کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ن‍دار پ‍ارس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وب‌ -- س‍ای‍ت‌ه‍ا -- طراح‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ م‍ح‍ل‍ی‌
ت‍ی‌ .س‍ی‌ .پ‍ی‌/.آی‌ .پ‍ی‌( پ‍روت‍ک‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ش‍ر پ‍وی‍ن‍ت‌( م‍ن‍اب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍س‍ی‍ری‍اب‍ه‍ا( ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ارت‍ب‍اطات‌ ب‍ی‌ س‍ی‍م‌
ن‍رم‌اف‍زار س‍س‌
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ دات‌ ن‍ت‌
ت‍ل‍ف‍ن‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ه‍ا -- ن‍رم‌اف‍زار
م‍ت‍ن‌پ‍ردازی‌ecneics retupmoC( gnissecorp txeT(
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
داوری‌ دول‍ت‌آب‍ادی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۵۹-
رح‍ی‍م‍ی‍ان‌، ام‍ی‍رح‍س‍ن‌، ۱۳۴۶-
والاس‌، ک‍وی‍ن‌، ۱۹۶۵ - م‌
ف‍ورت‍ا، ب‍ن‌
ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۲-
پ‍ارک‌ه‍رس‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ آر
گ‍ی‍ر، ج‍ی‍م‍ز ت‍ی‌.، ۱۹۵۹ - م‌
ق‍اج‍ار، ش‍اه‍ی‍ن‌، ۱۳۵۹-
خ‍دادادی‌، رح‍ی‍م‍ه‌، ۱۳۶۳-
اس‍پ‍ورت‍اک‌، م‍ارک‌ ا.،
اودام‌، ون‍دل‌
ت‍وم‍اس‌، ت‍ام‍س‌ ام‌
ک‍س‍ت‍ل‍ی‌، م‍ت‍ی‍و،a01
پ‍وراح‍م‍د، ان‍ور
ت‍ات‍ا، م‍اه‌ب‍ان‍و، ۱۹۴۲ - م‌
ق‍ش‍ون‍چ‍ی‌ ب‍رق‌، ه‍ادی‌، ۱۳۶۲-
م‍رادی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۶۶-
راد، ب‍ه‍روز، ۱۳۶۴-
 
ناشر:
: پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، : م‍ان‍ل‍ی‌
: پ‍ن‍دار پ‍ارس‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌
: پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، : آری‍اپ‍ژوه‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، س‍خ‍ن‍وران‌، م‍ان‍ل‍ی‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، م‍ان‍ل‍ی‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، س‍خ‍ن‍وران‌، م‍ان‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
امنیت شبکه ، گام اول
توماس ، تامس ام ؛  تهران bتلفن ناشر , :66494170نمابر ناشر , ;66967013آدرس ناشر :12فروردین -بهشت آیین پ 6 پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ت۸۷‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های بی سیم :گام اول
گیر، جیمز تی .، ۱۹۵۹ - م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۹۴۱۷۰,نمابر ناشر ; ۶۶۹۶۷۰۱۳,آدرس ناشر :انقلاب ، ۱۲ فروردین ، بهشت آئین ، شماره ۶ پندار پارس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۳/۲‬,‭‌گ۹‌ش۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
امن سازی DNS Server در سیستم عامل های لینوکس و ویندوز
خدادادی ، رحیمه ، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۵۷۲۳۳۵/ ۶۶۹۲۶۵۷۸ ،آدرس ناشر :انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ ، واحد۱۶ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌خ۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی جاوا
پوراحمد، انور ؛  تهران bتلفن ناشر , :66572335نمابر ناشر , ;66926578آدرس ناشر :انقلاب -رشتچی -پ 14 پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌پ۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی HTML5 وCSS3
مرادی ، محمد، ۱۳۶۶- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۵۷۲۳۳۵/ ۶۶۹۲۶۵۷۸ ،آدرس ناشر :انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ ، واحد۱۶ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌م۴آ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مسیریابی :گام اول
پارک هرست ، ویلیام آر ؛  تهران پندار پارس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۴۳‬,‭‌پ۲‌م۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
صوت بر روی IP گام اول
والاس ، کوین ، ۱۹۶۵ - م ؛  تهران bتلفن ناشر , :66494170نمابر ناشر , ;66967013آدرس ناشر :انقلاب ، ۱۲ فروردین ، بهشت آئین ، شماره ۶ پندار پارس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۶۵‬,‭و۲‌ص۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های کامپیوتری گام اول
اودام ، وندل ؛  تهران پندار پارس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ف‍لا۸۳‌ش۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سوئیچینگ ، گام اول
کستلی ، متیو،a01 ؛  تهران : پندار پارس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۷‬,‭‌ک۵‌س۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل Microsoft Access ۲۰۱۰ به همراه برنامه نویسی VBA در اکسس
یعسوبی ، حسین ، ۱۳۵۲- ؛  bتلفن ناشر : ۶۶۵۷۲۳۳۵,نمابر ناشر ; ۶۶۹۲۶۵۷۸,آدرس ناشر :انقلاب -کوی رشتچی -پ ۱۴-واحد۱۶، تهران پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲،‌ی۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل Entity Framework 4.1
راد، بهروز، ۱۳۶۴- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۵۷۲۳۳۵،آدرس ناشر :انقلاب -رشتچی -پ ۱۴ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌م۲۳،ر۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مرجعی بر امنیت مبتنی برcompTIA Security+
داوری دولت آبادی ، مجید، ۱۳۵۹- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66572335نمابر ناشر , ;66926578آدرس ناشر :انقلاب -کوی رشتچی -پ 14 واحد 16 پندار پارس ، سخنوران ، مانلی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭د۲‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کاربردی SharePoint ۲۰۱۰
رحیمیان ، امیرحسن ، ۱۳۴۶- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۵۷۲۳۳۵/ ۶۶۹۲۶۵۷۸ ،آدرس ناشر :انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ ، واحد۱۶ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۸۷۵/۵۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۸۵،ر۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل Regular Expressions
فورتا، بن ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۹۴۱۷۰,نمابر ناشر ; ۶۶۹۶۷۰۱۳,آدرس ناشر :انقلاب ، ۱۲ فروردین ، بهشت آئین ، شماره ۶ : پندار پارس ، : آریاپژوه   ، ،۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶/۹‬,‭‌م۲،‌ف۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
CP/IP:Tگام اول
اسپورتاک ، مارک ا.، ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۹۴۱۷۰,نمابر ناشر ; ۶۶۹۶۷۰۱۳,آدرس ناشر :۱۲فروردین - بهشت آیین -پ ۶ پندار پارس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۸۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کاربردهای Simulink در مهندسی
قشونچی برق ، هادی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66572335نمابر ناشر , ;66926578آدرس ناشر :انقلاب -کوی رشتچی -پ 14 واحد 16 پندار پارس ، سخنوران ، مانلی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ش۲،‌ق۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ترفندها و نکات Microsoft project
قاجار، شاهین ، ۱۳۵۹- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66572335نمابر ناشر , ;66926578آدرس ناشر :انقلاب -کوچه رشتچی -پ -14واحد16 : پندار پارس ، : مانلی   ، ،۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴،‌ق۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش شماتیک برنامه ریزی و کنترل پروژه باPrimavera P6
یعسوبی ، حسین ، ۱۳۵۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۵۷۲۳۳۵,نمابر ناشر ; ۶۶۹۶۷۰۱۳,آدرس ناشر :انقلاب - ۱۲ فروردین -بهشت آیین -پ ۶ : پندار پارس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌ی۷آ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی SAS ) نرم افزار تحلیل آماری )
تاتا، ماه بانو، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۵۷۲۳۳۵/ ۶۶۹۲۶۵۷۸ ،آدرس ناشر :انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ ، واحد۱۶ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۴‬,‭‌ت۲آ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
استاندارد عملی مدیریت ریسک پروژه
تهران bتلفن ناشر : ۶۵۷۲۳۳۵,نمابر ناشر ; ۶۶۹۲۶۵۷۸,آدرس ناشر :انقلاب -کویرشتچی -پ ۱۴-واحد۱۶ : پندار پارس ، : مانلی   ، ،۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۱‬,‭‌ف‍لا۴۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2