کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : گ‍روه‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ی‍ا م‍ه‍دی‌(ع‍ج‌)، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ا م‍ه‍دی‌(ع‍ج‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍زه‍ا -- ش‍ک‍ل‌ ده‍ی‌
خ‍ورن‍د( م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)
پ‍لاس‍ت‍ی‍س‍ی‍ت‍ه‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ای‍ش‌، داود
ه‍ی‍ل‌، رولان‍د، ش‌۱۹۷۶م‌
ج‍ان‍س‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۹۲۲ - م‌
 
ناشر:
گ‍روه‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ی‍ا م‍ه‍دی‌ (ع‍ج‌)، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ام‍ه‍دی‌ (ع‍ج‌)
گ‍روه‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ی‍ا م‍ه‍دی‌(ع‍ج‌)، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ا م‍ه‍دی‌(ع‍ج‌)
گ‍روه‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ی‍ا م‍ه‍دی‌(ع‍ج‌)، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ا م‍ه‍دی‌ (ع‍ج‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اولین هندبوک فارسی فرایندهای شکل دهی چرخشی :اسپنینگ ، شییر فرمینگ ، فلو فرمینگ
نیایش ، داود ؛  تهران گروه صنایع یا مهدی (عج )، انتشارات یامهدی (عج )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۲۰۶‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تلرانس گذاری مدرن مهندسی
هیل ، رولاند، ش ۱۹۷۶م ؛  تهران گروه صنایع یا مهدی (عج )، انتشارات یا مهدی (عج )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۲‬,‭‍ه۹‌ت۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پلاستیسیته مهندسی
جانسون ، ویلیام ، ۱۹۲۲ - م ؛  تهران گروه صنایع یا مهدی (عج )، انتشارات یا مهدی (عج )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۸/۱۴‬,‭‌ج۲‌پ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک