کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‍ه‍ای‌ ص‍وری‌
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍ل‌ س‍ری‌ ۸۰-۸۶ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ب‍رق‌ -- ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ای‍ل‍ره‍ا( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ف‍ای‍ل‌ه‍ا( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ق‍ال‍ب‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ -- طراح‍ی‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ب‍رش‍ک‍اری‌ و ت‍راش‍ک‍اری‌ ف‍ل‍زات‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ش‍خ‍ص‍ی‌ آی‌ .ب‍ی‌ .ام‌
 
پدیدآور:
ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۲-
ک‍ری‍م‍ی‌طاری‌، ک‍ورش‌، ۱۳۴۷-
اه‍و، آل‍ف‍رد،- ۱۹۴۱
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
دک‍ت‍ر ق‍درت‌ س‍پ‍ی‍دن‍ام‌
اس‍اک‍وو، ج‍ف‍ری‌
ک‍رن‍ی‍گ‍ان‌، ب‍رای‍ان‌،
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌ ام‌.، ۱۹۴۵ - م‌
اس‍ت‍ی‍ون‍ز، ال‌،- ۱۹۴۰
س‍ی‍د رض‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۹-
ف‍ول‍ت‍ون‌، ج‍ن‍ی‍ف‍ر
پ‍ی‍رون‌، ت‍ی‍م‌
پ‍اک‍وئ‍ی‍ن‌
ع‍ادل‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۰-
م‍زی‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،
دس‍ور، چ‍ارل‍ز ا
رازف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ه‍رب‍خ‍ش‌، آرم‍ان‌، ۱۳۵۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ف‍ول‍ک‌، م‍ای‍ک‍ل‌
دی‍ت‌، س‍ی‌ .ج‌.، ۱۹۴۱-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ن‍ی‍ری‍ز
آذی‍ن‌ رای‍ان‍ه‌
ش‍ی‍خ‌ب‍ه‍ائ‍ی‌
ادب‍س‍ت‍ان‌، ات‍ح‍اد
آذرب‍اد
: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ج‍ه‍ان‌ ن‍و، ات‍ح‍اد
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
پ‍ی‍ون‍د ن‍و
ب‍اغ‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌
: دان‍ش‌ن‍گ‍ار
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع ]=Windows Meویندوز ام .ای ].
فولتون ، جنیفر ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف۸۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان برنامه نویسی Cحاوی برنامه تمام تمرین های کتاب و خروجی آنها
کرنیگان ، برایان ، ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ک۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه سازی پیشرفته ( با استفاده از پاسکال )
کریمی طاری ، کورش ، ۱۳۴۷- ؛  تهران ادبستان ، اتحاد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲،‌ک۴۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زبان برنامه نویسی پاسکال
عادلی نیا، محمد، ۱۳۵۰- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ع۱۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کامپایلرها :اصول ، روش ها و ابزارها
اهو، آلفرد،- ۱۹۴۱ ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زبان ماشین و اسمبلی کاربرد آن در کامپیوترهای شخصی با بیش از ۳۲۰ مثال ...
سید رضی ، حسن ، ۱۳۱۹- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵،‌س۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زبان اسمبلی :برنامه نویسی کامپیوترهای آی .بی .ام X 86 08 و سازگار با آن
مزیدی ، محمدعلی ، ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ف‍لا۹،‌م۳۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های بانک اطلاعاتی
دیت ، سی .ج .، ۱۹۴۱- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲،د۹۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها با[Cسی ]
اساکوو، جفری ؛  تهران آذین رایانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ف‍لا۴۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ساختار فایل ها
فولک ، مایکل ؛  تهران : دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‍ف۲‌س۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مدار منطقی دیجیتال
دکتر قدرت سپیدنام ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ت۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبانها و ماشینها
مهربخش ، آرمان ، ۱۳۵۶ - ، گردآورنده و مترجم ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌م۹‌ن۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات (ساختارهای فایل )کد درس ۱۳۱۹۱۱۳۹
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران جهان نو، اتحاد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و ساخت بانکهای اطلاعاتی با[Cسی ]
استیونز، ال ،- ۱۹۴۰ ؛  تهران نیریز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ف‍لا۵۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Microsoft project 2000 ]مایکروسافت پروجکت ] ۲۰۰۰
پیرون ، تیم ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌پ۴‌پ۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم مواد( ساختار، خواص و مهندسی مواد)
تویسرکانی ، حسین ، ۱۳۳۲- ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳/۶‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
دسور، چارلز ا ؛  تهران : دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭د۵‌ن۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول قالب سازی قدم به قدم
پاکوئین ؛  تهران پیوند نو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۵۳‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۶۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان C++
دیتل ، هاروی ام .، ۱۹۴۵ - م ؛  اصفهان شیخ بهائی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳د۸۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول ماشین کاری و ابزارشناسی
رازفر، محمدرضا ؛  تهران دانشگاه پلی تکنیک تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۲۳۰‬,‭ر۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7