کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‍ه‍ای‌ ص‍وری‌
س‍رور اطلاع‍ات‍ی‌( ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ای‍ن‍ت‍ل‌ ۸۰۵۱ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ف‍ولاد -- ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- س‍اخ‍ت‍ار
ک‍ام‍پ‍ای‍ل‍ره‍ا( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- ری‍اض‍ی‍ات‌
ک‍ورل‌ دراو
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا
دل‍ف‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ت‍ول‍ی‍د -- ف‍رای‍ن‍ده‍ا
زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌گ‍ذاری‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر۸۰۵۱
 
پدیدآور:
ع‍ال‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۱-
س‍روش‌، ب‍ه‍زاد، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ل‍م‍ی‌، ل‍ورا
م‍زی‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ک‍ام‍ر، داگ‍لاس‌
م‍ک‍ن‍زی‌، اس‍ک‍ات‌
ل‍ی‍چ‌، روت‍ال‍د،a01
چ‍ی‍س‌، ن‍ی‍ک‍لاس‌
راف‍ع‌، رض‍ا،- ۱۳۵۳
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۹-
ری‍اض‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
گ‍ل‍ع‍ذار، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۹-
اک‍ب‍ری‌، ب‍ه‍زاد، ۱۳۵۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
دپ‍رت‌، ورن‍ر، ۱۹۳۵ - م‌
پ‍رت‌، ت‍رن‍س‌
ف‍رس‍ائ‍ی‌، داری‍وش‌،۱۳۳۹-
ع‍ادل‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د،- ۱۳۵۰
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌،- ۱۳۱۹
ج‍ان‍س‍ون‌ب‍ا، ری‍چ‍ارد، ۱۹۴۱-
 
ناشر:
: ات‍ح‍اد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌) ، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر آش‍ی‍ن‍ا
ن‍ص‌
آی‍ن‍ده‌ دی‍گ‍ر
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
طراح‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍اق‍وس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، آذر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی کامپایلرهای نوین
بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان برنامه نویسی [Cسی ]
عادلی نیا، محمد،- ۱۳۵۰ ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ع۲۱۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام درس Corel Draw 10
فرسائی ، داریوش ،۱۳۳۹- ؛  تهران آینده دیگر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف۴آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
پرت ، ترنس ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷‬,‭‌پ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسایل و متمم معماری کامپیوتر :به انضمام نمونه سئوالات تستی درس معماری کامپیوتر در آزمون کارشناسی ارشد نمونه سئوالات امتحانی درس معماری کامپیوتر موریس مانو
سروش ، بهزاد، گردآورنده و مترجم ؛  تبریز نشر آشینا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲‌م۲۲۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی برنامه نویسی [ASP 3.0ای اس پی ۰]/ ۳
چیس ، نیکلاس ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌چ۹آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
>۲۹۶= دویست و نود و شش [<دویست و نود و شش ]برنامه اجرا شده در دلفی ۶
ریاضی ، حسین ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی کاربردی روی سرویس دهنده وب از طریق [A.S.Pای .اس .پی ]
اکبری ، بهزاد، ۱۳۵۲ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭‌ف‍لا۷‌ب۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع HTML - DHTML - XML
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭ز۲ر۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان های گسسته ( ریاضیات گسسته )
جانسون با، ریچارد، ۱۹۴۱- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ج۲‌س۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه زبانها و ماشینها
رافع ، رضا،- ۱۳۵۳ ؛  اراک دانشگاه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭ر۲‌م۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های کامپیوتری و اینترنت
کامر، داگلاس ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ک۲‌ش۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی جاوا :خودآموز سریع در ۲۱ روز
لمی ، لورا ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ل۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی ویژه دانشجویان دانشگاه ها و مراکز...
صادقی ، ایرج ،- ۱۳۱۹ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷‬,‭‌ص۲ط۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با فرایندهای ساخت و تولید
عالی ، حجت الله ، ۱۳۴۱- ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع ) ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۸۳‬,‭‌ع۲آ۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلر۸۰۵۱
مزیدی ، محمدعلی ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭،/‌ک۹،‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول ، طراحی و کاربردهای نیوماتیک
دپرت ، ورنر، ۱۹۳۵ - م ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۹‬,‭د۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار :مطابق با سر فصل مطالب درسهای نرم افزار۱ و ۲
لیچ ، روتالد،a01 ؛  تهران : اتحاد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌ل۹‌م۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد عملیات حرارتی فولادها
گلعذار، محمد علی ، ۱۳۲۹- ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭‌گ۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلر۸۰۵۱
مکنزی ، اسکات ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۰ , ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ف‍لا۱۹،‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7