادب‍س‍ت‍ان‌، ات‍ح‍اد
ج‍زی‍ل‌
ن‍ص‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
: ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه سازی ساخت یافته پاسکال و حل مسائل نمونه
کافمن ، الیوت ، ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲،‌ک۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با پاسکال
گوتفرید، بایرون ، ۱۹۳۴- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌گ۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه سازی پیشرفته ( با استفاده از پاسکال )
کریمی طاری ، کورش ، ۱۳۴۷- ؛  تهران ادبستان ، اتحاد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲،‌ک۴۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
توربو پاسکال
کافمن ، الیوت ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ک۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان ساده پاسکال ( مرجع کامل )شامل کاربرد وقفه ها در پاسکال ...
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ج۶۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گام به گام با پاسکال
بلفورد، جنوا ؛  تهران جزیل   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ب۸۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زبان برنامه نویسی پاسکال
عادلی نیا، محمد، ۱۳۵۰- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ع۱۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها به زبان پاسکال
ساهنی ، سارتج ؛  مشهد : انتشارات خراسان   ، ،۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲،‌س۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل و برنامه نویسی ساختیافته به زبان پاسکال
کافمن ، الیوت ، ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور پاسکال
رضوانی ، حسین ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۵۷۵د۳۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برنامه های جامع آموزشی - کاربردی Turbo Pascal ]توربو پاسکال ]تا نسخه ۷ به ضمیمه دیسکت
عاملی ، کیوان ،- ۱۳۴۱ ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ع۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Turbo Pascal 7 ]توربو پاسکال ۷]
اوبراین ، استیون ، ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲،‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات کامپیوتر و برنامه سازی پاسکال
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۴۳ - ، گردآورنده و مترجم ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ج۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی ( رشته مهندسی کامپیوتر)
تنها، جعفر ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ت۸۵۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک