نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

آيا منابع کتابخانه مرکزي از نظر کمي پاسخگوي نيازهاي مراجعين مي باشد؟

% رای
0% 0 a. عالی
0% 0 b. خوب
100% 1
c. متوسط
0% 0 d. ضعیف

کل آرا : 1

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

خدمات کتابخانه را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

% رای
50% 2
a. عالی
25% 1
b. خوب
25% 1
c. متوسط
0% 0 d. ضعیف

کل آرا : 4

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

آيا تعداد ميزهاي موجود در سالن هاي مطالعه کتابخانه ها مرکزي کافي است؟

% رای
0% 0 a. عالی
0% 0 b. خوب
100% 2
c. متوسط
0% 0 d. ضعیف

کل آرا : 2