کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
م‍ای‌اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌( .م‍ن‍اب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
روش‌ال‍م‍ان‌ه‍ای‌ م‍ح‍دود -- ن‍رم‌اف‍زار
روش‌ ال‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ح‍دود -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
داده‌ک‍اوی‌
ن‍رم‌اف‍زار -- ت‍ول‍ی‍د
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
وب‌ -- س‍ای‍ت‍ه‍ا -- طراح‍ی‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ت‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
ن‍رم‌اف‍زار دای‍رک‍ت‌ ای‍ک‍س‌
 
پدیدآور:
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
م‍ولان‍اپ‍ور، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۵۲-
س‍ی‍درض‍ی‌، ح‍س‍ن‌،- ۱۳۱۹
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
آق‍ازم‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د،- ۱۳۵۸
ک‍لارک‌، روت‌ ک‍ال‍وی‍ن‌، ۱۹۴۳-
ب‍ل‍وم‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۶۲-
م‍ن‍س‍ف‍ی‍ل‍د، ری‍چ‍ارد، ۱۹۴۵-
رض‍وان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۴-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۳-
ک‍دن‌ ه‍د، راج‍رز،
دروی‍ش‌، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۵۰-
پ‍ی‍ت‍رس‍ن‌، ری‍چ‍ارد،- ۱۹۴۹
ک‍ان‍ت‍اردزی‍ک‌، م‍ه‍م‍د
ع‍ادل‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د،- ۱۳۵۰
ل‍ون‍ا، ف‍ران‍ک‌
م‍ش‍رف‌، ح‍م‍ی‍د،۱۳۴۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
رض‍وان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ان‍دروز، ج‍ی‍ن‌،- ۱۹۴۶
پ‍ورم‍ع‍ص‍وم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۶۲-
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز: ن‍اق‍وس‌
زان‍ی‍س‌، ن‍اق‍وس‌
ن‍اق‍وس‌: زان‍ی‍س‌
ادب‍س‍ت‍ان‌: ج‍ه‍ان‌ ن‍و
ک‍ت‍اب‌ م‍رو، ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ن‍ص‌
: زان‍ی‍س‌، ن‍اق‍وس‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ا م‍ه‍دی‌(ع‍ج‌)
آری‍ا پ‍ژوه‌، ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
ن‍اق‍وس‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر پ‍ای‍ت‍خ‍ت‌: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ن‍ش‍رگ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی : کد درس ۱۳۱۹۱۱۱۳
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران ادبستان : جهان نو   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ج۲۳آ۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مای اس .کیو.ال آموزش گام به گام My SQL
جعفرنژادقمی ، عین الله ، ۱۳۴۳- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ج۵آ۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش نرم افزارABAQUS / CAE
پورمعصومی ، علی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران : زانیس ، ناقوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭ر۹‌پ۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز مسایل پیشرفته المان محدود با نرم افزارABAQUS
درویش ، رامین ، ۱۳۵۰- ؛  تهران انتشارات یا مهدی (عج )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭ر۹د۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور برنامه سازی [Cسی ]
رضوانی ، حسین ، ۱۳۵۴- ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۶د۳۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زبان ماشین و اسمبلی کاربرد آن در کامپیوترهای شخصی با بیش از ۳۲۰ مثال و تمرین ...
سیدرضی ، حسن ،- ۱۳۱۹ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌س۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور پایگاه داده ها شامل :تشریح کامل درس پایگاه داده ها طبق سرفصلهای وزارت علوم ...
مقسمی ، حمیدرضا ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۲‌م۶۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام جاوا ۲۰۰۷ در ۲۴ ساعت :ساده ترین روش فراگیری جاوا از ابتدا تا سطوح پیشرفته فقط در ۲۴ ساعت
کدن هد، راجرز، ؛  تهران نشرگستر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ک۳۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز جامع [ Delphi 2006 نگارش ۱۰]
مولاناپور، رامین ، ۱۳۵۲- ؛  تهران آریا پژوه ، نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌م۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [A+ ای ]برای مدیریت ، تعمیر و نگهداری کامپیوترهای شخصی
اندروز، جین ،- ۱۹۴۶ ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌ف‍لا۷۷ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه سیستم عامل
عادلی نیا، محمد،- ۱۳۵۰ ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ع۱۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Red Hat Linux ]رد هت لینوکس ( ]نگارش Fedora وEnterprise)
پیترسن ، ریچارد،- ۱۹۴۹ ؛  تهران کامپیوتر پایتخت : کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌پ۹۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زبان اسمبلی پیشرفته
بلوم ، ریچارد، ۱۹۶۲- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ساختمان داده
رضوانی ، حسین ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۵۷۵د۴۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
داده کاوی
کانتاردزیک ، مهمد ؛  تهران علوم رایانه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۸د۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و تئوری ها در آموزش الکترونیکی
کلارک ، روت کالوین ، ۱۹۴۳- ؛  [تهران ] دیباگران تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸/۵‬,‭‌ک۸‌م۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
UPRساده شده
مشرف ، حمید،۱۳۴۱ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران زانیس ، ناقوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌م۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
رازهایی در طراحی وب سایت :مقدمه ای بر مهندسی طراحی وب
آقازمانی ، علی محمد،- ۱۳۵۸ ؛  تهران کیان رایانه سبز: ناقوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭آ۷ر۲۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
Visval basic 2005 express edition ]ویژوال بیسیک ۲۰۰۵ اکسپرس ادیشن ]
منسفیلد، ریچارد، ۱۹۴۵- ؛  تهران ناقوس : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭و۹‌م۷۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر برنامه نویسی بازی های سه بعدی درDirect X
لونا، فرانک ؛  تهران کتاب مرو، شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ب۲،‌ل۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9