کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌
ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
ح‍س‍ن‍ی‌پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
آری‍اف‍ر، اح‍م‍د،
ق‍وام‍ی‌ ری‍اب‍ی‌، س‍ی‍درض‍ا
ح‍س‍ی‍ن‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍درض‍ا
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۲۵-
ق‍دی‍م‍ی‌، ف‍ری‍دون‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍رود
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اراک‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د، ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول اکتشافات ژئوشیمیایی ( مواد معدنی )
حسنی پاک ، علی اصغر، ۱۳۲۵- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۷۰‬,‭‌ح۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول اکتشافات ژئوشیمیائی ( مواد معدنی )
حسنی پاک ، علی اصغر ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۷۰‬,‭‌ح۵‌ف‍لا۱۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ژئوشیمی اکتشافی ( محیطهای سنگی )
حسنی پاک ، علی اصغر ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۷۰‬,‭‌ح۵ژ۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مسائل کاربردی در ژئوشیمی اکتشافی
حسین نژاد، محمدرضا ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۷۰‬,‭‌ح۵۵‌م۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل آماری داده های اکتشافی ژئوشیمیائی :با کارکرد در محیطSTATISTICA
قدیمی ، فریدون ؛  اراک bتلفن ناشر : ۰۸۶-۳۳۶۷۸۲۰۱۰،آدرس ناشر :اراک -خیابان دانشگاه دانشگاه صنعتی اراک انتشارات دانشگاه دانشگاه صنعتی اراک ، انتشارات   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۷۰‬,‭‌ق۴‌ت۳‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روش های نوین تحلیل داده های ژیوشیمی اکتشافی
آریافر، احمد، ؛  بیرجندbتلفن ناشر : ۰۵۶۳۲۲۰۲۵۱۶،آدرس ناشر :انتهای بلوار شهید آوینی - پردیس شرکت آباد دانشگاه بیرجند، انتشارات   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۷۰‬,‭آ۴ر۹‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و مدل سازی اکتشافی داده های ژئوشیمیایی ذخایر معدنی ( با نگاهی ویژه به تیپ های مختلف ذخایر مس و طلا)
قوامی ریابی ، سیدرضا ؛  شاهرود دانشگاه شاهرود   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۶۰‬,‭‌ق۹‌ت۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک