کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ام‍پ‍ای‍ل‍ره‍ا( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ای‍ل‍ره‍ا( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- )راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ای‍ل‍ره‍ا( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- )راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ای‍ل‍ره‍ا( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
اه‍و، آل‍ف‍رد، ۱۹۴۱-
اه‍و، آل‍ف‍رد،- ۱۹۴۱
م‍ن‍وچ‍ه‍رزاده‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۰-
راف‍ع‌، وح‍ی‍د، ۱۳۵۷-
ش‍ری‍ف‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ش‍اپ‍وری‌، ف‍ردی‍ن‌
آل‌ش‍ی‍خ‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۵۸-
ق‍اس‍م‌ ث‍ان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
[ح‍رک‍ت‌ ن‍و]
م‍ه‍رس‍ب‍ح‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی کامپایلرهای نوین
بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کامپایلرها :اصول ، روش ها و ابزارها
اهو، آلفرد،- ۱۹۴۱ ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور کامپایلر :ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد شامل تدریس نکات کنکوری ...
رافع ، وحید، ۱۳۵۷- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۲۳۶د۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی و ساخت کامپایلرها
آل شیخ ، روح الله ، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66927040نمابر ناشر ;66906711 پوران پژوهش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭آ۶۸۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی کامپایلر کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر شامل :شرح -نکته - تست
منوچهرزاده ، مهدی ، ۱۳۶۰- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۱۰۰۱۱۴,آدرس ناشر :بالاترازتقاطع مطهری ولیعصرروبروی قنادی هتل بزرگ تهران پلاک ۸۶۴ مهرسبحان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ک۲،‌م۸۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی کامپایلر
اهو، آلفرد، ۱۹۴۱- ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ک۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کامپایلرها :نحوه کارکردن و ساختن
شریفی ، محسن ؛  [تهران ] دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ک۲‌ش۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کامپایلر :مجموعه مهندسی کامپیوتر
قاسم ثانی ، غلامرضا ؛  تهران [حرکت نو]   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ق۲‌ک۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و ساخت کامپایلرها
شاپوری ، فردین ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۲۷۰۴۰-۶۶۹۰۶۷۱۱،آدرس ناشر :تهران - م انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه مهدیزاده - پ ۷ پوران پژوهش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ط۴‌ش۵‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک