کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وب‌ -- س‍ای‍ت‌ه‍ا -- طراح‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر
گ‍راف‍ی‍ک‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ت‍راش‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر اف‌ .پ‍ی‌ .ج‍ی‌ .ا -- طراح‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ رق‍م‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ م‍وازی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
ت‍ورب‍وپ‍اس‍ک‍ال‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا--پ‍ای‍ان‍ه‌ --ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ام‌ .اس‌ .داس‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ب‍ی‍گ‍ل‍و، اس‍ت‍ی‍ون‌
ت‍وک‍ه‍ای‍م‌، راج‍ر
اک‍س‍ل‍س‍ون‌، ج‍ان‌
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر،۱۹۴۳ - م‌
ف‍ول‍ت‍ون‌، ج‍ن‍ی‍ف‍ر
م‍ی‍ل‍ر، آل‍ن‌،- ۱۹۳۲
ه‍ال‍زن‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌
Microsoft corporation
ف‍ارغ‍ی‌، ک‍اوه‌، ۱۳۵۹-
پ‍ل‍ن‍ت‍ز، آل‍ن‌
ب‍رگ‍ر، ه‍ان‍س‌، ۱۹۴۹ - م‌
ه‍اف‍م‍ن‌، آل‍ک‍س‍ی‌،- ۱۹۶۸
ف‍ی‍ن‌ل‍ی‌، م‍ارک‌
پ‍ی‍ت‍رس‍ن‌، ری‍چ‍ارد،- ۱۹۴۹
زاک‍ر، ک‍ری‍گ‌،
پ‍اول‌، ت‍ام‍س‌ ا.، ۱۹۶۸-
پ‍ال‍م‍ر، اس‍ک‍ات‌
اوب‍رای‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌،
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر،- ۱۹۴۳
 
ناشر:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر پ‍ای‍ت‍خ‍ت‌، ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ن‍گ‍ی‍ن‌ دان‍ش‌، ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
س‍ی‍ن‍ا ت‍ص‍وی‍ر، ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
س‍ی‍م‍ی‍ن‌دخ‍ت‌، ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌دخ‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر پ‍ای‍ت‍خ‍ت‌: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای برنامه نویسی باBorland C ]++ بورلند سی ]++
هالزنر، استیون ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‍ه۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع ]=Windows Meویندوز ام .ای ].
فولتون ، جنیفر ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف۸۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول و راهنمای عیبیابی و تعمیر مونیتور
بیگلو، استیون ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۸‬,‭‌پ۲‌ب۹۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی گرافیکی با C]سی ]وC ]+ + سی + +]
فین لی ، مارک ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از زبان اسمبلی
هافمن ، آلکسی ،- ۱۹۶۸ ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‍ه۲۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از بانک اطلاعاتی Fox Pro
پالمر، اسکات ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌پ۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Ms -Dos 6.22 ]ام .اس .داس ۲۲]/ ۶
نورتون ، پیتر،- ۱۹۴۳ ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ن۹۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Turbo Pascal 7 ]توربو پاسکال ۷]
اوبراین ، استیون ، ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲،‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Red Hat Linux ]رد هت لینوکس ( ]نگارش Fedora وEnterprise)
پیترسن ، ریچارد،- ۱۹۴۹ ؛  تهران کامپیوتر پایتخت : کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌پ۹۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سیستم عامل نگارش ۵
Microsoft corporation ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ش۳۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی C]سی ]
پلنتز، آلن ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌پ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع طراحی و ساخت صفحات وب
پاول ، تامس ا.، ۱۹۶۸- ؛  تهران سیمین دخت ، کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌پ۲۴ر۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع شبکه
زاکر، کریگ ، ؛  تهران سینا تصویر، کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭ز۲ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مرجع برنامه نویسان سیستمهای PC ]پی سی ]
نورتون ، پیتر،۱۹۴۳ - م ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶‬,‭‌ن۹‌م۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول و راهنمای استفاده از پورت Serial
اکسلسون ، جان ؛  تهران نگین دانش ، کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۵‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده ازAUTOCAD 12 ]اتوکد دوازده ]
میلر، آلن ،- ۱۹۳۲ ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌م۹‌خ۹۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول و راهنمای PLC با استفاده از نرم افزار STEP7 در SCL وSTL (S7-300/400 های PLC )
برگر، هانس ، ۱۹۴۹ - م ؛  تهران کامپیوتر پایتخت ، کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ب۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت شبکه های کامپیوتری =Managing computer networks
تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی الکترونیک دیجیتال
توکهایم ، راجر ؛  تهران کانون نشر علوم ، سیمین دخت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭ر۷‌ت۹۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تراشه های FPGA و زبان VHDL
فارغی ، کاوه ، ۱۳۵۹- ؛  تهران bتلفن ناشر , :02166961568نمابر ناشر , ;02166463495آدرس ناشر :خ انقلاب خ فخررازی خ نظری واحد1 کانون نشر علوم ، سیمین دخت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۹۵‬,‭‌ت۴،‌ف۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2