کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ات‍وک‍د( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- )راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادوب‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ورل‌ دراو
ات‍وک‍د( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ت‍ح‍رک‌س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ات‍وک‍د (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ --)م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ت‍ری‌ دی‌ اس‌ .م‍ک‍س‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
راب‍ط ن‍رم‌اف‍زاری‌
ه‍اروارد گ‍راف‍ی‍ک‍س‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌گ‍ذاری‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ی‍ت‍رس‍ون‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ت‍اد،- ۱۹۶۹
ذب‍ی‍ح‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ت‍واض‍ع‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ب‍اک‍ی‌، ل‍ی‍زا
س‍ال‍م‍ی‌ف‍ی‍ه‌، ک‍ی‍وان‌
ه‍رن‌، دون‍ال‍د
ک‍ری‍م‍ی‌طاری‌، ک‍ورش‌، ۱۳۴۷-
ح‍ی‍دری‌ م‍ق‍دم‌، ق‍اس‍م‌، ۱۳۲۹-
م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۴-
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
م‍ت‍ق‍ی‌پ‍ور، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۷-
م‍ی‍ل‍ر، آل‍ن‌،- ۱۹۳۲
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۵۹-
ب‍رن‍ت‌، ه‍ان‍س‌ -ی‍واخ‍ی‍م‌
ف‍رس‍ائ‍ی‌، داری‍وش‌،۱۳۳۹-
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا
م‍ح‍م‍دی‌، ه‍ان‍ی‌، ۱۳۶۲-
م‍ت‍واض‍ع‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۲-
ج‍م‍س‍ا، ک‍ری‍س‌
 
ناشر:
ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
ع‍اب‍د
خ‍ان‍ه‌ ن‍ش‍ر ه‍زاره‌
ادب‍س‍ت‍ان‌، ات‍ح‍اد
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر پ‍ای‍ت‍خ‍ت‌، ن‍اص‍ری‍ن‌
ع‍اب‍د، : ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌، ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
ادب‍س‍ت‍ان‌: ج‍ه‍ان‌ ن‍و
آف‍رن‍گ‌
ک‍اک‍ت‍وس‌
آی‍ن‍ده‌ دی‍گ‍ر
ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌، ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌، م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، : ن‍اق‍وس‌، خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، ال‍ی‍اس‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
زری‍ن‌م‍ه‍ر
ات‍ح‍اد، ج‍ه‍ان‌ ن‍و
ن‍اق‍وس‌
: خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی : کد درس ۱۳۱۹۱۱۱۳
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران ادبستان : جهان نو   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ج۲۳آ۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آسان آموز تمرینی DS MAX 20103
سلیمانی ، روح الله ، ۱۳۵۹- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66411715نمابر ناشر , ;66411715آدرس ناشر :خ انقلاب - خ 12 فروردین - کوچه نوروز - پلاک 27 خدمات نشر کیان رایانه سبز، : ناقوس ، خلیج فارس ، الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌س۸آ۴۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرجع آموزشی - کاربردی HTML
سالمی فیه ، کیوان ؛  تهران زرین مهر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۲‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع Version 2.3: Harvard Graphics
باکی ، لیزا ؛  [تهران ] بهینه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ب۲آ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام درس Corel Draw 10
فرسائی ، داریوش ،۱۳۳۹- ؛  تهران آینده دیگر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف۴آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه سازی پیشرفته ( با استفاده از پاسکال )
کریمی طاری ، کورش ، ۱۳۴۷- ؛  تهران ادبستان ، اتحاد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲،‌ک۴۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ترفندهای [HTMLاچ .تی .ام .ال .]و طراحی وب
جمسا، کریس ؛  تهران خانه نشر هزاره   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ج۸ر۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری فتوشاپ CS4
سلیمانی ، روح الله ، ۱۳۵۹- ؛  تهران نقش سیمرغ ، برگ زیتون ، مهرگان قلم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌س۸۵۰آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل ART*Lantis 4.5
ذبیحی ، مرتضی ؛  مشهد امام رضا(ع )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭ذ۲/۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی D studio MAX 23]تری دی استودیو ماکس ] ۲
پیترسون ، مایکل تاد،- ۱۹۶۹ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌پ۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی Auto Cad 2008 برای طراحان
جمشیدی ، نیما ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭ر۲۴۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام AutoCAD 2004
متواضع ، مرتضی ، ۱۳۵۲- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌م۲۳آ۸۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تمرینات Autocad
محمودی ، علی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران : خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ،۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌م۳۳‌ت۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل DSMax۳
محمدی ، هانی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران عابد، : برگ زیتون ، نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌م۳۴‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک رایانه ای
هرن ، دونالد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ه۴‌گ۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده ازAUTOCAD 12 ]اتوکد دوازده ]
میلر، آلن ،- ۱۹۳۲ ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌م۹‌خ۹۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز گام به گام نقشه کشی با اتوکد به زبان ساده
متواضع ، مرتضی ، ۱۳۵۲ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران کاکتوس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ه۹۲‌خ۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
C InterfacePاندازه گیری و کنترل با استفاده از پورت های استاندارد تحت ویندوز
برنت ، هانس -یواخیم ؛  تهران کامپیوتر پایتخت ، ناصرین   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭ر۲‌ب۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع اتوکد۲۰۰۸
حیدری مقدم ، قاسم ، ۱۳۲۹- ؛  تهران اتحاد، جهان نو   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ح۹ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز کامل AutoCAD 2010 محیط دوبعدی
متقی پور، مهدی ، ۱۳۵۷- ؛  تهران آفرنگ   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌م۲۱۷‌خ۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2