کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
آب‍اک‍وس‌
ب‍رق‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا -- ح‍ف‍اظت‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
م‍ن‍طق‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
دره‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ن‍رم‌اف‍زار ف‍ل‍وئ‍ن‍ت‌
 
پدیدآور:
ج‍ان‍س‍ون‌، اس‍پ‍ن‍س‍ر، ۱۹۳۸ - م‌
آق‍ای‍ان‌، رض‍ا
ج‍ب‍اری‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۱-
خ‍وان‍س‍اری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۰- ۱۳۸۹
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۶۵-
س‍روش‌ن‍ی‍ا، س‍ه‍ی‍ل‌
ف‍ن‍ائ‍ی‌، ن‍ادر، ۱۳۵۶-
ق‍رب‍ان‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۵۳-
اس‍ت‍وار، آی‍دی‍ن‌، ۱۳۶۲-
ح‍ج‍ت‍ی‌، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر
داس‍ت‍ان‌پ‍ور، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۵۸-
س‍الاری‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۵۱-
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رب‌
ف‍رازم‍ن‍د، ج‍واد
ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ل‍وک‍لائ‍ی‌، رم‍ض‍ان‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۶۱-
خ‍داک‍رم‍ی‌، ب‍ه‍زاد، ۱۳۵۴-
ف‍ی‍اض‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۶۱-
ی‍وس‍ف‍ی‌،ه‍ادی‌، ۱۳۵۴-
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
دی‍دار
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
آوی‍ن‌
ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌
ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌، ج‍وی‍ب‍ار
آزاده‌
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
پ‍ی‍ام‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌ ک‍ش‍ور
طراح‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ری‌ ع‍م‍ران‌ ق‍ل‍م‌ داور
خ‍م‍س‍ه‌ال‍ن‍ج‍ب‍اء (ع‌)
ان‍دی‍ش‍ه‌س‍را
م‍ه‍ر س‍ب‍ح‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک مهندسی : استاتیک
مریام ، جیمز لیثرب ؛  تهران صفار، اشراقی ، جویبار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک
جباری ، محسن ، ۱۳۵۱- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۲۷۰۴۰-۶۶۹۰۶۷۱۱،آدرس ناشر :تهران - م انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه مهدیزاده - پ ۷ پوران پژوهش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌ج۲د۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS
سروش نیا، سهیل ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۹۱۲۳۴۰۸۰۱۳،آدرس ناشر :تهران -خ امام خمینی -نرسیده به خ ولی عصر- ک زند نژاد نگارنده دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭ر۹‌س۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ارتعاشات :مجموعه مکانیک
جعفری تلوکلائی ، رمضانعلی ، ۱۳۶۱- ؛  تهران bتلفن ناشر : -۸۸۱۰۰۱۱۳-۴- ،آدرس ناشر :تهران ، خ ولیعصر، روبروی قنادی هتل بزرگ تهران جنب بانک ملی پ . 2050ط ۴ مهر سبحان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ج۶۷‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری مجموعه مهندسی صنایع : همراه با سوالات و پاسخ کنکور۹۰
فیاض ، سعید، ۱۳۶۱- ؛  تهران bتلفن ناشر :-۸۸۱۰۰۱۱۳-۴- ،آدرس ناشر :تهران ، خ ولیعصر، روبروی قنادی هتل بزرگ تهران جنب بانک ملی پ . 2050ط ۴ مهر سبحان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭ط۸۶آ۸۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از کتاب آداب تعلیم و تعلم در اسلام نگارش دکتر حجتی
حجتی ، سید محمد باقر ؛  سبزوارbتلفن ناشر : ۰۹۱۵۵۷۱۵۲۰،آدرس ناشر :سبزوار،چهار راه بیهق روبروی امامزاده یحیی (ع ) نشر خمسه النجباء خمسه النجباء (ع )   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۴/۴‬,‭‌ش۹‌م۸۰۴۲۱۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سازه های فولادی
فنائی ، نادر، ۱۳۵۶- ؛  تهران سیمای دانش ، موسسه انتشارات سری عمران قلم داور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف۹‌س۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
در و پنجره پروفیل آهنی
فرازمند، جواد ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۵۶۹۹۰۸،آدرس ناشر :خیابان آزادی - نبش خیابان خوش جنوبی - پلاک ۱۱۰۰ - سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۳۵۰‬,‭‌ف۴د۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی حرفه ای نرم افزار فلوئنت FLUENT: برای رشته های مهندسی مکانیک ، مهندسی شیمی ، هوافضا...
سالاری ، محمود، ۱۳۵۱- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۰۰۶۴۸۷-۷۷۷۰۲۶۹۴،آدرس ناشر :خ انقللاب - خ فخر رازی - کوچه فاتحی داریان - پلاک ۶ - واحد ۲ اندیشه سرا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ف۸،‌س۱۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدار منطقی
یوسفی ،هادی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۲۷۰۴۰-۶۶۹۰۶۷۱۱،آدرس ناشر :تهران - م انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه مهدیزاده - پ ۷ پوران پژوهش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۸۷۷‌م۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رسم فنی عمومی راهنمای جامع رشته های مهندسی با تمرینات و مثالهای کاربردی
قربانی ، احمد، ۱۳۵۳- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۷۹۹۹/۶۶۹۵۳۶۲۶،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - بین خیابان دوازده فروردین و خیابان فخر رازی - پاساژ فروزنده - طبقه دوم - واحد۵۰۶ طراح   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌ق۴۳ر۵‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حفاظت و اتوماسیون شبکه قدرت
رشت bتلفن ناشر : ۵۵۵۲۷۹۵۱ ۰۱۳ ،آدرس ناشر :رشت - فلکه رازی - بلوار شهید بهشتی - جنب بانک ملی پیام فرهنگ   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭ر۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قله ها و دره ها
جانسون ، اسپنسر، ۱۹۳۸ - م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۰۰۷۰۸۳- ۸۸۰۱۳۶۰۰ ،آدرس ناشر :انتهای خیابان شیخ بهایی جنوبی - بلوار آزادگان - خیابان بیست و یکم غربی - پلاک 33 ،نام قبلی ناشر :پیک آوین آوین   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌ج۲‌ق۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل کارشناسی ارشد
آقایان ، رضا ؛  تهران bتلفن ناشر :-۶۶۹۰۵۴۹۹- ۶۶۹۴۶۹۶۲-۵ ،آدرس ناشر :تهران -م انقلاب -اول جمالزاده شمالی -پ ۱۵۳ مدرسان شریف   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭آ۷‌م۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بانک جامع سوالات مهندسی مکانیک آزاد
حسینی ، روح الله ، ۱۳۶۵- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۵۷۵۳،آدرس ناشر :تهران ، خ .انقلاب ، مقابل دانشگاه تهران ، جنب بانک ملت ، پ ۱۲۰۲ آزاده   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ح۵۴۴۶‌ب۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
منطق صوری
خوانساری ، محمد، ۱۳۰۰- ۱۳۸۹ ؛  تهران bتلفن ناشر , :66961622-66961641نمابر ناشر , ;66414478آدرس ناشر :خ استاد مطهری ، خ سلیمان خاطر، کوچه اسلامی ، پلاک 29، طبقه 2 دیدار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BC‬,‭۵۰‬,‭‌خ۹‌م۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد انتقال حرارت ویژه رشته های مهندسی مکانیک :...مولف بهزاد خداکرمی
خداکرمی ، بهزاد، ۱۳۵۴- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۵۷۵۳،آدرس ناشر :تهران ، خ .انقلاب ، مقابل دانشگاه تهران ، جنب بانک ملت ، پ ۱۲۰۲ آزاده   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌خ۳۵‌ک۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آزمون عمومی دکتری
استوار، آیدین ، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۵۷۵۳،آدرس ناشر :تهران ، خ .انقلاب ، مقابل دانشگاه تهران ، جنب بانک ملت ، پ ۱۲۰۲ آزاده   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۴۴۴۷۲۶‌ف‍لا۵۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طراحی اجزاء :ویژه رشته مهندسی مکانیک
حسینی ، روح الله ، ۱۳۶۵- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۵۷۵۳،آدرس ناشر :تهران ، خ .انقلاب ، مقابل دانشگاه تهران ، جنب بانک ملت ، پ ۱۲۰۲ آزاده   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۵۸‬,‭‌ح۵ط۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کاربردی Simulink در نرم افزارMATLAB
داستان پور، علی اکبر، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵-۶۶۴۱۶۴۴۶،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . ۱۲ فروردین - کوچه نوروز- پ ۲۷ - ط ۳ خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ش۲،د۲۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9