کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- س‍اخ‍ت‍ار -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
دروی‍ش‍ی‌،غ‍لام‍رض‍ا،۱۳۵۲
م‍وس‍وی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۵-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۳(- آی‌ س‍ی‌ دی‌ ال‍)
م‍اه‍ب‍از، آرش‌، ۱۳۵۰-
ف‍رام‍رزی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،۱۳۴۹-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌،- ۱۳۴۳
دروی‍ش‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۵۲-
ب‍روم‍ن‍دن‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۶-
ش‍ه‍ن‍از ام‍ی‍ن‌،ف‍رن‍از ری‍اح‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌، ۱۳۵۱-
ق‍ل‍ی‌زاده‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۳۴-
اف‍س‍ری‌، داود،- ۱۳۶۱
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۹(- آی‌ س‍ی‌ دی‌ ال‍)
ی‍وس‍ف‍ی‌،ه‍ادی‌، ۱۳۵۴-
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ات‍ح‍اد
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
پ‍ازن‍ی‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
: پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ادب‍س‍ت‍ان‌
دان‍ش‌پ‍رور
آری‍اپ‍ژوه‌: ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌: ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌
آی‍لار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مهارت اول :آموزش گام به گام (ICDLXP)]مفاهیم پایه ای فناوری اطلاعات (IT)] آی .تی ]= مطابق باآخرین استاندارد[ بین المللی کاربری کامپیوتر]
ماهباز، آرش ، ۱۳۵۰- ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌م۲۱۶‌م۹۱۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام ICDL 4 پیشرفته براساس استاندارد رایانه کار :براساس نسخه XP
پزشکی ، افشین ، ۱۳۵۱- ؛  تهران آریاپژوه : نقش سیمرغ : برگ زیتون   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌پ۴آ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز اپراتوری کامپیوتر
جعفرنژاد قمی ، عین الله ،- ۱۳۴۳ ؛  تهران نشر علوم رایانه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌ج۷‌خ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش نوین گام به گام IT ]آی .تی :].فن آوری اطلاعات
افسری ، داود،- ۱۳۶۱ ؛  تهران پازنیه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌ف‍لا۷آ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل مقدماتی ( کتاب تمرین و آزمون بر اساس مباحث کتاب آموزشی کد۴/۶۱۰)
شهناز امین ،فرناز ریاحی ؛  تهران bتلفن ناشر :22095169 دیباگران تهران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌س۷۸۳۰۹۵۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور معماری کامپیوتر ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر...
برومندنیا، علی ، ۱۳۴۶- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۰۵۳۱۲,نمابر ناشر ;۶۶۹۰۵۳۱۶ گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۴۷د۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
معماری کامپیوتر
یوسفی ،هادی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران : پوران پژوهش   ، ،۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۸۷۷‌م۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و تحلیل الگوریتمها
قلی زاده ، بهروز، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷،‌ق۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات به همراه پرسش های چهارگزینه ای
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹(- آی سی دی ال) ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ج۵‌م۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
واژه پردازی به کمک کامپیوتر به همراه پرسش های چهارگزینه ای
جعفرنژادقمی ، عین الله ، ۱۳۴۳(- آی سی دی ال) ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌ج۷‌گ۳۹ .‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مهارت پنجم ICDL استفاده از برنامه ی پایگاه داده ( Microsoft Access 2003 )
درویشی ، غلامرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران آیلار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭د۴۴‌م۹۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مهارت اول ICDL مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات
درویشی ، غلامرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭د۴۴‌م۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کنکور جامع کامپیوتر( فنی حرفه ای کار دانش )
فرامرزی ، محمدتقی ،۱۳۴۹- ؛  تهران دانش پرور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف۴۱۶‌ک۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوترICDL - XP سطح یک
موسوی ، علی ، ۱۳۴۵- ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ،۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌م۷۶‌گ۸۶۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مهارت هفتم ICDL: استفاده از اینترنت و پست الکترونیک ( Internet and E-mail )
درویشی ، غلامرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭د۴۴‌م۹۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مهارت ششم :آموزش گام به گام ([(ICDL XP آی .سی .دی .ال .ایکس .پی ]آشنایی با نرم افزار بانک اطلاعاتی Access ]اکسس ] مطابق با آخرین استاندارد[ بین المللی کاربری کامپیوتر]
درویشی ،غلامرضا،۱۳۵۲ ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭د۴۴‌م۹۵۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مهارت چهارم آموزش گام به گام ( ICDL XP) نرم افزار صفحه گسترده Excel مطابق با آخرین استاندارد
درویشی ،غلامرضا،۱۳۵۲ ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭د۴۴‌م۹۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مهارت سوم ICDL مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات
درویشی ، غلامرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭د۴۴‌م۹۴۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مهارت اول ICDL مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات
درویشی ، غلامرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭د۴۴‌م۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مهارت اول ICDL مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات
درویشی ، غلامرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭د۴۴‌م۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2