کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- )م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ت‍ل‍م‍ب‍ه‌
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ق‍طع‍ات‌ م‍اش‍ی‍ن‌
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌
ق‍ی‍د و ب‍س‍ت‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
ق‍ال‍ب‌ و ق‍ال‍ب‍س‍ازی‌
ع‍ک‍س‌خ‍وان‍ی‌
ت‍ورب‍وس‍ی‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ج‍وش‍ک‍اری‌ -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ام‌ .اس‌ .داس‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ف‍ولادس‍ازی‌
 
پدیدآور:
ش‍روه‌، ه‍ان‍ی‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۳ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ت‍ی‍ب‍و، ر
زب‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۰-
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۲۵-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌،- ۱۳۴۳
ب‍ج‍ل‍ی‌، پ‍ی‍ت‍ر
Microsoft corporation
آل‍ت‍ه‍اوس‌، ان‍درو دان‍ی‍ل‌، ۱۸۹۵ - م‌.،a01
ج‍م‍ال‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،- ۱۳۴۷
ع‍رف‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۱-
راب‍رت‍س‌، آل‍ب‍رت‌،- ۱۹۱۱
ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌،
ک‍ری‍م‌پ‍ور، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌،- ۱۳۳۰
ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
گ‍ل‍دس‍ت‍ای‍ن‌، لاری‌ ج‍وئ‍ل‌، ۱۹۴۴-
س‍ل‍ی‍م‍ی‌، م‍راد
پ‍ال‍م‍ر، اس‍ک‍ات‌
 
ناشر:
م‍راد س‍ل‍ی‍م‍ی‌
ج‍اوی‍د
آذر
ج‍زی‍ل‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
ف‍روغ‌ ع‍ل‍م‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍ولاد
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌)
ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ف‍ولاد ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍ولاد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش Turbo C
گلدستاین ، لاری جوئل ، ۱۹۴۴- ؛  تهران جزیل   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌گ۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با کوییک بیسیک
جعفرنژاد قمی ، عین الله ،- ۱۳۴۳ ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ج۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل و برنامه نویسی ساختیافته به زبان پاسکال
کافمن ، الیوت ، ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از بانک اطلاعاتی Fox Pro
پالمر، اسکات ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌پ۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سیستم عامل نگارش ۵
Microsoft corporation ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ش۳۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم مواد( خواص و مهندسی مواد)
تویسرکانی ، حسین ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، دفتر انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اجزاء ماشین
تیبو، ر ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۴۳‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات کامپیوتر و برنامه سازی پاسکال
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۴۳ - ، گردآورنده و مترجم ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ج۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول اکتشافات ژئوشیمیایی ( مواد معدنی )
حسنی پاک ، علی اصغر، ۱۳۲۵- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۷۰‬,‭‌ح۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول تفسیر عکسهای هوائی با کاربرد در منابع طبیعی
زبیری ، محمود، ۱۳۲۰- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۱۰‬,‭ز۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بلورشناسی
عرفانی ، حسین ،۱۳۱۱- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۰۵/۲‬,‭‌ع۴‌ب۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پمپ و پمپاژ
گروه صنایع پمپ سازی ایران ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۰۰‬,‭‌ن۹‌پ۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بلورشناسی و کانی شناسی نوری
کریم پور، محمدحسن ،- ۱۳۳۰ ؛  مشهد جاوید   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۴۱‬,‭‌ک۴‌ب۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول نوین جوشکاری
آلتهاوس ، اندرو دانیل ، ۱۸۹۵ - م .،a01 ؛  تهران آذر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭آ۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی مدل ها و قالب های ریخته گری
سلیمی ، مراد ؛  [تهران ] مراد سلیمی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۵۳‬,‭‌س۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
رسم فنی درس و نقشه های تمرینی
جمالی ، حسین ،- ۱۳۴۷ ؛  تهران فروغ علم   ، [۱۳۷۰] -
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌ج۸ر۵۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ریخته گری پیوسته فولاد =Continuous casting of steel
شروه ، هانی ؛  مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۰‬,‭‌ش۴ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ساختاری در اکتشاف مواد معدنی
بجلی ، پیتر ؛  شرکت ملی فولاد ایران ، مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۱۰‬,‭‌ب۳ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ژئوتکنیک
رابرتس ، آلبرت ،- ۱۹۱۱ ؛  تهران مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭ر۲ژ۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قید و بست های صنعتی
[تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی شریف )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۷‬,‭‌ق۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4