کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : -۱۳۸۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ارت‍ع‍اش‍ات‌
ج‍اوا اس‍ک‍ری‍پ‍ت‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
ای‌ ج‍ک‍س‌( ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ وب‌ س‍ای‍ت‌
گ‍وگ‍ل‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ پ‍ن‍ت‍ی‍وم‌
زب‍ان‌ه‍ای‌ ص‍وری‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ن‍ظام‌ه‍ای‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌گ‍ذاری‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
س‍ی‌ ش‍ارپ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍دی‌ ق‍رب‍ان‍ی‌
ن‍ی‍ک‌ ک‍ار، م‍س‍ع‍ود
م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، اح‍س‍ان‌
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ی‍وس‍ف‍ی‌،ه‍ادی‌
م‍وری‍س‍ون‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۷۰-
س‍ال‍م‍ی‌ف‍ی‍ه‌، ک‍ی‍وان‌
ب‍ی‍ل‌، راس‍ل‌
ذاک‍رال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۱-
ب‍اغ‍وم‍ی‍ان‌، آل‍ن‌
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌ ام‌.، ۱۹۴۵-
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۹-
م‍ری‍وان‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
ب‍ری‌، ب‍اری‌ب‍ی‌
ه‍ال‍زن‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌، ۱۹۵۷-
ه‍ی‍ل‌، ب‍رد، ۱۹۵۳-
ک‍اس‍ت‍رو، ال‍ی‍زاب‍ت‌،
ه‍اش‍م‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
م‍ح‍ج‍وب‌ م‍ق‍دس‌، س‍ع‍ی‍د
س‍ی‌ .زاک‍اس‌، ن‍ی‍ک‍لاس‌
 
ناشر:
ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، ال‍ی‍اس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، زان‍ی‍س‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ک‍ت‍اب‌ م‍رو، ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ن‍ص‌
ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
: گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ادب‍س‍ت‍ان‌
زری‍ن‌م‍ه‍ر
ن‍اق‍وس‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍م‍ا
س‍پ‍اه‍ان‌
ن‍ش‍رگ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکورهای کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد ( مهندسی کامپیوتر و مهندسی IT ) حل تشریحی تمامی دفترچه های ...
نیک کار، مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، -۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸۲۵۷۱۲۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی اینترنت
ملکیان ، احسان ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌م۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با شبکه های عصبی
بیل ، راسل ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۵‬,‭‌ب۹آ۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرجع آموزشی - کاربردی HTML
سالمی فیه ، کیوان ؛  تهران زرین مهر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۲‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با C برنامه نویسی کنیم
دیتل ، هاروی ام .، ۱۹۴۵- ؛  تهران کتاب مرو، شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۵،د۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی visual C Net 2005
هاشمیان ، محمد ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۵‌ه۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام HTML 7: ساده ترین روش فراگیری HTML در فقط ۲۴ ساعت
موریسون ، مایکل ، ۱۹۷۰- ؛  تهران نشرگستر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭ز۲‌م۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش لینوکس ردهت ۹
باغومیان ، آلن ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ب۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
امنیت داده ها
ذاکرالحسینی ، علی ، ۱۳۴۱- ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۵/۵۹‬,‭ذ۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریزپردازنده های اینتل
بری ، باری بی ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رایانه کار درجه Icdl-xp ۲گواهینامه بین المللی کاربری ...
مهدی قربانی ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌ق۴۲ر۲۴۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راه و رسم رونق تجارت باGoogle
هیل ، برد، ۱۹۵۳- ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‍ک۸ر۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ویژوال Ajax: برای ساخت برنامه های قدرتمند اینترنت
هالزنر، استیون ، ۱۹۵۷- ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭۸۸۸۵//‌ف‍لا‍ه۲‬,‭۱۳۸۶،۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان های گسسته
یوسفی ،هادی ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۸۷۷‌س۲۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل نظریه زبان ها و ماشین ها سود کمپ
مریوانی ، فرشته ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌س۲‌ن۶۲۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع ویژوال Css, XHTML, HTML
کاسترو، الیزابت ، ؛  تهران ناقوس اندیشه ، الیاس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ن۶۴،‌ک۲۲۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
avascriptJپیشرفته برای برنامه نویسان وب
سی .زاکاس ، نیکلاس ؛  تهران ناقوس ، انتشارات نما   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۲۱۸/۸۷۸۷‬,‭آ۵‌ح۱۰‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ساختمان داده ها ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر کلیه گرایشهای نرم افزار، سخت افزار...
مقسمی ، حمیدرضا ؛  تهران : گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۳د۳۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور طراحی الگوریتم : ویژه ی داوطلبان کنکورهای کارشناسی ارشد کامپیوتر...
مقسمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۳د۳۸۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ارتعاشات مکانیکی
محجوب مقدس ، سعید ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌م۳‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9