کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
م‍واد غ‍ذای‍ی‌ -- ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ان‍ت‍ظاری‌ ه‍روی‌، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
اش‍ج‍ری‌، ب‍ه‍زاد، ۱۳۳۷-
م‍ص‍اف‍ی‌ن‍ی‍ا، ف‍رش‍اد، ۱۳۶۳-
ف‍ران‍س‍ی‍س‌، آر.ال‌
غ‍ض‍ن‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
اپ‍ل‌، ج‍ی‍م‍ز م‍ک‌گ‍رگ‍ور، ۱۹۱۵-
س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۷-
اس‍ک‍ون‍ژاد، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌، ۱۳۴۰-
ح‍س‍ن‌پ‍ور رودب‍ارک‍ی‌، ج‍واد، ۱۳۶۴-
ف‍رح‍ن‍اک‍ی‌، ع‍س‍گ‍ر،
 
ناشر:
:پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
م‍دی‍ران‌ ام‍روز
ن‍ش‍ر ج‍وان‌
ج‍ه‍ان‌ ج‍ام‌ج‍م‌
س‍پ‍اه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د، ان‍ت‍ش‍ارات‌
آزاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی واحدهای صنعتی
اشجری ، بهزاد، ۱۳۳۷- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66907040نمابر ناشر , ;66906711آدرس ناشر :میدان انقلاب _ ابتدای کارگر جنوبی _کوچه مهدی زاده _ پلاک _ 7 واحد4 :پوران پژوهش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۵۵۶ط۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی واحدهای صنعتی
اپل ، جیمز مک گرگور، ۱۹۱۵- ؛  تهران نشر جوان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۸‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چیدمان و مکان یابی تجهیزات در کارخانه
فرانسیس ، آر.ال ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۸‬,‭‌ف۴‌چ۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی واحدهای صنعتی
انتظاری هروی ، عبدالرسول ؛  تهران جهان جام جم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۷‬,‭‌ف‍لا۸ط۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سیستم های حمل و نقل مواد در صنایع
اسکونژاد، محمدمهدی ، ۱۳۴۰- ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۵ط۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کارخانه
سیدحسینی ، محمد، ۱۳۲۷- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌س۹‌م۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی واحدهای صنعتی
حسن پور رودبارکی ، جواد، ۱۳۶۴- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۵۷۵۳،آدرس ناشر :تهران ، خ .انقلاب ، مقابل دانشگاه تهران ، جنب بانک ملت ، پ ۱۲۰۲ آزاده   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ح۴۲۵۳ط۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی واحدهای صنعتی
غضنفری ، حسین ؛  تهران مدیران امروز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌غ۶۳ط۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کارشناسی ارشد طرح ریزی واحدهای صنعتی
مصافی نیا، فرشاد، ۱۳۶۳- ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۵۲۸۵‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی کارخانه های صنایع غذایی ( اصول و مبانی :)برای مهندسین علوم و صنایع غذایی ، مهندسین شیمی و مکانیک ، مهندسین طراح و سازندگان خطوط تولید مواد غذایی
فرحناکی ، عسگر، ؛  مشهدbتلفن ناشر , :0711-6462077نمابر ناشر , ;6462058آدرس ناشر :میدان دانشجو-مجتمع پزشکی نشاط- طبقه 4 جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد، انتشارات   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۵۲۶‬,‭‌ف۴ط۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک