کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- س‍اخ‍ت‍ار -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ --ای‍ران‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ت‍ی‍م‍وری‌، پ‍ی‍م‍ان‌، ۱۳۵۸-
م‍ق‍ص‍ودی‌، ب‍ه‍زاد
ی‍وس‍ف‍ی‌،ه‍ادی‌
اش‍ج‍ری‌، ب‍ه‍زاد، ۱۳۳۷-
ی‍وس‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌، ۱۳۵۲-
رح‍م‍ان‍ی‌، ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ود، ۱۳۵۳-
آل‌ش‍ی‍خ‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۵۸-
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍س‍ن‌
س‍م‍ی‍ع‌پ‍ور، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۳-
م‍وس‍وی‌ طی‍ب‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌
ام‍ی‍ری‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۵۰-
س‍ه‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌، ۱۳۵۸-
ش‍ادی‌، م‍ه‍دی‍ه‌
ج‍ب‍اری‌، م‍ح‍س‍ن‌
ن‍اص‍ح‍ی‌ف‍ر،وح‍ی‍د،۱۳۴۸-
ره‍ن‍م‍ون‌، رام‍ی‍ن‌،۱۳۴۰-
ی‍وس‍ف‍ی‌،ه‍ادی‌، ۱۳۵۴-
 
ناشر:
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
: پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
:پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل
موسوی طیبی ، روح الله ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۹۲۷۰۴۰ پوران پژوهش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۹۴‌م۸۲۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها و الگوریتم ها
رهنمون ، رامین ،۱۳۴۰- ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۸۸۷‌س۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان های گسسته
یوسفی ،هادی ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۸۷۷‌س۲۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبانها و ماشینها
مقصودی ، بهزاد ؛  تهران : پوران پژوهش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۳۶‌ن۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های کامپیوتری
رحمانی ، امیرمسعود، ۱۳۵۳- ؛  تهران : پوران پژوهش   ، ،۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۳۱۴۴‌ش۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طراحی الگوریتم
یوسفی ،هادی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران bتلفن ناشر :66927040 پوران پژوهش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۸۷۷ط۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدار منطقی
یوسفی ، هادی ، ۱۳۵۲- ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۸۷۷‌م۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی
شادی ، مهدیه ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ش ۹‌ه۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه داده ها
سهرابی ، محمدکریم ، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۹۲۷۰۴۰ پوران پژوهش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۸۸۸۱۵‌پ۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی واحدهای صنعتی
اشجری ، بهزاد، ۱۳۳۷- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66907040نمابر ناشر , ;66906711آدرس ناشر :میدان انقلاب _ ابتدای کارگر جنوبی _کوچه مهدی زاده _ پلاک _ 7 واحد4 :پوران پژوهش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۵۵۶ط۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
معماری کامپیوتر
یوسفی ،هادی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران : پوران پژوهش   ، ،۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۸۷۷‌م۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات کاربردی
ناصحی فر،وحید،۱۳۴۸- ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۷۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۱۶ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زبان انگلیسی عمومی ویژه آزمون کارشناسی ارشد و تافل دکتری همراه با پاسخ تشریحی آزمون های ۷۶ تا۹۰
امیری ، مهرداد، ۱۳۵۰- ؛  تهران bتلفن ناشر :66927040 پوران پژوهش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۷۸۷ز۱۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبان ها و ماشین ها
سهرابی ، محمدکریم ، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر :66927040 پوران پژوهش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۸۸۸۱۵‌ن۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل
ابراهیمی مقدم ، محسن ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۹‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار
تیموری ، پیمان ، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۹۲۷۰۴۰ پوران پژوهش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ت۹۱۴‌م۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی و ساخت کامپایلرها
آل شیخ ، روح الله ، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66927040نمابر ناشر ;66906711 پوران پژوهش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭آ۶۸۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک
سمیع پور، محمد، ۱۳۵۳- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۹۲۷۰۴۰ پوران پژوهش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۸۵۴‌ت۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
سمیع پور، محمد، ۱۳۵۳- ؛  تهران bتلفن ناشر :66927040 پوران پژوهش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۸۵۴‌م۷۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ارتعاشات مکانیکی
جباری ، محسن ؛  تهران bتلفن ناشر , :66927040نمابر ناشر ;66906711 پوران پژوهش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ج۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3