کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وب‌ -- س‍ای‍ت‌ه‍ا -- طراح‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ه‍ا
س‍خ‍ت‌اف‍زار
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
طراح‍ی‌ و ت‍ول‍ی‍د ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‌ .ج‍ی‌ .آی‌( پ‍روت‍ک‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍ت‍ح‍رک‌س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ج‍اوااس‍ک‍ری‍پ‍ت‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- س‍ازم‍ان‌
 
پدیدآور:
دی‍ت‌،۱۹۴۱ - م‌
ت‍ام‍س‍ن‌، ک‍ارس‍ت‍ن‌،-۱۹۶۷
ک‍ورم‍ن‌، ت‍ام‍س‌
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
م‍ق‍ص‍ودی‌، ب‍ه‍زاد
اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
م‍اه‍ب‍از، آرش‌، ۱۳۵۰-
ف‍اری‍س‍ت‍ل‌، ج‍ف‌
گ‍رم‍خ‍وران‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ش‍ی‍ل‍د، ه‍رب‍رت‌،
ف‍ت‍ح‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۴۶-
وال‍ن‍ت‍ی‍ن‍و، ج‍ی‍م‍ز، م‌- ۱۹۴۵
پ‍ره‍ی‍زک‍اری‌، م‍س‍ع‍ود
س‍اه‍اک‍ی‍ان‌، ت‍ال‍ی‍ن‌
ف‍ی‍ن‍ک‍ل‍س‍ت‍ای‍ن‌، ال‍ن‌
ن‍ئ‍وپ‍ول‍ی‍ت‍ن‌، ری‍چ‍ارد
دات‍ی‌، ان‍درو، م‌- ۱۹۶۷
پ‍اول‌، ت‍ام‍س‌ ا.، ۱۹۶۸-
م‍رادق‍ل‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،- ۱۳۵۵
رض‍وان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ع‍اب‍د
خ‍ان‍ه‌ ن‍ش‍ر ه‍زاره‌
ات‍ح‍اد
ن‍ص‌
: پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍اروان‌ ح‍ل‍ه‌
س‍ی‍م‍ی‍ن‌دخ‍ت‌، ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
درخ‍ش‍ش‌
: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ASP. NETای .اس .پی .نت ]
داتی ، اندرو، م - ۱۹۶۷ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭د۲آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و طراحی پایگاه داده ها( مخصوص دانشجویان کاردانی و کارشناسی کامپیوتر)
ساهاکیان ، تالین ؛  اصفهان : جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲،۲‌س‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهارت اول :آموزش گام به گام (ICDLXP)]مفاهیم پایه ای فناوری اطلاعات (IT)] آی .تی ]= مطابق باآخرین استاندارد[ بین المللی کاربری کامپیوتر]
ماهباز، آرش ، ۱۳۵۰- ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌م۲۱۶‌م۹۱۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر الگوریتم ها
کورمن ، تامس ؛  مشهد درخشش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶‬,‭‌ف‍لا۱۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی بانک اطلاعاتی باVB.NET ]وی بی دات نت ]
تامسن ، کارستن ،-۱۹۶۷ ؛  تهران خانه نشر هزاره   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ت۱۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پیش به سوی جامعه اطلاعاتی
فتحیان ، محمد،۱۳۴۶- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭‌ف۲‌پ۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور پاسکال
رضوانی ، حسین ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۵۷۵د۳۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بهترین تکنیکهای جاوااسکریپت
مرادقلی ، حمیدرضا،- ۱۳۵۵ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲۳‌م۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان C++
شیلد، هربرت ، ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳،‌ش۸۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اسکریپت های پنهان Cgi در وب
پرهیزکاری ، مسعود ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۶۵‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گام به گام آشنایی با قطعات سخت افزار کامپیوتر و نحوه کار آنها از مبتدی تا پیشرفته
گرمخورانی ، محمدرضا ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۵‬,‭‌گ۴۳ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع طراحی و ساخت صفحات وب
پاول ، تامس ا.، ۱۹۶۸- ؛  تهران سیمین دخت ، کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌پ۲۴ر۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و معماری کامپیوتر( طراحی برای کارایی بهتر)
استالینگز، ویلیام ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‍ک۶۴۳‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دفاع از نرم افزارهای وب در مقابل هکرها
فاریستل ، جف ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‍ف‍لا۹‌ف۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های بانک اطلاعاتی
دیت ،۱۹۴۱ - م ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۹/‍س۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبانها و ماشینها
مقصودی ، بهزاد ؛  تهران : پوران پژوهش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۳۶‌ن۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی برترین تکنیک های Flash MX ]فلش ام .ایکس ]
فینکلستاین ، الن ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ف۹۴‌ک۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور مدارهای منطقی ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر، اولین و کامل ترین مرجع درس و کنکور مدار منطقی برای دوره های کاردانی ...
مقسمی ، حمیدرضا ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۴۸، ‌ب۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [MASTER CAMمسترکام ]
والنتینو، جیمز، م - ۱۹۴۵ ؛  تهران کاروان حله   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵/۶‬,‭و۲آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طراحی الگوریتم ها( با شبه کدهای C ++)
نئوپولیتن ، ریچارد ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ن۵ط۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9