کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ ت‍رات‍زی‍س‍ت‍ور - ت‍ران‍زی‍س‍ت‍ور -- ت‍ران‍زی‍س‍ت‍ور
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ات‍وک‍د( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- )م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ای‍ن‍ت‍ل‌ ۸۰۵۱ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ ای‍ن‍ت‍ل‌۸۰۸۶
آب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ت‍ون‍ل‌س‍ازی‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ارت‍ع‍اش‍ات‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ -- ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍ت‍ح‍رک‌س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ رس‍وب‍ی‌
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ج‍وش‍ک‍اری‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
پ‍ی‍ت‍رس‍ون‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ت‍اد،- ۱۹۶۹
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ام‍ی‍ن‌
ب‍ص‍ی‍ر، ح‍س‍ن‌
م‍ارس‍ت‍ون‌، ری‍م‍ون‍د م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۳۷ - م‌
ه‍ورووی‍ت‍س‌، ال‍ی‍س‌
پ‍ارس‍ا، س‍ع‍ی‍د
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌،- ۱۳۴۳
م‍ک‍ن‍زی‌، اس‍ک‍ات‌
ه‍ال‍زن‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌
اف‍ن‌ب‍ک‌، ج‍ان‌
اورع‍ی‌، ک‍اظم‌،- ۱۳۲۶
گ‍ری‍ن‌ اس‍م‍ی‍ت‌، م‌- ۱۹۲۹
غ‍لام‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۵۱-
رض‍وی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۱-
ک‍ل‍ی‌، گ‍راه‍ام‌
ه‍ب‍ارد، ج‍ان‌رس‍ت‌
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
م‍وس‍وی‌ت‍ق‍ی‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌، ب‍اغ‍ان‍ی‌
ک‍ل‍ب‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ای‍ران‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ادب‍س‍ت‍ان‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ روز
ن‍اق‍وس‌
: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
پ‍رت‍ون‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی [C++ سی ++] و حل مسائل نمونه
هبارد، جان رست ؛  کرمانشاه نوپردازان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ه۲۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سیستم ها در مهندسی نرم افزار
پارسا، سعید ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌پ۲‌ت۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پیاده سازی ، نصب و مدیریت شبکه های کامپیوتری :مشتمل بر ناول x/ ۲،x/ ۳، x/ ۴و سخت افزار مورد نیاز نصب شبکه ها
شهریاری ، شیرزاد، ۱۳۴۸- ؛  مشهد : جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ش۹۴‌پ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز اپراتوری کامپیوتر
جعفرنژاد قمی ، عین الله ،- ۱۳۴۳ ؛  تهران نشر علوم رایانه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌ج۷‌خ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها به زبان C
هوروویتس ، الیس ؛  مشهد انتشارات خراسان ، باغانی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۱‌ه۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی ASSEMBLY ]اسمبلی ]پیشرفته
هالزنر، استیون ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‍ه۲۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی D studio MAX 23]تری دی استودیو ماکس ] ۲
پیترسون ، مایکل تاد،- ۱۹۶۹ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌پ۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتم و فلوچارت
غلامی ، بهرام ، ۱۳۵۱- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷،‌غ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ، برنامه نویسی و ربطدهی خانواده ۸۰۸۸/۸۰۸۶
افن بک ، جان ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۶۶۵ط‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و کاربردهای آی سی های TTL
مارستون ، ریموند مایکل ، ۱۹۳۷ - م ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭،/‌م ۴۸۳‌م،۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلر۸۰۵۱
مکنزی ، اسکات ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۰ , ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ف‍لا۱۹،‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پروژه های الکترونیک :مجموعه جدیدترین طرح ها و مدارهای کاربردی
موسوی تقی آبادی ، محمد رضا ؛  مشهد پرتونگار   ، -۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۸‬,‭‌پ۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تمرینهای مهارتی Autocad ، مطابق با آخرین استاندارد آموزش Autocad در ایران
رضوی ، امیرحسین ، ۱۳۵۱- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭ر۶‌ت۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی و کارگاه جوشکاری گروه تحصیلی مکانیک زمینه صنعت [ کتابهای درسی :]۴/۳۵۶
تهران شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۶۷۱/۵‬,‭‌ش۲۴۹‌ت‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد معدن
اورعی ، کاظم ،- ۱۳۲۶ ؛  تهران کلبه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۵۰۶‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول هیدرولوژی کاربردی
علیزاده ، امین ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۶۱/۲‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ترابری در معادن
بصیر، حسن ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۳۳۱‬,‭‌ب۶‌ت۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پترولوژی سنگهای رسوبی
گرین اسمیت ، م - ۱۹۲۹ ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۷۱‬,‭‌گ۴‌پ۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسایل ارتعاشات مکانیکی
کلی ، گراهام ؛  تهران نشر علوم روز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌ک۸‌ت۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تونلسازی (حفاری و اجرا)
مدنی ، حسن ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز نشر   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۸۰۵‬,‭‌م۴‌ت۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5