کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا :اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ف‍ورگ‍ی‌ ن‍ژاد
اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا :س‍ی‍ده‍ادی‌ م‍وس‍وی‌
اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا :ح‍س‍ی‍ن‌ م‍رادی‌
اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا :ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اردان‌ م‍ق‍دم‌
اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا :ن‍ج‍م‍ه‌ م‍ن‍ص‍وری‌
اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا :م‍ح‍م‍د ک‍اظم‍ی‌
اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا :ص‍ف‍اری‍ان‌
اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا :س‍ی‍ده‍ادی‌ م‍وس‍وی‌
ش‍اه‍رخ‌ ش‍ری‍ف‍ی‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‍ی‌
اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا :س‍ان‍از گ‍ل‍دان‍ی‌
اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا :م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ اق‍ب‍ال‍ی‌
اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا :وح‍ی‍ده‌ ب‍اب‍ائ‍ی‍ان‌
اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا :م‍ح‍م‍درض‍ا ک‍اظم‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ری‍م‌ ف‍ن‍ودی‌؛ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌
ن‍ی‍م‍ا ث‍م‍ی‍ن‍ی‌ م‍ق‍دم‌؛ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌
ف‍ی‍اض‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ف‍اطم‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ان‌؛ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
ام‍ی‍ر ح‍م‍زه‌ئ‍ی‌؛ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌
غ‍لام‍رض‍ا ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌؛ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ص‍ب‍اح‌ ش‍ج‍اع‍ی‌ن‍ی‍ا؛ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
ف‍رزان‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌زاده‌؛ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
ح‍م‍ی‍د ام‍ان‍ی‌؛ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
ح‍س‍ام‌ م‍ی‍رش‍ک‍اری‌؛ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌
م‍ع‍ی‍ن‌ ف‍رخ‌ ن‍ی‍ا؛ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
س‍ی‍دم‍ح‍م‍د ن‍ص‍رال‍ل‍ه‍ی‌؛ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌
م‍ه‍رن‍از ن‍خ‍ع‍ی‌؛ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
ش‍اه‍رخ‌ ش‍ری‍ف‍ی‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‍ی‌ - ص‍ن‍ای‍ع‌
ع‍ل‍ی‍رض‍ا اع‍ت‍م‍اد؛ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
س‍ع‍ی‍ده‌ ام‍ی‍ن‍ی‌ م‍ق‍دم‌؛ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌
ع‍ارف‍ه‌ ع‍م‍ران‍ی‌؛ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌
ح‍ام‍د اص‍ف‍ی‍ای‍ی‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
ح‍س‍ن‍ی‍ه‌ ت‍وزن‍ده‌ ج‍ان‍ی‌؛ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
ح‍م‍ی‍د م‍داح‍ی‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
احداث کارخانه گچ طبی ( آلفا)
شاهرخ شریفی بجستانی - صنایع ؛  ۱۳۹۳/۰۱/۳۱
شماره راهنما: ل‌۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
شبیه سازی فرایند فورج و مقایسه آن با نتایج عملی
فیاض جهانی - مهندسی مکانیک ؛  ۱۳۹۳
شماره راهنما: ل‌۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تاخیرات پروژه های عمرانی با رویکرد دینامیک سیستم ها
حامد اصفیایی - مهندسی صنایع ؛  ۱۳۹۳
شماره راهنما: ل‌۱۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
تبلیغات با استفاده از فناوریهای نوین
حمید مداحی - مهندسی فناوری اطلاعات ؛  ۱۳۹۳
شماره راهنما: ل‌۲۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
الگوریتم های زمان بندی در محیط گرید داده
غلامرضا یعقوبی ؛ مهندسی کامپیوتر ؛  ۱۳۹۳
شماره راهنما: ل‌۵۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
Enterprise Project Management
امیر حمزه ئی ؛ مهندسی فناوری اطلاعات ؛  ۱۳۹۳
شماره راهنما: ل‌۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
حل مساله VRP توسط الگوریتم مورچه
فرزانه حسین زاده ؛ مهندسی صنایع ؛  ۱۳۹۳
شماره راهنما: ل‌۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی ایران (شهرستان بیرجند)
فاطمه علیان ؛ مهندسی صنایع ؛  ۱۳۹۳
شماره راهنما: ل‌۵۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
بررسی ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان ثبت احوال خراسان جنوبی
صباح شجاعی نیا؛ مهندسی صنایع ؛  ۱۳۹۳
شماره راهنما: ل‌۵۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
NOSQL-MongoDB
نیما ثمینی مقدم ؛ مهندسی فناوری اطلاعات ؛  ۱۳۹۳
شماره راهنما: ل‌۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
پایگاه داده NOSQL-H Base
حسام میرشکاری ؛ مهندسی فناوری اطلاعات ؛  ۱۳۹۳
شماره راهنما: ل‌۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
پایگاه داده Cassandra:NOSQL
عارفه عمرانی ؛ مهندسی فناوری اطلاعات ؛  ۱۳۹۳
شماره راهنما: ل‌۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
مدل چندهدفه برای جای دهی ایستگاههای آتش نشانی
حمید امانی ؛ مهندسی صنایع ؛  ۱۳۹۳
شماره راهنما: ل‌۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
سازه های بتن آرمه - سازه های فولادی
سعیده امینی مقدم ؛ مهندسی عمران ؛  ۱۳۹۳
شماره راهنما: ل‌۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی انبار داده OLAP و بارگذاری داده های سازمانی بر روی آن
سیدمحمد نصراللهی ؛ مهندسی فناوری اطلاعات ؛  ۱۳۹۳
شماره راهنما: ل‌۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
حمل و نقل ( مقاله )
مهرناز نخعی ؛ مهندسی صنایع ؛  ۱۳۹۳
شماره راهنما: ل‌۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
تغییر فرآیند کسب و کار( PBCمطالعه روش ها، تکنیک ها و ابزار)
معین فرخ نیا؛ مهندسی صنایع ؛  ۱۳۹۳
شماره راهنما: ل‌۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
فرایند مهندسی معکوس
علیرضا اعتماد؛ مهندسی مکانیک ؛  ۱۳۹۳
شماره راهنما: ل‌۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
بایو انفورماتیک
مریم فنودی ؛ مهندسی فناوری اطلاعات ؛  ۱۳۹۳
شماره راهنما: ل‌۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
کاربرد Healthcare در حوزه ی مهندسی صنایع
حسنیه توزنده جانی ؛ مهندسی صنایع ؛  ۱۳۹۳
شماره راهنما: ل‌۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9