کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍ری‍ن‍ه‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‌
ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‌
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ف‍ی‍زی‍ک‌
پ‍ی‍ت‍ون‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ج‍رم‌( ف‍ی‍زی‍ک‌ ) --ان‍ت‍ق‍ال‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ان‍س‍ی‍س‌( س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
خ‍ان‍واده‌ه‍ا
ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
م‍ت‍ل‍ب‌
دی‍واره‍ای‌ ب‍رش‍ی‌
م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر ا .آر .ام‌
م‍اش‍ی‍ن‌ه‍ای‌ خ‍ودک‍ار س‍ل‍ول‍ی‌ ک‍وان‍ت‍وم‍ی‌*notamotua ralullec mutnauQ
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ -- ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ اب‍ری‌
ن‍رم‌اف‍زار پ‍اورم‍ی‍ل‌
ح‍ف‍ره‌زای‍ی‌noitativaC
 
پدیدآور:
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د
ف‍اطم‍ی‌، ش‍ه‍ره‌
ح‍اج‍ی‌ زاده‌ اق‍دم‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ب‍ه‍م‍ن‍ی‍ار، ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍رخ‍ی‌، ن‍وی‍د
رض‍ای‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۶۱-
ب‍وس‍ک‍ت‍ی‌، آل‍ب‍رت‍و
زرگ‍ری‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌،
ب‍اق‍ری‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۶۳-
ع‍اب‍دی‌ ن‍ی‍ک‌، ف‍ره‍اد
ک‍اظم‍ی‌، ک‍اظم‌، ۱۳۴۷-
ح‍اج‍ی‌ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌، ن‍ی‍م‍ا
م‍رادی‌، ب‍ه‍زاد، ۱۳۶۴-
ق‍رب‍ان‍ی‌، اح‍م‍د
ی‍وس‍ف‍ی‌ راد، م‍ص‍طف‍ی‌
گ‍ودرزی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،
ق‍دی‍م‍ی‌، ف‍ری‍دون‌
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
آت‍ی‌ن‍گ‍ر، وی‍ن‍ا
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اراک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ی‍زد
ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ف‍ره‍م‍ن‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ک‍ی‍ان‌
س‍ن‍ا
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اراک‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‌ ب‍ن‍ی‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
دیوارهای برشی فولادی : طراحی به روش ضرایب بار و مقاومت
عابدی نیک ، فرهاد ؛  تهران نشر دانشگاهی فرهمند   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۲۴۷‬,‭‌ع۲د۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی عمومی برای مهندسین ( همراه فایل الکترونیک )
قدیمی ، فریدون ؛  اراک bتلفن ناشر : ۰۸۶-۳۳۴۰۰۲۲۲،آدرس ناشر :اراک -خیابان دانشگاه دانشگاه صنعتی اراک انتشارات دانشگاه دانشگاه صنعتی اراک   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭‌ق۴ز۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل آماری داده های اکتشافی ژئوشیمیائی :با کارکرد در محیطSTATISTICA
قدیمی ، فریدون ؛  اراک bتلفن ناشر : ۰۸۶-۳۳۶۷۸۲۰۱۰،آدرس ناشر :اراک -خیابان دانشگاه دانشگاه صنعتی اراک انتشارات دانشگاه دانشگاه صنعتی اراک ، انتشارات   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۷۰‬,‭‌ق۴‌ت۳‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کاویتاسیون و دینامیک حباب در علوم مهندسی و پزشکی
حاجی زاده اقدم ، ابوالفضل ؛  اراک bتلفن ناشر : ۰۸۶-۳۳۶۷۸۲۰۱۰،آدرس ناشر :اراک -خیابان دانشگاه دانشگاه صنعتی اراک انتشارات دانشگاه دانشگاه صنعتی اراک ، انتشارات   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷/۵‬,‭‌ح۷‌ح۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دانش خانواده و جمعیت
قم bتلفن ناشر : ۰۹۱۹۱۶۰۶۲۳۲،آدرس ناشر :قم ، خیابان شهدا، کوچه ۳۲ ، پلاک ۳ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭د۱۵۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه تحلیل سیگنال ها و سیستم ها
حاجی عبدالرحیم ، نیما ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۲۷۰۴۰-۶۶۹۰۶۷۱۱،آدرس ناشر :تهران - م انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه مهدیزاده - پ ۷ پوران پژوهش   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭‌ح۱۸‌ت۳‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدل سازی و شبیه سازی رایانش ابری
فرخی ، نوید ؛  بابل bتلفن ناشر : ۳۲۳۶۰۷۷۲،آدرس ناشر :بابل ، خیابان شریعتی ، مجتمع میلاد، واحد۱۶ دانش بنیان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵۸۵‬,‭‌م۳‌ف۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدل سازی محاسباتی مهندسی باMATLAB
فاطمی ، شهره ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵-۶۶۴۱۶۴۴۶،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . ۱۲ فروردین - کوچه نوروز- پ ۲۷ - ط ۳ انتشارات دانشگاهی کیان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵‬,‭‌ف۲۴‌م۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی علوم داده ای باPython
بوسکتی ، آلبرتو ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۵۶۵۳۳۶-۸،آدرس ناشر :تهران ،خ . جمالزاده جنوبی پلاک 144 طبقه همکف و واحد2 آتی نگر، وینا   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۹۵‌ب۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ماشین کاری با PowerMILL براساس تمرین های کاربردی مهندس یار
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵-۶۶۴۱۶۴۴۶،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . ۱۲ فروردین - کوچه نوروز- پ ۲۷ - ط ۳ انتشارات دانشگاهی کیان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۲۳۰‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک ( مکانیک ، گرما، ترمودینامیک ، و نظریه جنبشی گازها )فیزیک پایه ۱( برای دانشجویان فنی و مهندسی )
هالیدی ، دیوید ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۳‬,‭‌ه۲‌م۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری معدنی (به همراه مساله های کاربردی حل شده )
قربانی ، احمد ؛  یزدbتلفن ناشر : ۹-۸۲۱۱۶۷۰-۰۳۵۱-۸۱۲۳۰۳۴،آدرس ناشر :یزد- صفاییه - سایت اصلی دانشگاه یزد- معاونت پژوهشی دانشگاه - مرکز چاپ و نشر دانشگاه یزد دانشگاه یزد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۷۳‬,‭‌ق۴‌ن۷‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
انتقال جرم
بهمنیار، حسین ؛  تهران bتلفن ناشر :- - ۶۶۴۸۳۵۳۸-۶۶۹۵۵۷۵۳-۶۶۹۵۴۳۶۸،آدرس ناشر :خ انقلاب - خ 16 آذر -ساختمان امور دانشجویی دانشگاه تهران ط همکف معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی سازمان جهاد دانشگاهی تهران ، انتشارات   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۶‬,‭‌ج۴‌ب۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
چینه شناسی مغناطیسی کاربردی
یوسفی راد، مصطفی ؛  اراک bتلفن ناشر : ۰۸۶-۳۳۶۷۸۲۰۱۰،آدرس ناشر :اراک -خیابان دانشگاه دانشگاه صنعتی اراک انتشارات دانشگاه دانشگاه صنعتی اراک ، انتشارات   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۰۱/۴‬,‭د۹‌ی۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها و الگوریتم ها در جاوا
مرادی ، بهزاد، ۱۳۶۴- ؛  کرمانشاه bتلفن ناشر : ۰۸۳۳۸۳۰۵۰۰۷،آدرس ناشر :کرمانشاه ، میدان شهدا، بزرگراه امام خمینی ، ساختمان اداری دانشگاه صنعتی کرمانشاه ، معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه ، انتشارات   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌م۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آتوماتای کوانتومی سلولی نقطه ای (QCA)
رضایی ، عباس ، ۱۳۶۱- ؛  کرمانشاه bتلفن ناشر : ۰۸۳۳۷۲۴۴۲۰۰،آدرس ناشر :کرمانشاه ، میدان آزادگان ، ابتدای شهرک پردیس ، سازمان مرکزی دانشگاه صنعتی کرمانشاه ، معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه ، انتشارات   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۵‬,‭‌م۲،ر۶‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ژیوفیزیک برای زمین شناسان ، مهندسین مخزن و حفاری
کاظمی ، کاظم ، ۱۳۴۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۹۵۹۵،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان دوازده فروردین - خیابان شهید نظری شرقی - پلاک ۲۴۰ - واحد ۷ و ۸ سنا   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۰۱‬,‭‌ک۲ژ۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ، شبیه سازی و تحلیل با ANSYS APDL مهندس یار
باقری ، بهروز، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵-۶۶۴۱۶۴۴۶،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . ۱۲ فروردین - کوچه نوروز- پ ۲۷ - ط ۳ انتشارات دانشگاهی کیان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ف‍لا۸،‌ب۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با میکروکنترلرهای ARM سری LPC17-LPC23
زرگری ، ابوالفضل ، ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۲۵۵۴،آدرس ناشر :تهران - میدان انقلاب - خ کارگر جنوبی - قبل از چهار راه لبافی نژاد پلاک ۱۲۵۱ دیباگران تهران   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭،/‌ک۹،ز۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جعبه ابزار پردازش سیگنال (sptool) در نرم افزارMatlab 2014
گودرزی ، علیرضا، ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۷۸۹۵۷-۶۶۴۷۸۹۵۸ ،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان ۱۲ فروردین - بین وحیدنظری و روانمهر - بن بست حقیقت - پلاک ۴ ناقوس   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۲/۹‬,‭‌گ۸۷‌ج۷‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5