کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ن‍رم‌اف‍زار ادوب‍ی‌ آف‍ت‍ر اف‍ک‍ت‍ز
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ج‍اوا اس‍ک‍ری‍پ‍ت‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
م‍ت‍ح‍رک‌س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ده‍ک‍ده‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
دل‍ف‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ م‍وازی‌
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌گ‍ذاری‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
 
پدیدآور:
ذب‍ی‍ح‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ن‍گ‍ری‍ن‍و، ت‍ام‌
ه‍ارم‍ن‌، اری‍ک‌
غ‍ض‍ن‍ف‍ری‌، م‍ه‍دی‌
ش‍ال‍ک‍وف‌، راب‍رت‌
س‍وی‍ی‍ن‍ی‌، س‍وزان‌،۱۹۵۶-
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌ ام‌.، ۱۹۴۵-
اس‍ک‍ن‍دری‌، م‍ج‍ی‍د
ج‍لال‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۳۳-
رن‍گ‍ی‍ن‌ک‍م‍ان‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌ ام‌.
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۹-
ل‍س‍ت‍ر، ب‍روس‌
زاک‍ر، ک‍ری‍گ‌،
ه‍ارل‍ن‌، رود
ج‍م‍س‍ا، ک‍ری‍س‌
 
ناشر:
ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
ن‍اق‍وس‌: م‍ی‍رزای‍ی‌
ات‍ح‍اد
خ‍ان‍ه‌ ن‍ش‍ر ه‍زاره‌
ن‍اق‍وس‌، اش‍اره‌
ع‍ل‍وم‌رای‍ان‍ه‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
ت‍خ‍ت‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌
س‍ی‍ن‍ا ت‍ص‍وی‍ر، ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ذوق‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [Redhat Linux 8.1رد هت لینوکس ۱]/ ۸
اسکندری ، مجید ؛  تهران ناقوس ، اشاره   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان اسمبلی
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۵‌ب۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی بانک های اطلاعاتی در دلفی
هارمن ، اریک ؛  تهران تخت سلیمان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭۸۵۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با دلفی
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ج۵‌ب۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان ساده پاسکال ( مرجع کامل )شامل کاربرد وقفه ها در پاسکال ...
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ج۶۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ترفندهای [HTMLاچ .تی .ام .ال .]و طراحی وب
جمسا، کریس ؛  تهران خانه نشر هزاره   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ج۸ر۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی صفحات وب
سویینی ، سوزان ،۱۹۵۶- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌س۴‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
]JAVASCRIPT (FOR THE WORLD WIDE WEB)جاوااسکریپت فور د ورد واید وب ]
نگرینو، تام ؛  تهران ذوقی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲۳‌ن۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مصور ساخت جلوه های ویژه با[Adobe after effectsادوبی افتر افکتز]
هارلن ، رود ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۵۸‬,‭‍ه۲آ۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با c++ برنامه بنویسیم :حاوی ۲۲۰ برنامه اجرا شده c ...++
دیتل ، هاروی ام . ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳د۸۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع برنامه نویسان Visual Basic.Net )معرفی NET. و سرویس دهنده های وب )
دیتل ، هاروی ام .، ۱۹۴۵- ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹د۹۷۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل ART*Lantis 4.5
ذبیحی ، مرتضی ؛  مشهد امام رضا(ع )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭ذ۲/۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ویژوال [Swish 20/سوییش ۰]/ ۲
رنگین کمان ، حمیدرضا ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭ر۸۶ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها درC++
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۵ ‌س۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی سیستم های خبره :با فصولی درباره شبکه های عصبی مصنوعی ، تئوری مجموعه های فازی
غضنفری ، مهدی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌خ۲‌غ۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شهر الکترونیک
جلالی ، علی اکبر، ۱۳۳۳- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۳‬,‭‌ج۸‌ش۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های عصبی مصنوعی
شالکوف ، رابرت ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸۷‬,‭‌ش۲‌ش۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع شبکه
زاکر، کریگ ، ؛  تهران سینا تصویر، کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭ز۲ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [Parallel programingپارالل پروگرمنیگ ]
لستر، بروس ؛  تهران ناقوس : میرزایی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۴۲‬,‭‌ت۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های محلی کامپیوتری و کارگاه
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۷‬,‭‌ج۲‌ش۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9