کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌اف‍زار -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ت‍ل‍م‍ب‍ه‌ گ‍ری‍ز از م‍رک‍ز
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ -- ح‍ف‍اری‌ و اس‍ت‍خ‍راج‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ح‍ف‍اری‌
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ری‌
رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ق‍ال‍ب‌ و ق‍ال‍ب‌س‍ازی‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ن‍ج‍ش‌ از دور
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ زای‌ لاگ‌ زد۸۰
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ج‍وش‍ک‍اری‌
 
پدیدآور:
ض‍ی‍ای‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ف‍رزاد، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،- ۱۳۲۶
گ‍وت‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌، ۱۹۳۴-
رول‍ر، رول‍ف‌
ب‍ص‍ی‍ر، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۱-
اص‍لان‍ل‍و، م‍رت‍ض‍ی‌،- ۱۳۲۸
ح‍ج‍ازی‌، ج‍لال‌، ۱۳۲۰-
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر،۱۹۴۳ - م‌
رس‍ول‍ی‌، ش‍ه‍ری‍ار
ل‍وی‍ن‌، راب‍رت‌ آی‌
ش‍ک‍ری‌ ه‍رات‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۷۵- ۱۳۲۰
ری‍چ‌، ای‍ل‍ی‍ن‌
وی‍ت‌، م‍ی‍چ‍ل‌
س‍ام‍روی‍ل‌، ای‍ان‌
رگ‍ان‌، دون‍ال‌ م‍ک‍ن‍زی‌
اف‍ن‌ ب‍ک‌، ج‍ان‌
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
طاه‍رک‍ی‍ا،ح‍س‍ن‌
ج‍م‍ال‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ف‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
ن‍ص‌
اس‍ک‍ار
س‍ازم‍ان‌ آم‍ار، اطلاع‍ات‌ و خ‍دم‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌، ش‍ه‍رداری‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز آم‍وزش‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ص‍دا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ج‍ل‍وه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‍
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با پاسکال
گوتفرید، بایرون ، ۱۹۳۴- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌گ۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر پایگاه داده ها( بانک اطلاعاتی )
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ،- ۱۳۲۶ ؛  [تهران ] جلوه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
Cگام به گام
ویت ، میچل ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹و۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع هوش مصنوعی و سیستمهای خبره به زبان C]سی ]
لوین ، رابرت آی ؛  [تهران ] بهینه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۵‬,‭‌ل۹ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتم و فلوچارت
رسولی ، شهریار ؛  اصفهان سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتری ، شهرداری اصفهان ، مرکز آموزش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷ر۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول ریخته گری :متالورژی - تکنولوژی
حجازی ، جلال ، ۱۳۲۰- ؛  تهران دانشکده علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۳۶‬,‭‌ح۳‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار
سامرویل ، ایان ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌س۲‌م۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرجع برنامه نویسان سیستمهای PC ]پی سی ]
نورتون ، پیتر،۱۹۴۳ - م ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶‬,‭‌ن۹‌م۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
میکروپروسسورها :طرز کار، برنامه نویسی ، عیب یابی ...
افن بک ، جان ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ف‍لا۷‌م۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پمپهای سانتریفوژ :ساختمان ، انتخاب و کاربرد، تئوری
فرزاد، عبدالعلی ؛  [تهران ] فنی حسینیان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۱۹‬,‭‌ف۴‌پ۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی
ریچ ، ایلین ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۹‍ه۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک علمی و عملی جوشکاری
شکری هراتی ، محمدعلی ، ۱۳۷۵- ۱۳۲۰ ؛  [تهران ] اسکار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭‌ش۸‌ت۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد سنجش از دور
طاهرکیا،حسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭G‬,‭۷۰/۴‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک های حفاری و اصول استخراج آبهای زیرزمینی
ضیایی ، حجت الله ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۷۶‬,‭‌ض۹‌ت۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خدمات فنی در معادن
مدنی ، حسن ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۷۷‬,‭‌م۴‌خ۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
رسم فنی برای رشته های مکانیک و ماشین سازی
جمالی ، حسین ؛  تهران فنی حسینیان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌ج۸ر۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روشهای حفاری
اصلانلو، مرتضی ،- ۱۳۲۸ ؛  [تهران ] مرکز نشر صدا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۳۰‬,‭‌ف‍لا۶ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی معدنکاری
بصیر، حسن ، ۱۳۱۱- ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۱۴۵‬,‭‌ب۶‌م۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی ساختمانی :مقدمه ای بر روشهای هندسی
رگان ، دونال مکنزی ؛  تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۰۱‬,‭ر۸ز۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و ساخت مدلهای ریخته گری
رولر، رولف ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۳۰‬,‭ر۹ط۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5