کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‌( ++زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
داده‌ پ‍ردازی‌
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
م‍س‍ی‍ری‍اب‍ه‍ا( ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
خ‍ورن‍د( م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ای‍ل‍ره‍ا( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
گ‍راف‌ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ژوال‌ س‍ی‌ ش‍ارپ‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
وب‌ -- پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ب‍رق‌ -- س‍ی‍م‌ک‍ش‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ -- -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌)
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‌
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اف‍زار -- ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍ددی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ف‍ل‍ش‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ت‍ان‍ن‌ب‍اوم‌، ان‍درو اس‌.، ۱۹۴۴-
دی‍م‍ارزی‍و، ج‍روم‌
ک‍ری‍م‍ی‌ لاه‍رودی‌، ع‍زی‍ز،- ۱۳۲۷
ه‍اگ‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
اه‍و، آل‍ف‍رد، ۱۹۴۱-
ه‍ی‍ل‌، رولان‍د، ش‌۱۹۷۶م‌
س‍ی‍ل‍ب‍رش‍ات‍س‌، آب‍راه‍ام‌ ،
ه‍ورووی‍ت‍س‌، ال‍ی‍س‌
ش‍ارپ‌، ج‍ان‌، م‌- ۱۹۶۴
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌ ام‌.، ۱۹۴۵ - م‌
اپ‍ل‌، ج‍ی‍م‍ز م‍ک‌گ‍رگ‍ور، ۱۹۱۵-
آن‍دردال‌، ب‍رای‍ان‌
ب‍ای‍ن‍ز، ج‍ی‍م‌
ح‍ق‌م‍رادی‌ن‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۵۸-
غ‍لام‍ی‌، ح‍ام‍د، ۱۳۵۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ک‍ارت‍ال‍وپ‍وک‍وس‌، اس‍ت‍م‍ات‍ی‍وس‌
دی‍ت‌، س‍ی‌ .ج‌.
چ‍ال‍ون‍ر، ج‍ک‌
رس‍ت‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،- ۱۳۴۸
وس‍ت‌، داگ‍لاس‌ ب‍رن‍ت‌
 
ناشر:
م‍ت‍ف‍ک‍ران‌
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ات‍ح‍اد
گ‍روه‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ی‍ا م‍ه‍دی‌(ع‍ج‌)، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ا م‍ه‍دی‌(ع‍ج‌)
ن‍ش‍ر ج‍وان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌
ن‍ص‌
م‍رک‍ز، ک‍ت‍اب‌ م‍ری‍م‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌
ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌، گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نظریه گراف
وست ، داگلاس برنت ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۶‬,‭و۵آ۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مفاهیم فناوری اطلاعات
هاگ ، استیون ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ه۷۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام برنامه نویسی پایگاه داده ها در وب
باینز، جیم ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭و۲‌ب۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [C Netسی شارپ نت ]
شارپ ، جان ، م - ۱۹۶۴ ؛  تهران نقش سیمرغ ، گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۵‌ش۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های بانک اطلاعاتی
دیت ، سی .ج . ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲د۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مسیر یابهای سیسکو در ۲۱ روز
دیمارزیو، جروم ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۴۳‬,‭د۹آ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع ویژوال Flash MX: a beginners guide
آندردال ، برایان ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭آ۸ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها به زبان C++
هوروویتس ، الیس ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‍ه۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و اصول طراحی سیستمهای عامل
سیلبرشاتس ، آبراهام ، ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۴‌م۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های کامپیوتری
تانن باوم ، اندرو اس .، ۱۹۴۴- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ت۲‌ش۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول برنامه نویسی کاربری ماشینهای [CNCسی .ان .سی :]سینومریک ، فانوک و هایدن هاین
غلامی ، حامد، ۱۳۵۷ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران متفکران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۹‬,‭‌غ۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارت هیدرولیک و پنوماتیک
رستمی ، حمیدرضا،- ۱۳۴۸ ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۴۰‬,‭ر۵آ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع برنامه نویسان ویژوال بیسیک ۶=Visual basic 6
دیتل ، هاروی ام .، ۱۹۴۵ - م ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹د۹۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی
چالونر، جک ؛  تهران مرکز، کتاب مریم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌چ۲۵‌ه۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی واحدهای صنعتی
اپل ، جیمز مک گرگور، ۱۹۱۵- ؛  تهران نشر جوان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۸‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
منطق فازی و شبکه های عصبی ( مفاهیم و کاربردها)
کارتالوپوکوس ، استماتیوس ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۷‬,‭‌ک۲‌م۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
برقکار ساختمان درجه ۲ بر اساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور کد استاندارد۲۸/۵۵-۸
حق مرادی نیا، مصطفی ، ۱۳۵۸- ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۸۵‬,‭‌ح۷‌ب۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای مقاومت مصالح ( کاردانی به کارشناسی )
کریمی لاهرودی ، عزیز،- ۱۳۲۷ ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ک۴۵‌پ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تلرانس گذاری مدرن مهندسی
هیل ، رولاند، ش ۱۹۷۶م ؛  تهران گروه صنایع یا مهدی (عج )، انتشارات یا مهدی (عج )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۲‬,‭‍ه۹‌ت۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی کامپایلر
اهو، آلفرد، ۱۹۴۱- ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ک۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7