کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ه‍ا
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
داده‌ پ‍ردازی‌ -- پ‍ردازش‌ ت‍وزب‍ع‌ ش‍ده‌
ج‍وم‍لا( !ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍ی‍ن‍ی‌ت‍ب‌
ارت‍ب‍اطات‌ ب‍ی‌ س‍ی‍م‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
س‍ی‌ ش‍ارپ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ت‍ورب‍وپ‍اس‍ک‍ال‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍ان‍ن‌ب‍اوم‌، ان‍درو اس‌.، ۱۹۴۴-
اح‍م‍د،پ‍ه‍ل‍وان‌ ت‍ف‍ت‍ی‌
اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
ع‍م‍ادی‌، آرم‍ان‌، ۱۳۶۲-
س‍اج‍دی‌، ول‍ی‌
م‍ع‍ت‍م‍دی‌ف‍ر، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۱-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
گ‍ی‍ر، ج‍ی‍م‍ز ت‍ی‌.، ۱۹۵۹ - م‌
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌ ام‌.، ۱۹۴۵-
ع‍ل‍م‌ب‍ی‍گ‍ی‌، وح‍ی‍د، ۱۳۶۵-
رض‍ائ‍ی‌، ف‍ری‍دون‌، ۱۳۵۲-
ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌
اح‍م‍دی‍ان‌ن‍ژاد، داوود، ۱۳۵۶-
ت‍وم‍اس‌، ت‍ام‍س‌ ام‌
ت‍وم‍اس‌ اچ‌ . ک‍ورم‍ن‌
ح‍س‍ی‍ن‌زاده‌، زه‍ره‌، ۱۳۵۹-
آی‍ت‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۵۵-
رح‍م‍ان‍ی‌م‍ن‍ش‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ص‍ی‍ری‌، رس‍ول‌، ۱۳۵۵-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ن‍وپ‍ردازان‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، زان‍ی‍س‌
ع‍اب‍د، م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
ن‍م‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ل‍ک‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
دان‍ش‌پ‍رور
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، م‍ان‍ل‍ی‌
ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، زان‍ی‍س‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ن‍ش‍رگ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
انتقال داده ها و شبکه های کامپیوتری
استالینگز، ویلیام ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
امنیت شبکه ، گام اول
توماس ، تامس ام ؛  تهران bتلفن ناشر , :66494170نمابر ناشر , ;66967013آدرس ناشر :12فروردین -بهشت آیین پ 6 پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ت۸۷‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های بی سیم :گام اول
گیر، جیمز تی .، ۱۹۵۹ - م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۹۴۱۷۰,نمابر ناشر ; ۶۶۹۶۷۰۱۳,آدرس ناشر :انقلاب ، ۱۲ فروردین ، بهشت آئین ، شماره ۶ پندار پارس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۳/۲‬,‭‌گ۹‌ش۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش نکات کلیدی شبکه در ۲۴ ساعت
رضائی ، فریدون ، ۱۳۵۲- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭ر۵۷آ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام MINITAB :
نصیری ، رسول ، ۱۳۵۵- ؛  تهران نشرگستر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۴‬,‭‌ن۶آ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مایکروسافت آفیس پروجکت ۲۰۰۷
احمدیان نژاد، داوود، ۱۳۵۶- ؛  تهران عابد، مهرگان قلم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴،‌ف‍لا۳۲۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول برنامه نویسی برای موبایل
آیت ، مجید، ۱۳۵۵- ؛  تهران ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶۵۷۰‬,‭‌ت۸،آ۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان C ++
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س ۹‌ج۴۵۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
توربو پاسکال
کافمن ، الیوت ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ک۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال ( مدارهای منطقی )موریس مانو
علم بیگی ، وحید، ۱۳۶۵- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵,نمابر ناشر ; ۶۶۴۰۶۸۳۴,آدرس ناشر :خ انقلاب خ ۱۲ فروردین کوچه نوروز پلاک ۲۷ طبقه سوم خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک
ساجدی ، ولی ؛  تهران انتشارات پلک   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۳‬,‭‌ب۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با JAVA برنامه بنویسیم
دیتل ، هاروی ام .، ۱۹۴۵- ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲،د۸۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر الگوریتم ها
توماس اچ . کورمن ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶‬,‭‌م۶۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های توزیع شده
تانن باوم ، اندرو اس .، ۱۹۴۴- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66952627آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - خ فخر رازی - خ نظری - پلاک 137/1 دانش پرور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۳۶،‌ت۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
چگونه به زبان جاوا برنامه بنویسیم
دیتل ، هاروی ام .، ۱۹۴۵- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲،د۸۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روش پیاده سازی استاندارد امنیت اطلاعات (ISO 27001) در ادارات و سازمانها(ISMS)
معتمدی فر، مرتضی ، ۱۳۵۱- ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۸/۵‬,‭‌م۵۷۴ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سرویس های ارتباطی و امنیت در شبکه Linux
حسین زاده ، زهره ، ۱۳۵۹- ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌ح۵۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
چگونگی ساخت یک سایت با استفاده ازJoomla ! CMS
عمادی ، آرمان ، ۱۳۶۲- ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۳‬,‭‌ع ۸‌چ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر شبیه سازهای شبکه
رحمانی منش ، محمد ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۲‬,‭ر۳‌م۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل C 2008 شارپ
احمد،پهلوان تفتی ؛  مشهد نما   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹،‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9