کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ن‍ظام‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ات‍ب‍ز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ) --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ه‍وی‍ت‌ زی‍س‍ت‌س‍ن‍ج‍ی‌
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌
ال‌ .آی‌ .ان‌ .ک‍ی‍و م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ت‍ری‌ دی‌ اس‌ .م‍ک‍س‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
زب‍ان‌ه‍ای‌ ص‍وری‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ل‍ی‍ن‍ز، پ‍ی‍ت‍ر
م‍ولان‍اپ‍ور، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۵۰-
ه‍اش‍م‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
لاودن‌، ک‍ن‍ت‌،
ع‍ب‍اس‌ن‍ژاد ورزی‌، رم‍ض‍ان‌، ۱۳۴۸-
م‍ولان‍اپ‍ور، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۵۲-
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ح‍س‍ن‌
ن‍ج‍وم‍ی‌، ف‍رش‍اد، ۱۳۴۲-
ن‍ظام‌آب‍ادی‌پ‍ور، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۵-
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
ش‍ه‍ن‍از ام‍ی‍ن‌،ف‍رن‍از ری‍اح‍ی‌
ص‍دی‍ق‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۴-
گ‍رگ‍وری‌، پ‍ی‍ت‍ر
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۵۹-
ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌پ‍ور، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۶۲-
ج‍ع‍ف‍ری‌، ه‍ادی‌، ۱۳۶۳-
ه‍ادی‍ان‌ ام‍رئ‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ده‍س‍ت‍ان‍ی‌، داری‍وش‌، ۱۳۶۴-
 
ناشر:
ب‍ه‌آوران‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
آی‍لار، آت‍ی‌ن‍گ‍ار
ن‍اق‍وس‌، ال‍ی‍اس‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، زان‍ی‍س‌
ات‍ح‍اد، آت‍ی‌ ن‍گ‍ر
ن‍وآور
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ج‍ه‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ( ک‍رم‍ان‌ )
م‍رن‍دی‍ز
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، : ن‍اق‍وس‌، خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، ال‍ی‍اس‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
ادب‍س‍ت‍ان‌
ن‍اق‍وس‌
ف‍ن‍اوری‌ ن‍وی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آسان آموز تمرینی DS MAX 20103
سلیمانی ، روح الله ، ۱۳۵۹- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66411715نمابر ناشر , ;66411715آدرس ناشر :خ انقلاب - خ 12 فروردین - کوچه نوروز - پلاک 27 خدمات نشر کیان رایانه سبز، : ناقوس ، خلیج فارس ، الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌س۸آ۴۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه پایگاه داده ها (کد درس :۱۳۱۹۱۱۳۰۶)
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲،‌ج۱۸۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها درC++
علیزاده ، حسن ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ع۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش موبایل برای همه
صدیقی ، مهدی ، ۱۳۶۴- ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶۵۷۰‬,‭‌ت۸،‌ص۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عملی و کاربردی امنیت Cisco CCNA Security 640-553
حسینقلی پور، مسعود، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵,نمابر ناشر ; ۶۶۴۱۱۷۱۵,آدرس ناشر :خ انقلاب - خ ۱۲ فروردین - کوچه نوروز - پلاک ۲۷ - طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ح۵آ۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
امنیت اطلاعات
مولاناپور، رامین ، ۱۳۵۰- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌م۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی الکترونیکی
مولاناپور، رامین ، ۱۳۵۰- ؛  تهران اتحاد، آتی نگر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۲۶۵‬,‭‌م۸‌ب۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تجارت الکترونیکی
مولاناپور، رامین ، ۱۳۵۲- ؛  تهران آیلار، آتی نگار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‌م۸‌ت۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل تحلیل مهندسی مدار( ۱ )هیت -کمرلی -دوربن
هادیان امرئی ، محمدرضا ؛  تهران bتلفن ناشر :۰۹۱۲۵۴۵۵۰۰۸ به آوران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۹‌ت۳۲۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام LINQ با C) مرجع کامل )
عباس نژاد ورزی ، رمضان ، ۱۳۴۸- ؛  بابل bتلفن ناشر , :01112256687نمابر ناشر , ;01112256687آدرس ناشر :بابل - خیابان نواب - کاظم بیگی - انتشارات فناوری نوین فناوری نوین   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۷۳،‌ع۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتم وراثتی مفاهیم پایه و مباحث پیشرفته
نظام آبادی پور، حسین ، ۱۳۵۵- ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر ( کرمان )   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۵‬,‭‌ن۶‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی کسب درآمد از اینترنت در ۹۰ روز
دهستانی ، داریوش ، ۱۳۶۴- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خیابان کارگرجنوبی - خیابان روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭د۹ر۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی سیستم عامل لینوکس Ubuntu 10.4
جعفری ، هادی ، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خیابان کارگرجنوبی - خیابان روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 ناقوس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌ج۷۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های تشخیص هویت انسان
گرگوری ، پیتر ؛  تهران ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۲‬,‭‌ت۵‌گ۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها(تشریح مسایل )
لینز، پیتر ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ل۹‌م۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل پیشرفته ( کتاب تمرین و آزمون بر اساس مباحث کتاب آموزشی کد۶۱۰)
شهناز امین ،فرناز ریاحی ؛  تهران bتلفن ناشر :22095169 دیباگران تهران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌س۹۱۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل مقدماتی ( کتاب تمرین و آزمون بر اساس مباحث کتاب آموزشی کد۴/۶۱۰)
شهناز امین ،فرناز ریاحی ؛  تهران bتلفن ناشر :22095169 دیباگران تهران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌س۷۸۳۰۹۵۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل سیستم عامل :شرح درس ، نکات کلیدی همراه با حل تشریحی سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
هاشمی نژاد، محمدحسین ؛  تهران bتلفن ناشر , :66901792نمابر ناشر , ;66568660آدرس ناشر :تهران - خ کارگرشمالی - خ نصرت پ 67 مرکز نشر جهش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۹۴‌ه۱۵۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های اطلاعاتی مدیریت
لاودن ، کنت ، ؛  تهران bتلفن ناشر , :44737560-021نمابر ناشر , ;44737562-021آدرس ناشر :تهران - دهکدهالمپیک - تقاطعهمتغرب -دانشگاه علامهطباطبایی دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ل۲‌س۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی نرم افزاری محاسباتی ETABS & SAFE
نجومی ، فرشاد، ۱۳۴۲- ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌ن۳آ۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9