کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
م‍ای‌اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌( .م‍ن‍اب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
س‍رور اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اوارک‍ل‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
دی‍ت‌،۱۹۴۱ - م‌
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،- ۱۳۲۶
م‍وم‍ن‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌،۱۳۵۱
ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۲-
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
وی‍ئ‍ی‍را، راب‍رت‌، ۱۹۶۵ - م‌
اس‍ت‍ی‍ون‍ز، ال‌،- ۱۹۴۰
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۹-
دی‍ت‌، ۱۹۴۱ - م‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۳-
دی‍ت‌، س‍ی‌ .ج‌.
ری‍زو، ت‍ام‍س‌ ،۱۹۷۲
پ‍ال‍م‍ر، اس‍ک‍ات‌
دی‍وس‍ان‌، راب‍ی‍ن‌
م‍وم‍ن‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
دی‍ت‌، س‍ی‌ .ج‌.، ۱۹۴۱-
 
ناشر:
ن‍ی‍ری‍ز
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، زان‍ی‍س‌
پ‍ارس‍ه‌، گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌، ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌، م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
: ن‍ص‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
: گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌
ادب‍س‍ت‍ان‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، م‍ان‍ل‍ی‌
ج‍ل‍وه‌
ن‍اق‍وس‌
آی‍لار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه پایگاه داده ها (کد درس :۱۳۱۹۱۱۳۰۶)
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲،‌ج۱۸۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مای اس .کیو.ال آموزش گام به گام My SQL
جعفرنژادقمی ، عین الله ، ۱۳۴۳- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ج۵آ۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عملی امکانات جدید برای راهبران و برنامه نویسان SQL Server 2005
ریزو، تامس ،۱۹۷۲ ؛  تهران : نص   ، ،۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۴ر۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش SQL Server 2008
دیوسان ، رابین ؛  تهران نقش سیمرغ ، برگ زیتون ، مهرگان قلم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۴د۸۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های بانک اطلاعاتی
دیت ، سی .ج . ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲د۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ORACLE developer suite 10g: ORACL 10g: oracle Developer suite 10g...
مومن ، اسماعیل ،۱۳۵۱ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌م۸۴۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
g 01 elcarO [اوراکل ۰۱ جی ]...lp dna LQS elcarO ot noitcudortnI/LQS
مومن ، اسماعیل ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌م۸۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ORACLE 10 g:database administration
مومن ، اسماعیل ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲،‌م۸۴۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر پایگاه داده ها( بانک اطلاعاتی )
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ،- ۱۳۲۶ ؛  [تهران ] جلوه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور پایگاه داده ها شامل :تشریح کامل درس پایگاه داده ها طبق سرفصلهای وزارت علوم ...
مقسمی ، حمیدرضا ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۲‌م۶۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از بانک اطلاعاتی Fox Pro
پالمر، اسکات ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌پ۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های بانک اطلاعاتی
دیت ، سی .ج .، ۱۹۴۱- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲،د۹۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های بانک اطلاعاتی
دیت ،۱۹۴۱ - م ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۹/‍س۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و ساخت بانکهای اطلاعاتی با[Cسی ]
استیونز، ال ،- ۱۹۴۰ ؛  تهران نیریز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ف‍لا۵۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور پایگاه داده ها ویژه :داوطلبان کنکورهای کارشناسی ارشد کامپیوتر...
مقسمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران : گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۳د۳۷۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور پایگاه داده ها شامل تشریح کامل درس پایگاه داده ها...
مقسمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ب۲‌م۷۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مباحث ویژه کد درس :۱۳۱۹۱۱۳۱
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران آیلار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶‬,‭‌ج۲‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل Microsoft Access ۲۰۱۰ به همراه برنامه نویسی VBA در اکسس
یعسوبی ، حسین ، ۱۳۵۲- ؛  bتلفن ناشر : ۶۶۵۷۲۳۳۵,نمابر ناشر ; ۶۶۹۲۶۵۷۸,آدرس ناشر :انقلاب -کوی رشتچی -پ ۱۴-واحد۱۶، تهران پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲،‌ی۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حل تشریحی مسائل سیستم های بانک اطلاعاتی سی .جی .دیت
دیت ، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۹۲۷‌پ۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل SQL Server 2008
ویئیرا، رابرت ، ۱۹۶۵ - م ؛  تهران bتلفن ناشر , :66919267نمابر ناشر , ;66905030آدرس ناشر :تهران - م انقلاب - خ آزادی - خ اسکندری شمالی - خ فرصت شیرازی - نبش ایزدی مقدم - پ 2 ط1 پارسه ، گروه مهندسی پژوهشی ساحر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲۵،و۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2