کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‌ م‍رو، ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داده‌ پ‍ردازی‌ -- ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- گ‍واه‍ی‌ن‍ام‍ه‌
ب‍رگ‍ه‌ه‍ای‌ آب‍ش‍اری‌
آرک‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ه‍اtnemeganam tcejorP
س‍ی‌ ش‍ارپ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- س‍ازم‍ان‌
ن‍رم‌اف‍زار دای‍رک‍ت‌ ای‍ک‍س‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍روم‍ن‍د، ح‍ام‍د، ۱۳۶۳-
ف‍ت‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۸-
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌ ام‌.، ۱۹۴۵-
ل‍ون‍ا، ف‍ران‍ک‌
اح‍دی‌، ک‍م‍ال‌ ال‍دی‍ن‌، ۱۳۵۲-
اودام‌، ون‍دل‌،
ان‍درو، ری‍چ‍ل‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، ک‍ت‍اب‌ م‍رو
ک‍ت‍اب‌ م‍رو، ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با C برنامه نویسی کنیم
دیتل ، هاروی ام .، ۱۹۴۵- ؛  تهران کتاب مرو، شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۵،د۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر برنامه نویسی بازی های سه بعدی درDirect X
لونا، فرانک ؛  تهران کتاب مرو، شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ب۲،‌ل۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آزمون اینتروCCNA
اودام ، وندل ، ؛  تهران کتاب مرو، شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۳‬,‭‌ف‍لا۸۵ر۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
۱۰۱نکته و ترفند برای استفاده از CSS در طراحی وب
اندرو، ریچل ؛  تهران , تهران کتاب مرو، شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۵ , ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌ف‍لا۷۶‌ص۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حل تشریحی مسائل معماری و طراحی کامپیوتر :واسط سخت افزار و نرم افزار( ویرایش سوم Patterson & Hennessy )
فتحی ، محمود، ۱۳۳۸- ؛  تهران کتاب مرو، شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲۴،‌پ۲۳۲۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه ARC GIS
نیرومند، حامد، ۱۳۶۳- ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، کتاب مرو   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭G‬,‭۷۰/۲۱۲‬,‭‌ن۹آ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK Guide)
احدی ، کمال الدین ، ۱۳۵۲- ؛  تهران کتاب مرو، شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌ف‍لا۲۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک