کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ت‍ورب‍و س‍ی‌( ++ ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر آی‌ .ب‍ی‌ .ام‌ .پ‍ی‌ .اس‌ /.۲(س‍اخ‍ت‍ار
ارت‍ع‍اش‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍رور اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌
اس‌.س‍ی‌.اس‌.آی‌( گ‍ذرگ‍اه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ش‍خ‍ص‍ی‌ آی‌ .ب‍ی‌ .ام‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
م‍ی‍ن‍ی‍ک‍س‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ چ‍ن‍درس‍ان‍ه‌ای‌
س‍خ‍ت‌اف‍زار -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ن‍ظری‍ه‌ م‍اش‍ی‍ن‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
ه‍م‍ت‍اس‍ازی‌
ت‍ی‌ .س‍ی‌ .پ‍ی‌/.آی‌ .پ‍ی‌( پ‍روت‍ک‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ع‍م‍ادی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ت‍رک‌ن‍ی‍ک‌، م‍ج‍ی‍د
ان‍م‍ان‌، دان‍ی‍ل‌، ۱۹۴۷-
ج‍ی‍م‍ز، ک‍ازی‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
اش‍م‍ی‍ت‌، ف‍ری‍ده‍ل‍م‌،- ۱۹۵۵
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۹-
ل‍ی‍ن‍ت‍س‌، پ‍ی‍ت‍ر،
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌،- ۱۳۴۳
م‍ی‍رع‍ش‍ق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ه‌آب‍ادی‌، ام‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌،- ۱۳۴۱
ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌
ف‍ل‍دم‍ن‌، ج‍ان‍ات‍ان‌
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد،- ۱۳۳۶
س‍ی‍ل‍ب‍رش‍ات‍س‌، آب‍راه‍ام‌
وارل‍و، ت‍وم‍اس‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۹-
ای‍ب‍ل‌، پ‍ی‍ت‍ر،۱۹۴۳-
رای‍ان‌ک‌ .اس‍ت‍ف‍ان‌
ت‍ان‍ن‌ب‍اوم‌، ان‍درو اس‌.، ۱۹۴۴ - م‌.،a01
 
ناشر:
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
آش‍ی‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
ن‍ص‌
ه‍م‍ای‌ دان‍ش‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌( م‍ش‍ه‍د)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
آت‍ی‍ه‌
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
آذرخ‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ه‍ن‍د
ن‍اق‍وس‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش SQL در ۲۱ روز
رایان ک .استفان ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۴۶آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول سخت افزار، مونتاژ و تعمیر کامپیوترهای شخصی ازXT تا پنتیوم II )شامل استانداردهای فنی و حرفه ای و شاخه کار دانش در سخت افزار)
شهریاری ، شیرزاد،- ۱۳۳۶ ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش جامع سخت افزار
ترک نیک ، مجید ؛  [تهران ] جهان نو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۵‬,‭‌ت۴آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان اسمبلی برای کامپیوترهای شخصی
ایبل ، پیتر،۱۹۴۳- ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول و راهنمای استفاده از گذرگاه SCSI ]اس .سی .اس .آی ]و رابطIDE ]آی .دی .ئی ]
اشمیت ، فریدهلم ،- ۱۹۵۵ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۹۵‬,‭‌گ۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی عیب یابی شبکه های کامپیوتری
فلدمن ، جاناتان ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ف۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان ( cمرجع کامل )
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹،‌ج۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی باجاوا
کافمن ، الیوت ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها :ویژه دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و قابل استفاده علاقمندان به طراحی سیستمها
صادقی ، ایرج ، ۱۳۱۹- ؛  تهران آتیه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌ص۲‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خودآموزIP/] MCSE TCPام .سی .اس .ای تی .سی .پی /.آی .پی ]در ۱۴ روز
جیمز، کازی ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۸۵‬,‭‌خ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساخت نرم افزارهای چندرسانه ای
عمادی ، محمد، ۱۳۵۲ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵۷۵‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان اسمبلی ( مرجع کامل )از ۸۰۸۶ تا پنتیوم
جعفرنژاد قمی ، عین الله ،- ۱۳۴۳ ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج ۵‌ب۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع برنامه نویسی برنامه های مقیم در حافظه Memory Resident Programming:
وارلو، توماس ؛  تهران ، موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭آ۹و۲۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه زبانها و ماشینها
لینتس ، پیتر، ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ل۹‌م۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل
تانن باوم ، اندرو اس .، ۱۹۴۴ - م .،a01 ؛  تهران همای دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌ت۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم سیستم عامل
سیلبرشاتس ، آبراهام ؛  تهران آشیان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌س۹۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شبیه سازی
مه آبادی ، امین الله ،- ۱۳۴۱ ؛  [تهران ] آذرخش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۷/۶۲‬,‭‌م۹‌ش۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و روشهای ذخیره و بازیابی اطلاعات در نظامهای کامپیوتری کتابخانه های ایران
دیانی ، محمدحسین ، ۱۳۱۹- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی ( مشهد)، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹/۳۵۵‬,‭‌ف‍لا۹،د۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ارتعاشات مهندسی
انمان ، دانیل ، ۱۹۴۷- ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی الکترونیک
میرعشقی ، علی ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌م۹‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6