کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
س‍رور اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادوب‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ن‍رم‌اف‍زار پ‍اورم‍ی‍ل‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ب‍ه‌گ‍زی‍ن‍ی‌ ری‍اض‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
 
پدیدآور:
ه‍ات‍ک‌، م‍ای‍ک‌
ف‍ت‍اح‍ی‌، پ‍روی‍ز
م‍اه‍ان‌
ال‍ب‍رزی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۰-
ت‍ن‍ن‍ب‍اوم‌، ان‍درو اس‌.، ۱۹۴۴-
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا، ۱۳۵۷-
رس‍ت‍م‍ی‌ق‍راگ‍زل‍و، ب‍اب‍ک‌
س‍ی‍ن‍گ‌، وای‌ .ک‍ران‍ی‌
ه‍ی‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ه‍ارت‌، ۱۹۲۰-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۹-
م‍وس‍وی‌ طی‍ب‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۵۹-
ک‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۶۲-
ب‍راون‌، چ‍ارل‍ز
رای‍ن‍ر، رک‍س‌ ک‍ل‍ی‌
اس‍ک‍ودی‍س‌، اد
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ دس‍ت‍ج‍ردی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۲-
دی‍وس‍ان‌، راب‍ی‍ن‌
ه‍اگ‍ان‌، م‍ارت‍ی‍ن‌ ت‍ی‌
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، ال‍ی‍اس‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
ع‍اب‍د
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
آرت‍اب‍اب‍ا، ن‍وآوران‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ارس‍ه‌
آف‍رن‍گ‌
ن‍ص‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌، ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌، م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
س‍ه‍ادان‍ش‌
م‍ه‍ر س‍ب‍ح‍ان‌
آی‍لار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مهندسی عمران
رستمی قراگزلو، بابک ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۵۲۲ز۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام SQL Server 2008
هاتک ، مایک ؛  تهران bتلفن ناشر :22095169 دیباگران تهران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۴۵۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام هک و ضد هک
اسکودیس ، اد ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ف‍لا۸آ۱۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام ASP.NET ) برنامه تویسی باC . NeT)
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹- ؛  بابل bتلفن ناشر : ۳۲۶۰۷۷۲-۰۱۱۱,نمابر ناشر ; ۳۲۲۰۶۶۷-۰۱۱۱,آدرس ناشر :بابل : خیابان مدرس ، جنب تأمین اجتماعی ، مجتمع تجاری نیما، واحد۵۴ علوم رایانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ص۷،‌ج۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتم ژننتیک درMATLAB
کیا، مصطفی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵,نمابر ناشر ; ۶۶۴۰۶۸۳۴,آدرس ناشر :خ انقلاب خ ۱۲ فروردین کوچه نوروز پلاک ۲۷ طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۵‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش SQL Server 2008
دیوسان ، رابین ؛  تهران نقش سیمرغ ، برگ زیتون ، مهرگان قلم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۴د۸۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام برنامه نویسی به زبان جاوا
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹- ؛  بابل bتلفن ناشر : ۳۲۶۰۷۷۲-۰۱۱۱,نمابر ناشر ; ۳۲۲۰۶۶۷-۰۱۱۱,آدرس ناشر :بابل : خیابان مدرس ، جنب تأمین اجتماعی ، مجتمع تجاری نیما، واحد۵۴ علوم رایانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ج۲،آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان MATLAB
سینگ ، وای .کرانی ؛  بابل bتلفن ناشر : ۳۲۶۰۷۷۲-۰۱۱۱,نمابر ناشر ; ۳۲۲۰۶۶۷-۰۱۱۱,آدرس ناشر :بابل : خیابان مدرس ، جنب تأمین اجتماعی ، مجتمع تجاری نیما، واحد۵۴ علوم رایانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌س۹۴‌ب۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مهندسی مدار
هیت ، ویلیام هارت ، ۱۹۲۰- ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۹‌ت۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری فتوشاپ CS4
سلیمانی ، روح الله ، ۱۳۵۹- ؛  تهران نقش سیمرغ ، برگ زیتون ، مهرگان قلم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌س۸۵۰آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول سیستم های کامپیوتری
تننباوم ، اندرو اس .، ۱۹۴۴- ؛  تهران آرتابابا، نوآوران دانشگاه پارسه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶‬,‭‌ت۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتم ژنتیک
البرزی ، محمود، ۱۳۲۰- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۵‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل English for computer science بانضمام واژه نامه
براون ، چارلز ؛  تهران آیلار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ک۲،‌ب۴۲۲۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کارایی سیستم های اطلاعاتی در تغییر تجارت و پشتیبانی از آن
راینر، رکس کلی ؛  تهران bتلفن ناشر , :88984695-8نمابر ناشر , ;88984694آدرس ناشر :خ انقلاب - خ 16 آذر - خ نصرت - پ 3 شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۸/۵‬,‭ر۲۷‌ک۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل
موسوی طیبی ، روح الله ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۹۲۷۰۴۰ پوران پژوهش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۹۴‌م۸۲۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر شامل :شرح - نکته - تست
ماهان ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۱۰۰۱۱۳-۸۸۱۰۰۱۱۴,آدرس ناشر :خ ولیعصر بعد از تقاطع مطهری روبری قنادی هتل تهران پ 864 مهر سبحان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۱۶۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
۱۱پروژه باAVR
حسینی دستجردی ، مهدی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66569912نمابر ناشر , ;66569937آدرس ناشر :تهران ، خیابان آزادی ، کوچه وزیری ، شماره 19 آفرنگ   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹،‌ح۵۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طراحی شبکه های عصبی
هاگان ، مارتین تی ؛  تهران bتلفن ناشر , :66411715نمابر ناشر , ;66416446آدرس ناشر :خ انقلاب - خ 12 فروردین - کوچه نوروز - پلاک - 27 طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز، الیاس ، انتشارات خلیج فارس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸۷‬,‭‍ه۹‌ش۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتم های فراابتکاری
فتاحی ، پرویز ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۵‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش پیشرفته ساخت و تولید در پاور میل 8، به همراه آموزش طراحی مکانیکی درpower shape
جمشیدی ، نیما، ۱۳۵۷- ؛  تهران bتلفن ناشر :66513321 عابد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۲۳۰‬,‭‌ج۸آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9