کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ی‍وس‍ف‍ی‌،ه‍ادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- س‍اخ‍ت‍ار -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ی‍وس‍ف‍ی‌ م‍ب‍اش‍رت‌، م‍س‍ع‍ود،- ۱۳۴۴
ی‍وس‍ف‍ی‌،ه‍ادی‌
ی‍وس‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌، ۱۳۵۲-
ی‍وس‍ف‍ی‌،ه‍ادی‌، ۱۳۵۴-
 
ناشر:
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
: پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان های گسسته
یوسفی ،هادی ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۸۷۷‌س۲۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی الگوریتم
یوسفی ،هادی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران bتلفن ناشر :66927040 پوران پژوهش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۸۷۷ط۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدار منطقی
یوسفی ، هادی ، ۱۳۵۲- ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۸۷۷‌م۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معماری کامپیوتر
یوسفی ،هادی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران : پوران پژوهش   ، ،۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۸۷۷‌م۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی ۲( ویژه کاردانی پیوسته )
یوسفی مباشرت ، مسعود،- ۱۳۴۴ ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ی۹ر۹۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدار منطقی
یوسفی ،هادی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۲۷۰۴۰-۶۶۹۰۶۷۱۱،آدرس ناشر :تهران - م انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه مهدیزاده - پ ۷ پوران پژوهش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۸۷۷‌م۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها و الگوریتم ها
یوسفی ،هادی ؛  تهران : پوران پژوهش   ، ،۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۸۷۷‌س۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
معماری کامپیوتر
یوسفی ،هادی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۲۷۰۴۰-۶۶۹۰۶۷۱۱،آدرس ناشر :تهران - م انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه مهدیزاده - پ ۷ پوران پژوهش   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۹‌م۶‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدار منطقی
یوسفی ،هادی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۲۷۰۴۰-۶۶۹۰۶۷۱۱،آدرس ناشر :تهران - م انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه مهدیزاده - پ ۷ پوران پژوهش   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۸۷۷‌م۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی الگوریتم
یوسفی ،هادی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۲۷۰۴۰-۶۶۹۰۶۷۱۱،آدرس ناشر :تهران - م انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه مهدیزاده - پ ۷ پوران پژوهش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۸۷۷،ط۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی گسسته و مبانی ترکیبیات
یوسفی ،هادی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۲۷۰۴۰-۶۶۹۰۶۷۱۱،آدرس ناشر :تهران - م انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه مهدیزاده - پ ۷ پوران پژوهش   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۸۷۷ر۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک