کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، م‍ان‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وب‌ -- س‍ای‍ت‌ه‍ا -- طراح‍ی‌
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ش‍ر پ‍وی‍ن‍ت‌( م‍ن‍اب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
آب‍اک‍وس‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ن‍رم‌اف‍زار س‍س‌
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ دات‌ ن‍ت‌
ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
داوری‌ دول‍ت‌آب‍ادی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۵۹-
رح‍ی‍م‍ی‍ان‌، ام‍ی‍رح‍س‍ن‌، ۱۳۴۶-
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ه‍دی‌، م‍ح‍م‍د
اف‍راش‍ت‍ه‌م‍ه‍ر، م‍س‍ل‍م‌، ۱۳۶۵- ، گ‍ردآورن‍ده‌، م‍ت‍رج‍م‌
اش‍رف‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۴۷-
ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۲-
ض‍ی‍ای‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۶۰-
ق‍اج‍ار، ش‍اه‍ی‍ن‌، ۱۳۵۹-
خ‍دادادی‌، رح‍ی‍م‍ه‌، ۱۳۶۳-
ت‍وم‍اس‌، ت‍ام‍س‌ ام‌
پ‍وراح‍م‍د، ان‍ور
ت‍ات‍ا، م‍اه‌ب‍ان‍و، ۱۹۴۲ - م‌
ق‍ش‍ون‍چ‍ی‌ ب‍رق‌، ه‍ادی‌، ۱۳۶۲-
م‍رادی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۶۶-
داوری‌ دول‍ت‌آب‍ادی‌، م‍ج‍ی‍د
راد، ب‍ه‍روز، ۱۳۶۴-
 
ناشر:
: پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، : م‍ان‍ل‍ی‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، س‍خ‍ن‍وران‌، م‍ان‍ل‍ی‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، م‍ان‍ل‍ی‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، س‍خ‍ن‍وران‌، م‍ان‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
امنیت شبکه ، گام اول
توماس ، تامس ام ؛  تهران bتلفن ناشر , :66494170نمابر ناشر , ;66967013آدرس ناشر :12فروردین -بهشت آیین پ 6 پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ت۸۷‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
امن سازی DNS Server در سیستم عامل های لینوکس و ویندوز
خدادادی ، رحیمه ، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۵۷۲۳۳۵/ ۶۶۹۲۶۵۷۸ ،آدرس ناشر :انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ ، واحد۱۶ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌خ۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی جاوا
پوراحمد، انور ؛  تهران bتلفن ناشر , :66572335نمابر ناشر , ;66926578آدرس ناشر :انقلاب -رشتچی -پ 14 پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌پ۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی HTML5 وCSS3
مرادی ، محمد، ۱۳۶۶- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۵۷۲۳۳۵/ ۶۶۹۲۶۵۷۸ ،آدرس ناشر :انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ ، واحد۱۶ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌م۴آ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل Microsoft Access ۲۰۱۰ به همراه برنامه نویسی VBA در اکسس
یعسوبی ، حسین ، ۱۳۵۲- ؛  bتلفن ناشر : ۶۶۵۷۲۳۳۵,نمابر ناشر ; ۶۶۹۲۶۵۷۸,آدرس ناشر :انقلاب -کوی رشتچی -پ ۱۴-واحد۱۶، تهران پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲،‌ی۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل Entity Framework 4.1
راد، بهروز، ۱۳۶۴- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۵۷۲۳۳۵،آدرس ناشر :انقلاب -رشتچی -پ ۱۴ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌م۲۳،ر۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مرجعی بر امنیت مبتنی برcompTIA Security+
داوری دولت آبادی ، مجید، ۱۳۵۹- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66572335نمابر ناشر , ;66926578آدرس ناشر :انقلاب -کوی رشتچی -پ 14 واحد 16 پندار پارس ، سخنوران ، مانلی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭د۲‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کاربردی SharePoint ۲۰۱۰
رحیمیان ، امیرحسن ، ۱۳۴۶- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۵۷۲۳۳۵/ ۶۶۹۲۶۵۷۸ ،آدرس ناشر :انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ ، واحد۱۶ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۸۷۵/۵۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۸۵،ر۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کاربردهای Simulink در مهندسی
قشونچی برق ، هادی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66572335نمابر ناشر , ;66926578آدرس ناشر :انقلاب -کوی رشتچی -پ 14 واحد 16 پندار پارس ، سخنوران ، مانلی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ش۲،‌ق۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ترفندها و نکات Microsoft project
قاجار، شاهین ، ۱۳۵۹- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66572335نمابر ناشر , ;66926578آدرس ناشر :انقلاب -کوچه رشتچی -پ -14واحد16 : پندار پارس ، : مانلی   ، ،۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴،‌ق۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی SAS ) نرم افزار تحلیل آماری )
تاتا، ماه بانو، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۵۷۲۳۳۵/ ۶۶۹۲۶۵۷۸ ،آدرس ناشر :انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ ، واحد۱۶ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۴‬,‭‌ت۲آ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
استاندارد عملی مدیریت ریسک پروژه
تهران bتلفن ناشر : ۶۵۷۲۳۳۵,نمابر ناشر ; ۶۶۹۲۶۵۷۸,آدرس ناشر :انقلاب -کویرشتچی -پ ۱۴-واحد۱۶ : پندار پارس ، : مانلی   ، ،۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۱‬,‭‌ف‍لا۴۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راه اندازی تجارت الکترونیکی با ASP.Net کدهای ( C) از مقدماتی تا پیشرفته
افراشته مهر، مسلم ، ۱۳۶۵- ، گردآورنده ، مترجم ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۵۷۲۳۳۵/ ۶۶۹۲۶۵۷۸ ،آدرس ناشر :انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ ، واحد۱۶ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‌ف‍لا۶۶ر۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک کامپیوتری در برنامه نویسی C++
اشرفی ، مهدی ، ۱۳۴۷- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66572335نمابر ناشر , ;66926578آدرس ناشر :انقلاب ، کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پ 14 واحد 16 پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف‍لا۵۸‌گ۴۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مدل سازی با نرم افزارABAQUS
ضیایی ، مسعود، ۱۳۶۰- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66572335نمابر ناشر , ;66926578آدرس ناشر :انقلاب -کوی رشتچی پ 14 واحد 16 پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭ر۹،‌ض۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مرجع آموزشی ASP.NET 4.0
اسماعیلی هدی ، محمد ؛  تهران bتلفن ناشر , :66572335نمابر ناشر , ;66926578آدرس ناشر :انقلاب -رشتچی -پ 14 پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ص۷،‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عاملی به نام لینوکس
داوری دولت آبادی ، مجید ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۵۷۲۳۳۵/ ۶۶۹۲۶۵۷۸ ،آدرس ناشر :انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ ، واحد۱۶ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴د۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک