کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۶۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۶۲-
گ‍ون‍س‍ال‍س‌، راف‍ائ‍ل‌ س‍ی‌
گ‍ون‍س‍ال‍س‌، راف‍ائ‍ل‌ س‍ی‌.،a01
ه‍اگ‍ان‌، م‍ارت‍ی‍ن‌ ت‍ی‌
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز . . .
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز و ...
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، ال‍ی‍اس‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز...
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، ال‍ی‍اس‌، خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتم ژننتیک درMATLAB
کیا، مصطفی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵,نمابر ناشر ; ۶۶۴۰۶۸۳۴,آدرس ناشر :خ انقلاب خ ۱۲ فروردین کوچه نوروز پلاک ۲۷ طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۵‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی شبکه های عصبی
هاگان ، مارتین تی ؛  تهران bتلفن ناشر , :66411715نمابر ناشر , ;66416446آدرس ناشر :خ انقلاب - خ 12 فروردین - کوچه نوروز - پلاک - 27 طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز، الیاس ، انتشارات خلیج فارس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸۷‬,‭‍ه۹‌ش۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات نرم درMATLAB
کیا، مصطفی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66411715نمابر ناشر , ;66411715آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - خ 12 فروردین - کوچه نوروز - پلاک - 27 طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز و ...   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ک۹۳‌م۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های عصبی درMATLAB
کیا، مصطفی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵-۶۶۴۱۶۴۴۶،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . ۱۲ فروردین - کوچه نوروز- پ ۲۷ - ط ۳ خدمات نشر کیان رایانه سبز...   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸۷‬,‭‌ک۹‌ش۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پردازش تصاویر دیجیتال درMATLAB
گونسالس ، رافائل سی .،a01 ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵,نمابر ناشر ; ۶۶۴۰۶۸۳۴,آدرس ناشر :خ انقلاب خ ۱۲ فروردین کوچه نوروز پلاک ۲۷ طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز، الیاس ، خلیج فارس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۳۷‬,‭‌گ۹‌پ۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پردازش تصاویر دیجیتال درMATLAB
گونسالس ، رافائل سی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵,نمابر ناشر ; ۶۶۴۰۶۸۳۴,آدرس ناشر :خ انقلاب خ ۱۲ فروردین کوچه نوروز پلاک ۲۷ طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز، الیاس ، خلیج فارس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۳۷‬,‭‌گ۹‌پ۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
منطق فازی درMATLAB
کیا، مصطفی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵,نمابر ناشر ; ۶۶۴۱۱۷۱۵,آدرس ناشر :خ انقلاب - خ ۱۲ فروردین - کوچه نوروز - پلاک ۲۷ - طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز . . .   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ک۹۳‌م۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک